Tweede Kamer der Staten Generaal

soza0000.065 brief sts szw inzake wachtgeldpremie in de reinigingsbran che

Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 15:8


2

Aan de Voorzitter van de Vaste commissie

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 jan. 2000

Onderwerp

Wachtgeldpremie sector Reiniging

Hierbij bied ik u conform uw verzoek van 16 december jongstleden een afschrift aan van mijn brief (kenmerk SV/AVF/99/78502) aan de sectorraad Schoonmaak- en Glazenwassers-

bedrijven over de wachtgeldpremie in de sector reiniging.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Sectorraad Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

t.a.v. de heer P. Meij

Postbus 94372


1090 GJ Amsterdam

Geachte heer Meij,

In uw brief van 3 december schetst u de problematiek bij de vaststelling van de wachtgeld-premie in uw sector en verzoekt u mij de premie lager vast te stellen.

Ik kan uw verzoek niet honoreren. De bevoegdheid tot het vaststellen van de wachtgeld-premie berust bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, binnen grenzen die door wet- en regelgeving zijn bepaald. Het Lisv heeft de premie conform die geldende wet- en regel-geving vastgesteld. De voor uw sector vastgestelde premie behoeft niet door mij te worden goedgekeurd.

Dit neemt niet weg dat ik de problematiek die u schetst serieus neem. Ik ben daarom in overleg met het Lisv om te komen tot een wijziging van de wet- en regelgeving op basis waarvan het Lisv de wachtgeldpremies vaststelt. Dit zal echter niet eerder dan bij de premievaststelling voor 2001 effect kunnen hebben.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Sociale Zaken,

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Sociale Zaken over wachtgeldpremie reinigingsbranche '
Lees ook