Tweede Kamer der Staten Generaal

23908000.043 brief min buza t.g.v. voornemen tot het sluiten van een u itvoeringsverdrag
Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 16:15

1

Staten-Generaal nr. 106a 1 / 2

23908 (R1519) Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

nr. 43 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, en met het oog op artikel 7, onderdeel b, van die Rijkswet, heb ik de eer U mede te delen dat de regering het voornemen heeft om over te gaan tot het sluiten van het volgende uitvoeringsverdrag:

Een administratief akkoord betreffende een project, te sluiten in het kader van de uitvoering van het raamverdrag inzake technische samenwerking met Egypte (Trb. 1977, 10).

In de bij deze brief gevoegde bijlage is aangegeven om welk project het gaat, welke bedragen ermee zijn gemoeid en wat de verwachte looptijd zal zijn.

Wat het Koninkrijk betreft, zal dit administratieve akkoord alleen voor Nederland gelden.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

J.J. van Aartsen

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 januari 200. De wens dat een of meer van deze uitvoeringsverdragen aan de goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen kan door of namens een van de kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 13 februari 2000.

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Van Aartsen (BUZA) over sluiten van uitvoeringsverdrag '
Lees ook