Socialistische Partij afdeling Utrecht

BRIEF FRACTIEVOORZITTERS GEMEENTERAAD UTRECHT

Aan de fractievoorzitters van de raad van de gemeente Utrecht Utrecht, 1 februari 1999

Betreft: benoeming burgemeester

Geachte fractievoorzitter,

Naar aanleiding van de commissievergadering van dinsdag 9 februari a.s., in welke vergadering de procedure aan de orde komt m.b.t. de benoeming van de nieuwe burgemeester, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op grond van de thans geldende wettelijke bepalingen wordt de nieuwe burgemeester bij koninklijk besluit benoemd. In het regeerakkoord van Paars 2 is bepaald dat er op lokaal niveau een ontwikkeling dient te komen naar meer dualisme.
Daarover zal een Staatscommissie gaan adviseren, die voor 1 januari 2000 voorstel-len moet indienen. Die voorstellen zullen ook ingaan op een eventuele toekomsti-ge invoering van de gekozen burgemeester. Indien daartoe zou worden besloten, vergt dat eerst een wijziging van de Gemeente-wet en de Grondwet. Een dergelijke wijziging zal sowieso de nodige tijd kosten.
Op grond van dat gegeven is het niet te verwachten dat in Utrecht nu reeds tot het kiezen van een nieuwe burgemees-ter kan worden overgegaan.

Daaruit volgt dat de procedure inzake de nieuwe burgemeester niet zal verschillen van de vorige, hetgeen inhoudt dat er met een vertrouwenscommissie uit de raad gewerkt kan worden. Dat is ook het voorstel dat op 9 februari a.s. aan de orde komt.

Gelet op de burgemeestersbenoemingen die de laatste tijd her en der in Nederland hebben plaatsgevonden en gezien ook de ervaring die recent in Rotterdam is opge-daan met een vertrouwenscommissie uit de raad ben ik van mening dat voorko-men moet worden dat in Utrecht, net als in Rotterdam, wel het oordeel van de vertrou-wenscommissie wordt gevraagd, maar dat uit landelijke, partijpolitieke overwegingen van het advies van de vertrouwenscommissie wordt afgeweken.

Een dergelijke gang van zaken is naar mijn overtuiging niet alleen slecht voor de lokale politiek en de kandidaten voor de vacante functie, maar brengt ook schade toe aan het vertrouwen van de burgers in de lokale politiek. Dat laatste kan weer tot gevolg hebben dat bij de volgende verkiezingen nog meer burgers zullen thuis blijven, waardoor de lokale democratie verder wordt ondermijnd.

Derhalve stel ik voor om ons gezamenlijk tot de regering te wenden met het verzoek de raad van Utrecht de garantie te geven dat, indien de vertrouwenscom-missie, gehoord de kandidaten, tot een advies en aanbeveling komt, de vertrouwens-commis-sie en de Utrechtse raad er op kunnen rekenen dat de kandidaat (m/v) die door de commissie als eerste wordt voorgedragen ook door de regering wordt benoemd, tenzij bij wijze van uitzondering er zeer zwaarwegende redenen zijn, niet gelegen in partijpolitieke motieven, om van de voordracht van de commissie af te wijken.

Indien de regering op voorhand de raad deze garantie geeft, heeft dat als voordeel dat niet alleen gehandeld wordt in de geest van de Regeerakkoord, maar ook dat de lokale politiek serieus wordt genomen en het politieke gewicht krijgt dat het verdient. Bovendien zal een dergelijke procedure waarschijnlijk meer kandidaten opleveren en zal de kandidaten meer recht worden gedaan, aangezien zij de zekerheid hebben dat de door de vertrouwenscommissie voorgedragen kandidaat ook daadwerkelijk wordt benoemd.

Mocht de regering deze garantie niet geven, dan legt dat een zware hypotheek op de positie van de vertrouwenscommissie en is de kans reNel dat capabele kandidaten niet reageren of de naar de mening van de raad meest geschikte kandidaat na een lange procedure toch aan het kortste eind trekt. Dat zou betekenen dat uiteinde-lijk een burgemeester wordt benoemd, van wie vaststaat dat hij of zij niet de voorkeur heeft van de raad en daarmee impliciet van de kiezers. Ook zal dat het draagvlak van de aldus benoemde burgemeester in het college, de raad en de stad aantasten.
Een dergelijke ontwikkeling lijkt mij vanuit het oogpunt van democratie geen goede zaak.

Blijft bedoelde garantie achterwege, dan is daarmee gegeven dat er ook in Utrecht serieus rekening moet worden gehouden met een partijpolitieke benoeming en kan zich de situatie 'Rotterdam' herhalen. Dat vinden wij zeer onwenselijk en zal voor de SP waar-schijnlijk reden zijn om niet verder aan de vertrouwenscommissie deel te nemen.
Graag zal ik op 9 februari dit voorstel verder toelichten en zie ik uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Bob Ruers

Inlichtingen: Bob Ruers tel: 030 - 288 38 67

Deel: ' Brief SP Utrecht inzake benoeming Burgemeester '
Lees ook