MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

 

MIN JUST: Brief staatssecretaris Cohen over witte illegalen

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Vreemdelingenbeleid
Datum 15 december 1999
Ons kenmerk 809920/99/DVB
Onderwerp Stand van zaken uitvoering TBV 1999/23


1. Inleiding
Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV) 1999/23, waarin de voorwaarden zijn neergelegd om voor advisering door de commissie van burgemeesters in aanmerking te komen. Het advies van de commissie van burgemeesters zal worden meegenomen bij de beoordeling of bij een verzoek om toelating als bedoeld in dit TBV gebruik moet worden gemaakt van de discretionaire bevoegdheid.


2. Aantallen
Op 1 december j.l. is de termijn voor het indienen van verzoeken om advies
op grond van bovenvermelde regeling gesloten. In totaal zijn 6449 ver-zoe-ken geregistreerd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In dit verband merk ik nog op dat met name de laatste week nog ruim 2000 verzoeken zijn ontvangen. Het gaat hierbij enerzijds om 5748 nieuwe verzoeken die zijn binnengekomen op het speciaal daartoe geopende centrale postbusnummer en anderzijds om 701 eerder ingediende verzoeken om heroverweging die zijn aangemerkt als een verzoek in de zin van de nieuwe regeling. Het aantal van 6449 verzoeken kan nog iets oplopen als gevolg van het feit, dat in zeer uitzonderlijke gevallen verzoeken om advies zijn ingediend in het kader van een andere vreemdelingrechtelijke procedure die nog niet zijn doorgestuurd naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst.


3. De procedure
De in het kader van deze regeling ingediende verzoeken worden behandeld in een speciaal geformeerd projectteam binnen de Immi-gra-tie- en Natu-ralisa-tiedienst. Dit projectteam zendt een ontvangstbevestiging naar iedere verzoeker. Vervolgens wordt de toets uitge-voerd of een ver-zoek ter advi-se-ring kan wor-den voor-ge-legd aan de commis-sie van bur-gemees-ters.
Indien stuk-ken ontbreken wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld om het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen.

Eerdere verzoeken om heroverwe-ging die zijn inge-diend -naar aanlei-ding van de hongerstaking in de St. Agneskerk worden zoals in de TBV is aangegeven eveneens aangemerkt als verzoeken in de zin van de tijdelijke regeling witte illegalen. In deze zaken wordt aan de ver-zoeker een brief verzonden om mee te delen dat het verzoek opnieuw zal wor-den bekeken aan de hand van de nieuwe regeling. Wanneer blijkt dat aan alle voor-waarden van de regeling wordt voldaan, wordt het ver-zoek ter advisering voorgelegd aan de commissie van burgemeesters. De verzoeker wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Inmiddels zijn 300 dossiers ter advisering voorgelegd aan de commissie van burgemeesters die haar eerste adviezen inmiddels heeft uitgebracht. Ik zal daarover spoedig beslissingen nemen. Uit dit aantal kunnen natuurlijk geen conclusies worden getrokken over het uiteindelijke aantal witte illegalen dat op grond van deze regeling in het bezit wordt gesteld van een vergunning tot verblijf. Vanwege het grote aantal verzoeken wordt de capaciteit van het projectteam op dit moment namelijk primair ingezet om alle ontvangstbevestigingen zo spoedig mogelijk te verzenden om bij de verzoekers de onzekerheid weg te nemen of hun ver-zoek ook daad-wer-kelijk ont-van-gen is. Het streven is om voor de jaarwisseling alle ontvangstbevestigingen verzonden te hebben.


4. Afronding van de behandeling van de verzoeken om advies In tegenstelling tot eerdere berichten ga ik er thans, in verband met het grote aantal aanvragen dat in de laatste week is ontvangen, vanuit dat het eerder bedoelde project op 1 juli 2000 afgerond zal zijn. Na deze periode kan duidelijkheid worden gegeven over het totaal aantal witte illegalen aan wie op grond van deze regeling alsnog een verblijfsvergunning is verleend. Ik zal uw Kamer daarover te zijner tijd nader informeren.

De Staatssecretaris van Justitie,

15 dec 99 14:52

Deel: ' Brief staatssecretaris Cohen over witte illegalen '
Lees ook