Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: De voorzitter van de Tweede Kamer
i.a.a.: De voorzitter van de Eerste Kamer

Ons nummer : MG1998003725
Datum: 6 januari 1999

Onderwerp: Vliegbasis Eindhoven

In vervolg op het overleg met uw Kamer van dinsdag 13 oktober jongstleden wil ik u hiermee, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, informeren over het militaire luchtvaartterrein vliegbasis Eindhoven met name ten aanzien van het civiele medegebruik. Tevens zal ik de vragen die tijdens het overleg helaas onbeantwoord moesten blijven hierbij beantwoorden.

Voordat ik in ga op de concrete vragen wil ik de volgende algemene opmerkingen ter inleiding maken.

Algemeen

De vliegbasis Eindhoven is een op basis van de Luchtvaartwet (LVW) aangewezen militair luchtvaartterrein. Op het luchtvaartterrein vindt op permanente basis civiel medegebruik plaats. Het civiele medegebruik is vastgelegd in een aantal overeenkomsten tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Vliegveld Welschap, alsmede in besluiten op basis van de Luchtvaarwet. Het civiele medegebruik wordt voor de Stichting Vliegveld Welschap afgehandeld door Eindhoven Airport N.V.

De Kroon heeft in 1979 (Supplement Stcrt. van 14 september 1979, nr. 179) in het kader van de ter gelegenheid van de baanverlegging van het luchtvaartterrein Eindhoven gevolgde beroepsprocedure betreffende de aanwijzing van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven bepaald dat de geluidsbelasting nabij het luchtvaartterrein de grens van 35 Kosteneenheden (Ke), zoals aangegeven op de bij de beschikking behorende kaart berekeningsnummer 780519121143 van mei 1978, niet mag overschrijden. De op deze kaart aangegeven 35 Ke-lijn is gebaseerd op een prognose van 4.475 sorties van het militaire en 18.050 bewegingen van het civiele luchtverkeer bij het luchtvaartterrein in 1985. Dit betreft vliegtuigbewegingen zoals uitgevoerd door vliegtuigen met uitzondering van vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal toegelaten totaalgewicht van minder dan 6.000 kg.

De kaart met de geluidscontouren is vervolgens als indicatieve geluidszone opgenomen in het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT), en als zodanig met de vaststelling van het SMT in 1985 vastgelegd. Dezelfde indicatieve geluidszone is ingebracht in de procedure op basis van de Luchtvaartwet voor het vaststellen van de geluidszone. Het beleid van het ministerie van Defensie is dat de geluidszone niet groter wordt vastgesteld dan de indicatieve geluidszone.

Eindhoven Airport N.V. ontwikkelt zich in toenemende mate als regionale luchthaven. Deze ontwikkeling past in het kabinetsbeleid voor regionale luchthavens, zoals neergelegd in de nota Regionale Luchthavenstrategie (RELUS). Daarin steunt het kabinet de beoogde ontwikkeling van Eindhoven Airport, met name wegens de bijdrage aan de versterking van de stedelijke knooppuntfunctie door het aanbod van lijndienstvervoer. Voorts is door het kabinet een aantal uitgangspunten geformuleerd inzake regionale luchtvaartinfrastructuur (TNLI/RELI). Een uitgangspunt is dat regionale luchthavens primair een regionale functie hebben en dat zij een economische (motor)functie kunnen hebben voor de regio. Daarnaast is door de provincie Noord-Brabant beleid geformuleerd in een "Notitie luchtvaart". Door de provincie wordt groei van het burgerluchtvaartverkeer op de vliegbasis Eindhoven aanvaardbaar geacht, binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden, waaronder de landelijk geldende milieunormen en de vast te stellen Ke-geluidszonering.

Een groei van de burgerluchtvaart (die overigens gepaard gaat met een verschuiving naar het gebruik van geluidarmere vliegtuigen) zal tezamen met de geplande militaire vliegtuigbewegingen blijvend moeten passen binnen de (indicatieve) geluidszone. Hiermee wordt zekerheid geboden over de maximale geluidproductie van het luchtvaartterrein en over de planologische mogelijkheden voor de omgeving.

Voor zover de vragen met bovenstaande algemene inleiding nog niet zijn beantwoord zal ik daar thans op ingaan. Ik heb daarbij de antwoorden geclusterd naar onderwerp.

Aanwijzing als militair luchtvaartterrein

Het luchtvaartterrein Eindhoven is een door de minister van Defensie op basis van de Luchtvaartwet aangewezen militair luchtvaartterrein. Er is derhalve geen sprake van een "burgervliegveld", wel is er sprake van het uitvoeren van vliegtuigbewegingen door burger vliegtuigen op het militair luchtvaartterrein.

Civiel medegebruik op basis van artikel 33/34 Luchtvaartwet

Op basis van de Luchtvaartwet is het met civiele luchtvaartuigen verboden om te landen en op te stijgen van een aangewezen militair luchtvaartterrein. Op basis van de artikelen 33 en 34 van de LVW kan door de Minister van Defensie van dit verbod een ontheffing worden verleend. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie gezien de militaire bestemming van het luchtvaartterrein. Gelet op de verantwoordelijkheid -zoals vastgelegd in de Luchtvaartwet- van de Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) voor de burgerluchtvaart en de algemene verkeersveiligheid in de lucht wordt een dergelijk medegebruiksbesluit genomen na overleg met en instemming van die minister. Dit wordt weergegeven in de considerans van het medegebruiksbesluit. In het verleden werd een dergelijk besluit ook door of namens de minister van V&W medeondertekend. Recent heeft de rechtbank in Den Bosch uitgesproken dat een medegebruiksbeschikking dient te worden genomen door de Minister van Defensie en de Minister van V&W gezamenlijk.

Vliegtuigbewegingen door civiele vliegtuigen

Ten tijde van de procedure van de baanverlegging is in het Koninklijk Besluit van september 1979 voor het bepalen van de ligging van de geluidsbelastingscontour in Kosteneenheden -naast de militaire vliegtuigbewegingen- een aantal gehanteerd van 18.050 civiele vliegtuigbewegingen per jaar. Voor de berekening van de geluidsbelasting is het aantal vliegtuigbewegingen slechts één van de invoergegevens. In de berekening is onder andere rekening gehouden met een verdeling van deze civiele vliegtuigbewegingen over verschillende vliegtuigtypes, de verschillende aan- en uitvliegroutes en over verschillende perioden van de dag en avond. Het getal 18.050 was derhalve bij de vastlegging van de geluidszone een geprognosticeerde rekengrootheid op basis waarvan, uitgaande van de toen gebruikte vliegtuigtypes, de geluidsbelasting in Kosteneenheden, veroorzaakt door civiele vliegtuigbewegingen, werd bepaald. Gelet op de doelstelling van het genoemde aantal (namelijk de berekening van de geluidsbelasting in Kosteneenheden) betreft dit aantal alle vliegtuigbewegingen met uitzondering van vliegtuigbewegingen uitgevoerd door vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal toegelaten totaalgewicht van minder dan 6.000 kg. Het daadwerkelijk uitgevoerde aantal vliegtuigbewegingen met deze vliegtuigen vertoont al sinds vele jaren een stijgende lijn, maar bedraagt conform de afspraken (SMT) tot op heden minder dan 18.050. Er is naar mijn mening geen sprake van een overloopfunctie voor Schiphol. Gezien de aantallen vliegtuigbewegingen waarover in de discussie rondom Schiphol wordt gesproken en de aantallen vliegtuigbewegingen die op Eindhoven worden en kunnen worden geaccommodeerd, zal hier ook geen sprake kunnen zijn van een overloopfunctie. Wel is er sprake van verschuivingen in de markt waardoor vluchten die voorheen vanaf Schiphol werden uitgevoerd thans worden aangeboden vanaf een regionale luchthaven, waaronder Eindhoven Airport N.V. Het is juist dat de stijgende lijn in het aantal vliegtuigbewegingen met name wordt ingevuld door het in toenemende mate uitvoeren van chartervluchten. Dit is naar mijn mening niet in strijd met de regionale functie die in het rijksbeleid aan Eindhoven wordt gegeven.

Naast de genoemde vliegtuigbewegingen als onderdeel van de in het KB van 1979 bedoelde 18.050 vliegtuigbewegingen, vinden er op het luchtvaartterrein ook andere burger vliegtuigbewegingen plaats. Dit betreft vliegtuigbewegingen door vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving en lichter dan 6.000 kg. Een deel van deze vliegtuigbewegingen wordt afgehandeld door Eindhoven Airport N.V. en vindt plaats binnen de openstellingstijd van het luchtvaartterrein Eindhoven. Een ander deel vindt plaats zonder betrokkenheid van Eindhoven Airport N.V.; dit betreft recreatief medegebruik binnen een door Defensie afgegeven ontheffing op basis van art 34 LVW. Een overzicht van de civiele vliegtuigbewegingen zoals die in het jaar 1997 zijn uitgevoerd is weergegeven in tabel 1, alsmede in tabel 2.

Aantalscriterium 18.050 vliegtuigbewegingen per jaar door civiele vliegtuigen

In het SMT is vermeld dat op Eindhoven sprake is van permanent civiel medegebruik (18050 vliegtuigbewegingen). Hierbij moet overigens worden aangetekend dat voor de berekende geluidsbelasting in Kosten-eenheden in het SMT en meergenoemd KB van 1979 is uitgegaan van de toen gehanteerde formule.Dit aantalscriterium is nog niet losgelaten. Wel is voor het jaar 1998 het aantal zware vliegtuigbewegingen binnen dit maximum opgehoogd van 264 naar 936 (hierna wordt nog ingegaan op het besluit van de Arrondissementsrechtbank van Den Bosch op 12 oktober 1998). Mijn ambtsvoorganger heeft de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM; commissie ex artikel 28 LVW) meegedeeld dat hij voornemens is het aantalscriterium te schrappen en uitsluitend een toets aan de geluidsbelasting wil hanteren. Over een concept van een ontwerp-besluit daarvoor voor de jaren 1999 en verder heeft mijn ambtsvoorganger op 9 juli jongstleden bestuurlijk overleg gevoerd met de COVM. De COVM heeft er mee ingestemd deze tekst van het concept-ontwerp-besluit uitsluitend te hanteren voor het jaar 1999 en heeft verzocht de COVM gelegenheid te bieden voor nader overleg en oordeelsvorming voor het uitbrengen van een advies aan de Staatssecretaris van Defensie over een besluit voor de jaren 2000 en verder. Een definitieve beslissing over de inhoud van een besluit voor het jaar 1999 is nog niet genomen. Een ontwerp-besluit voor het jaar 1999 is nog niet ter visie gelegd. Met nadruk wil ik opmerken dat er blijvend sprake zal zijn van een beoordeling op de geluidsbelasting, zodat er geen sprake zal zijn van het ontbreken van een grens aan het vliegverkeer van het luchtvaartterrein Eindhoven. Deze grens is al vele jaren bekend en wordt al vele jaren beleidsmatig gehanteerd en wordt gevormd door de indicatieve geluidszone.

Vliegtuigbewegingen door zware civiele vliegtuigen Voor het jaar 1998 is ontheffing verleend voor ten hoogste 936 vliegtuigbewegingen met zogenaamde 'zware' vliegtuigen. De kwalificatie "zwaar" houdt verband met de sterkte van de start-/ landingsbaan en is niet een aanduiding van de geluidsbelasting. Eerdere besluiten over zwaar civiel medegebruik stonden in verband met de baansterkte maximaal 264 van dergelijke vliegtuigbewegingen per jaar toe, maar dit aantal bleek sinds 1996 onvoldoende om de gestegen vervoersbehoefte voor dit type vliegtuigbewegingen te kunnen accommoderen. Aangezien de baansterkte in 1997 bij de reconstructie van het banenstelsel ten behoeve van de luchttransportvloot van de Koninklijke luchtmacht aanzienlijk is verhoogd, bestond uit dat oogpunt geen bezwaar tegen een verhoging van dit aantal. Na overleg met de COVM en de Minister van V&W is besloten het verzoek van Eindhoven Airport voor het jaar 1998 te honoreren. Het ontheffingsbesluit is genomen na een voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Dit nieuwe besluit is op 12 oktober 1998 door de Arrondissementsrechtbank van Den Bosch vernietigd. De rechtbank is van oordeel dat het besluit gezien de dwingende wetsbepalingen mede door de Minister van V&W had moeten worden getekend. Daarnaast heeft de rechtbank inhoudelijk opmerkingen over onder andere de relatie met de indicatieve en de nog niet vastgestelde geluidszone, de gehanteerde beoordeling van de geluidsbelasting, en het achterwege laten van een beoordeling van andere milieu-aspecten en van de veiligheidssituatie rond het luchtvaartterrein. Ik heb besloten de uitspraak van de rechtbank te volgen voor 1998. Daarnaast heb ik tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld vanwege een aantal principiële aspecten die ook voor komende medegebruiksbesluiten van belang zijn. Met voortvarendheid zal worden gewerkt aan de voorbereiding van een medegebruiksbesluit voor het jaar 1999. Ik hoop dat daarmee op zo kort mogelijke termijn helderheid wordt verkregen voor Eindhoven Airport N.V., de gebruikers en de omwonenden.

Vliegtuigbewegingen door civiele ICAO hoofdstuk 2 vliegtuigen De Europese Unie heeft vastgelegd dat na 1 april 2002 niet meer van, naar en via de Europese Unie met civiele vliegtuigen van ICAO hoofdstuk 2 mag worden gevlogen. In het besluit voor civiel medegebruik van de vliegbasis Eindhoven ten aanzien van het jaar 1998 is vastgelegd dat in 1998 -als onderdeel van de 936 zware vliegtuigbewegingen - maximaal 160 vliegtuigbewegingen door ICAO hoofdstuk 2 vliegtuigen mogen worden uitgevoerd. Dit aantal zal in de komende jaren geleidelijk worden afgebouwd, in die zin dat het aantal op nul wordt gesteld in het jaar 2001, dat wil zeggen een jaar eerder dan volgens de EU-richtlijnen. Er is geen sprake van beleidsmatige uitplaatsing van hoofdstuk 2 vliegtuigen van Schiphol naar regionale luchthavens. Wel is er een ontmoedigingsbeleid op Schiphol.

Vaststelling van de geluidszone op basis van de Luchtvaartwet De indicatieve geluidszone is ingebracht in de procedure op basis van de Luchtvaartwet voor het vaststellen van de geluidszone. Deze procedure is zover doorlopen dat het advies van de bezwaarschriftencommissie ex artikel 21 LVW is uitgebracht. Mede op grond van dit advies zal de besluitvorming moeten worden afgerond. In dit verband is de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 8 december jl. inzake het zoneringsbesluit op grond van de Luchtvaartwet van de vliegbasis Volkel van belang. Daarin heeft de Voorzitter als zijn voorlopig oordeel uitgesproken, dat de vaststelling van de geluidszone uitsluitend door middel van een aanwijzingsbesluit, danwel een besluit tot wijziging daarvan kan plaatshebben en niet, zoals bij de militaire luchtvaartterreinen gebruikelijk is geweest, door middel van een zoneringsbesluit sec. Welke consequenties deze uitspraak heeft voor de nog lopende zoneringsprocedures, waaronder die voor de vliegbasis Eindhoven, wordt momenteel onderzocht. De kans dat deze consequenties leiden tot vertraging in de zoneringsprocedures is reëel aanwezig. Deze indicatieve geluidszone is weliswaar niet op grond van de Luchtvaartwet vastgesteld, maar geldt reeds vele jaren -ook voor andere overheden- als beleidsmatig uitgangspunt voor alle drie de doelstellingen van de geluidszonering: de afbakening van het gebruik van het luchtvaartterrein Eindhoven, het regelen van het planologisch regime ten aanzien van geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone en de geluidsisolatie van bestaande woningen binnen de 40 Ke-contour. Dit moge blijken uit het volgende. Jaarlijks rapporteert het ministerie van Defensie aan de COVM over de geluidscontouren op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde vliegtuigbewegingen (handhaving conform art 30c LVW). Hierbij wordt getoetst aan de indicatieve geluidszone. Er is geen sprake van een overschrijding van de indicatieve geluidszone. Sinds 1979 wordt op basis van de indicatieve geluidszone een interimbeleid gehanteerd waarmee voorkomen wordt dat nieuwe bestemmingsplannen worden goedgekeurd die binnen de geluidszone woningbouw mogelijk zou maken. Voorts is door het ministerie van Defensie in de jaren 1985 tot en met 1995 op basis van de indicatieve geluidszone een isolatieprogramma uitgevoerd waarbij aan de bestaande woningen binnen de 40 Ke-contour geluidwerende voorzieningen zijn aangebracht. Ten slotte merk ik op dat de indicatieve geluidszone eveneens de grondslag is geweest voor het uitvoeren van de Schaderegeling Welschap ter compensatie van onevenredige schade als gevolg van de verlegging van de start-/landingsbaan. Hieruit moge blijken dat de indicatieve geluidszone voor alle doelen van de geluidszonering en voor de betrokken partijen wordt gebruikt als toetsingskader.

Plan Meerhoven
Zoals ik uw Kamer reeds heb medegedeeld is de bouw van de wijk Meerhoven voorzien buiten de 35 Ke-contour van de indicatieve geluidszone. Aangezien de uiteindelijke geluidszone niet groter zal worden vastgesteld dan de indicatieve geluidszone, zal hier geen strijdigheid op kunnen treden met het vigerend beleid terzake van nieuwbouw en geluidsbelastingscontouren in Kosteneenheden. Zoals ik boven reeds aangaf ligt de 35 Ke-contour van de jaarcontouren zoals die in het kader van de handhaving van de geluidsbelasting jaarlijks worden bepaald binnen de indicatieve 35 Ke geluidszone. Er is derhalve met het plan Meerhoven geen sprake van het creëren van een nieuw bestemmingsplan voor nieuwe woningbouw binnen de indicatieve geluidszone van het luchtvaartterrein Eindhoven. In die zin is er derhalve geen sprake van een parallel met de situatie rond Schiphol.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Afgehandelde civiele vliegtuigbewegingen door EA Beoordeling in Ke in 1979 Beoordeling in Ke sinds 1994 Aantal vliegtuig-bewegingen in 1997 vaste vleugelvliegtuigen met uitzondering van vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving lichter dan 6.000 kg Ja Ja 15286 vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving lichter dan 6.000 kg en zwaarder dan 390 kg die de grote routes of procedures volgen Nee Ja 4293
vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving lichter dan 6.000 kg en zwaarder dan 390 kg die niet de grote routes of procedures volgen Nee Nee 10186
Totaal 29765

Tabel 1: Vliegtuigbewegingen met civiele vliegtuigen op het luchtvaartterrein Eindhoven afgehandeld door Eindhoven Airport N.V. in het jaar 1997.

Vliegtuigbewegingen op basis van artikle 34 Lvw Beoordeling in Ke in 1979 Beoordeling in Ke sinds 1994 Aantal vliegtuigbewegingen in 1997 Recreatieve vliegtuigbewegingen Nee Nee 6564
Totaal 6564

Tabel 2: Recreatieve vliegtuigbewegingen op basis van een artikel 34 Lvw ontheffing, verleend door Defensie.

Zie voor tabellen het originele persbericht

Deel: ' Brief staatssecretaris Defensie over vliegbasis Eindhoven '
Lees ook