Tweede Kamer der Staten Generaal


22187000.98 brief sts szw over ontwikkelingen op het gebied van arbeid songeschiktheid

Gemaakt: 30-12-1999 tijd: 16:9


2


22187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

nr. 98 Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

's-Gravenhage, 29 december 1999

Tijdens het algemeen overleg d.d. 30 september 1999 over de ontwikkelingen op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (22187/23972/25024, nr. 97) is onder andere gesproken over de gewijzigde taakverdeling. Een aantal fracties heeft daarbij opgemerkt te hechten aan de rapportages zoals die door het Ctsv zijn opgesteld. Ik heb toen aangegeven dat naar mijn oordeel de verantwoordelijk-heidsverdeling, zoals vastgelegd in de OSV 1997, er toe leidt dat het Lisv jaarlijks een verantwoordingsrapportage over het gevoerde beleid opstelt. Het Ctsv zal vervolgens mede op basis daarvan een toezichtsrapportage leveren. Overigens geldt voor de uitvoering van de volksverzekeringen dezelfde rolverdeling met dien verstande dat in dat geval de SVb een verantwoordingsrapportage zal opstellen.

Ik heb voorts toegezegd dit onderwerp voor het eerstvolgende bestuurlijk overleg met het Ctsv te agenderen en de Kamer daarover te rapporteren. Met deze brief kom ik aan die toezegging tegemoet.

Alvorens in te gaan op de afspraken die met het Ctsv en het Lisv zijn gemaakt, wil ik eerst de achtergrond schetsen van de gewijzigde taakverdeling tussen Ctsv en Lisv.

In de OSV is vastgelegd dat het Lisv verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het Lisv maakt hiertoe beleid, beheert de sociale fondsen en sluit contracten af met de uvi's. Met deze bevoegdheden komt ook de plicht tot verantwoording. Het Lisv dient verantwoording af te leggen over de uitvoering van de werknemers-verzekeringen. De beleidsverantwoording door het Lisv moet een overzicht geven van wat er wordt gedaan, waarom het wordt gedaan en wat de effecten zijn geweest. Van groot belang hiervoor is het verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van (statistische en financiële) gegevens over de uitvoering. Dit totaalbeeld van de stand van zaken in de uitvoering is voor het Lisv - en SZW - onmisbaar voor het bepalen van het beleid op het terrein van de werknemersverzekeringen in de komende jaren. Op veel beleidsterreinen vindt ten behoeve van de beleidsvorming deze informatieverzameling al plaats; een voorbeeld hiervan is de financiële verantwoording. Ik heb het Lisv verzocht deze te bundelen in verantwoordingsrapportages. Deze rapportages zullen dus cijfers en feitelijke analyses over de uitvoering bevatten en zullen (op termijn) worden ingepast in de beleids- en verantwoordingscyclus van het Lisv.

In de OSV is het Ctsv als onafhankelijk toezichthouder ingesteld. Het Ctsv dient in zijn toezichtrapportages een oordeel te geven over het functioneren van de uitvoeringsorganen. Bij het bepalen van zijn oordeel kijkt het Ctsv naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering. Onder dit laatste is ook begrepen de doeltreffendheid van de uitvoering (beantwoordt de uitvoeringspraktijk aan de doelstellingen van de wetgever).

Het door SZW en door het Lisv overeenkomstig de wet vastgestelde beleid vormt het kader, waarbinnen het Ctsv tot dit oordeel komt. Dit legt de verantwoordelijkheden en de bijbehorende verantwoordingsplicht daar waar ze horen.

Uit bovenstaande beschrijving van verantwoordelijkheden volgt dat het Lisv over het gehele terrein van de uitvoering van de werknemersverzekeringen verantwoording moet afleggen. Het Ctsv dient een toezichtsoordeel te geven over de uitvoeringsorganen met betrekking tot de totale uitvoering.

Ervan uitgaande dat het Lisv een volwaardige invulling geeft aan de informatievoorzieningstaak, voortvloeiend uit zijn verantwoordingsplicht, kan het Ctsv zich bij het bepalen van zijn toezichtsoordeel grotendeels baseren op de verantwoordings-rapportages van het Lisv. Uiteraard blijft de mogelijkheid voor de onafhankelijk toezichthouder bestaan om eventuele onduidelijkheden door middel van aanvullend onderzoek weg te nemen. Ook kan het noodzakelijk zijn validiteitschecks op de verkregen informatie uit te voeren. Op basis van het totaalbeeld dat dit oplevert, kan het Ctsv komen tot een oordeel over het functioneren van de uitvoeringsorganen. Hiermee zal de Tweede Kamer voorzien worden van dezelfde informatie als voorheen.

Op deze wijze wordt aan de Kamer gerapporteerd over de ontwikkelingen in de werknemersverzekeringen, onder andere op het terrein van de arbeidsongeschiktheid, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Dit komt overeen met hetgeen met de motie Wöltgens is gevraagd.

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige augustusrapportages betreft de publicatiedatum. In de Tweede Kamer is de wens geuit om ieder jaar in mei een beschouwing te wijden aan de realisatie van het voorgenomen beleid. Ik ben van mening dat het daarom in de rede ligt de publicatiedatum van
verantwoordingsrapportages - al dan niet stapsgewijs - te wijzigen in april, zodat de voor de beschouwing relevante informatie tijdig voorhanden is. Dit geldt zowel voor de verantwoordingsrapportages van het Lisv, als voor de toezichtsrapportages van het Ctsv, die voor deze beschouwingen bij uitstek relevante informatie bieden.

Het is mij duidelijk geworden dat gelet op de gewijzigde rolverdeling en de naar voren geschoven publicatie datum, het Lisv komend jaar niet in staat zal zijn om al per april verantwoordingsrapportages op te stellen voor de gehele uitvoering van de werknemers-verzekeringen. Ik heb daarom met het Lisv afgesproken dat de komende verantwoordings-rapportages alleen betrekking hebben op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-heid en het terrein van handhaving. Voor de SVb zijn ten aanzien van handhaving soort-gelijke afspraken gemaakt.

De taakverdeling zoals hiervoor is beschreven is in de bestuurlijk overleggen met het Ctsv en het Lisv besproken. Het Lisv en het College kunnen zich vinden in de gemaakte afspraken. Het Lisv werkt momenteel aan een plan van aanpak ter verdere uitwerking van de afspraken.

Ik vertrouw erop de Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief SZW over arbeidsongeschiktheid '
Lees ook