Tweede Kamer der Staten Generaal

vrom0000.081 brief min vrom ontwerp-besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
Gemaakt: 29-2-2000 tijd: 14:6

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontwerp-Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer

1 februari 2000

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie omtrent het ontwerp-Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, deel ik u het volgende mede.

In het algemeen overleg met de commissie op 15 september 1999 heb ik toegezegd u te informeren over de volgende, door de commissie gestelde vragen:

1. Kan in het ontwerp-besluit textielreinigingsbedrijven een investeringsstop voor de toepassing van PER-reinigingsmachines worden opgenomen?

2. Kan de datum van invoering van de nieuwe normstelling worden vervroegd?

3. Kan de invoering van alternatieve reinigingsmethoden worden gestimuleerd?

Na consultatie van betrokken partijen kom ik tot onderstaande conclusie en keuze.

Ad 1. Kan in het ontwerp-besluit textielreinigingsbedrijven een investeringsstop voor de toepassing van PER-reinigingsmachines worden opgenomen?

In het ontwerp-besluit textielreinigingsbedrijven zal worden opgenomen dat voor bedrijven die nieuw worden opgericht, direct de nieuwe (scherpe) normstelling ten aanzien van PER zal gelden. Ook zal in het ontwerp-besluit worden opgenomen dat bij uitbreidingen en wijzigingen in een bedrijf de nieuwe normstelling voor PER direct gaat gelden. Deze regel zal ingaan vanaf het moment dat het besluit in werking treedt.

Ad 2. Kan de datum van invoering van de nieuwe normstelling worden vervroegd?

De ingangsdatum voor de nieuwe normstelling voor PER voor bestaande bedrijven waar geen uitbreidingen of wijzigingen aan de orde zijn, zal in het ontwerp-besluit worden vastgelegd op 5 jaar na het moment dat het besluit inwerking treedt.

Ad 3. Kan de invoering van alternatieve reinigingsmethoden worden gestimuleerd?

Aangenomen mag worden dat een verscherpte normstelling voor nieuwe situaties de incentive zal zijn in de zoektocht naar alternatieven of naar een vergaande technische optimalisatie. Resultaten daarvan zullen onmiskenbaar doorwerken naar bestaande situaties. Met betrekking tot het versneld verbeteren van bestaande situaties zal door VROM het initiatief worden genomen tot:

a. het mogelijk maken van een fiscale stimulering door gebruik te maken van regelingen zoals de VAMIL-regeling of de MIA (Milieu-investeringsaftrek), en

b. een communicatiespoor met betrokken partijen om tot een goede samenwerking en informatie-uitwisseling te komen van ervaringen met de alternatieve technieken.

Tevens zal ik bezien in hoeverre de Inspectie Milieuhygiëne door extra aandacht en gerichte activiteiten in de sfeer van het toezicht en de handhaving een rol kan spelen in het tot stand brengen van gewenste ontwikkelingen.

Het ontwerp-besluit zal met deze aanpassingen binnenkort voor advies aan de Raad van State worden gezonden. Na afronding van de procedure zal ik u het definitieve besluit en het door de Raad van State uitgebrachte advies ter informatie toezenden.

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Pronk (Vrom) textielreinigingsbedrijven milieubeheer '
Lees ook