expostbus51


RVD/DV

RVD: tekst brief MP Kok aan Schroder

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST


18 maart 1999

Hieronder volgt de inhoud van de brief die minister-president Kok heden, mede namens zijn Belgische en Luxemburgse collega aan Bondskanselier Schröder heeft gezonden over de verdere procedure m.b.t. de benoeming van de nieuwe voorzitter en leden van de Europese Commissie.

De Europese Raad van 24-25 maart a.s. vindt plaats onder de bijzondere omstandigheid dat de Europese Commissie op 16 maart haar ontslag heeft genomen. Niettemin zijn Jean-Luc Dehaene, Jean-Claude Juncker en ik van mening dat er onder jouw leiding alles aan moet worden gedaan om in Berlijn politieke overeenstemming te bereiken over een evenwichtig en voor allen aanvaardbaar pakket over Agenda 2000. Dat is nu meer dan ooit noodzakelijk.

Tegelijkertijd vinden de Benelux-partners dat in Berlijn van de gelegenheid gebruik moet worden gemaakt om de procedure af te spreken die ertoe kan leiden dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe, krachtige Europese Commissie komt die leiding kan geven aan het noodzakelijke hervormingsproces en volwaardig de rol kan spelen die haar volgens de verdragen toekomt.

Zo spoedig mogelijk na Berlijn moet tijdens een speciale bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders overeenstemming worden bereikt over de voordracht van een nieuwe voorzitter van de Commissie. Ongeacht de vraag of het verdrag van Amsterdam dan al in werking is getreden, dient de betrokkenheid van het Europees Parlement bij de benoeming van de voorzitter naar letter en geest van dat verdrag vorm en inhoud te krijgen. De beoogd voorzitter dient ook een programma op hoofdlijnen te presenteren inzake de manier waarop aan het politiek profiel van het werk van de nieuwe Commissie inhoud zal worden gegeven. Het gaat daarbij onder meer om de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de hervormingen, de deugdelijkheid van het financieel beheer en het herstel van het primaat van de politiek ten opzichte van het ambtelijk apparaat.

De zo benoemde voorzitter moet vervolgens zo spoedig mogelijk in onderlinge overeenstemming met de lidstaten aan de slag om een nieuw college te vormen. Na de verkiezingen in juni voor het Europees Parlement dient het Parlement in nieuwe samenstelling een oordeel uit te spreken over zowel de voorzitter als de voorgedragen leden van de Commissie. Het Parlement zou reeds in juli kunnen beginnen met de procedure voor de benoeming van het nieuwe college zodat dit zo snel mogelijk zijn werkzaamheden kan beginnen en vervolgens ook vanaf januari 2000 met een volledig mandaat van vijf jaar kan voortzetten.

De ministers van Buitenlandse Zaken kunnen tijdens het conclaaf van a.s. zondag een eerste gedachtewisseling wijden aan ons voorstel, dat beoogt voortvarendheid en respect voor de Europese kiezer te combineren. Wij hopen dat we daarover in Berlijn overeenstemming kunnen bereiken. Dat is - samen met een succesvolle afronding van Agenda 2000 - van groot belang voor het vertrouwen van de Europese burgers in Europa.

RVD, 18.03.1999, 16.30 uur


18 mrt 99 16:20

Deel: ' Brief van Kok aan Schroder over nieuwe Europese Commissie '
Lees ook