Tweede Kamer der Staten Generaal

Sender:


19637000.518 Brief VenWs inzake medisch noodzakelijke zorg
Gemaakt: 23-3-2000 tijd: 15:8


3


19637 Vluchtelingenbeleid

nr. 518 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2000

Inleiding

De heer Kamp heeft tijdens het Algemeen Overleg van 15 maart verzocht om een schriftelijke verduidelijking van het begrip medisch noodzakelijke zorg. Ik zal ingaan op dit begrip en daarbij refereren aan de parlementaire behandeling van de Koppelingswet. Vervolgens zal ik de financiering van de medisch noodzakelijke zorg aan illegalen en de werkwijze van het Koppelingsfonds toelichten. Als bijlage treft u het eerste jaarverslag van het Koppelingsfonds aan. *)

Medisch noodzakelijke zorg

In de Memorie van Toelichting (TK 24233; nr 3) bij de Koppelingswet wordt de uitzondering, die in de wet voor de gezondheidszorg wordt gemaakt, geplaatst in de context van wat in het Nederlandse recht als zorgplicht ten aanzien van een persoon kan gelden. `Het gaat hier om een uitzondering, waarbij enerzijds wel de verplichting bestaat om aan een bijzonder persoon - ongeacht zijn verblijfsstatus - bepaalde verschaffingen niet te onthouden, zonder dat tegelijkertijd deze rechtsplicht correleert met een subjectief afdwingbaar aanspraakrecht van die persoon. Het gaat hier om de situatie, waarin de verlening van medische zorg niet kan worden uitgesteld of onthouden zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene dan wel de Nederlandse volksgezondheidstoestand ernstig in gevaar te brengen.' Er bestaat dus een zorgplicht van de hulpverlener indien medische zorg nodig is zonder dat daar een aanspraakrecht van de illegale vreemdeling tegenover staat. Het beginsel is dus helder genoeg. Het vinden van een voor iedereen acceptabele omschrijving van medische zorg die niet kan worden uitgesteld of onthouden, is niet eenvoudig gebleken.

Vanaf het begin van de discussie over het wetsontwerp Koppelingswet is de vraag welke zorgverlening in elk geval mogelijk moet blijven aan de orde geweest. De praktijk van de gezondheidszorg dwingt onvermijdelijk tot nuanceringen die moeilijk in woorden zijn te vatten. Er is onder andere gerefereerd aan "noodzakelijke zorg", "noodzakelijke medische zorg", "medische zorg in acute noodsituaties" en "adequate en onvermijdelijke zorg".

In deze discussie (Nota naar aanleiding van het verslag; TK24 233, nr.6) heeft de regering een aantal situaties onderscheiden waarin aan illegalen verleende zorg in aanmerking komt voor financiële vergoeding:

Zorg verleend in of ter voorkoming van situaties van levensbedreiging, dan wel in of ter voorkoming van situaties van blijvend verlies van essentiële functies.

Zorg verleend in situaties waarin zich gevaar voor derden voordoet. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde infectieziekten (in het bijzonder tbc) en bij psychische stoornissen die gepaard gaan met agressief gedrag. Ook zwangerschapszorg valt onder dit criterium.

Daarnaast hebben kinderen van illegalen tevens toegang tot de preventieve jeugdgezondheidszorg alsmede tot een vaccinatieprogramma overeenkomstig het rijksvaccinatieprogramma.

Zoals bekend is met het amendement van de heer Rouvoet in de Koppelingswet uiteindelijk gekozen voor de omschrijving "de verlening van medisch noodzakelijke zorg" in plaats van het begrip "acute noodsituatie". Hiermee wordt benadrukt dat de arts de noodzaak van de zorg vaststelt. Het gaat om het vooropstellen van de professionele verantwoordelijkheid. Het begrip "acute noodsituatie" zou in de praktijk moeilijk hanteerbaar zijn geweest. In de toelichting van het amendement Rouvoet wordt hierover opgemerkt: "Het risico is niet denkbeeldig dat illegalen zorg wordt onthouden, waar later blijkt dat wel degelijk van een noodsituatie sprake was, dan wel zorg wordt verleend, waarvan de kosten niet op het `illegalenfonds' kunnen worden verhaald».

Zowel Kamer als regering hebben zich volledig in deze redenering kunnen vinden.

Financiering van medische zorg aan illegalen door het Koppelingsfonds

Het is de taak van het daartoe opgerichte en uit de rijksbegroting gesubsidieerde Koppelingsfonds om voldoende zekerheid te verkrijgen dat de zorg is verleend aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Vervolgens moet worden vastgesteld of de verleende zorg als medisch noodzakelijke zorg kan worden beschouwd. Voor vergoeding in aanmerking komt medisch noodzakelijke zorg. Het Fonds stelt zich op het standpunt dat bij "alle vormen van zorg zich situaties kunnen voordoen die als medisch noodzakelijk kunnen worden aangeduid en dat de beoordeling daarvan niet ergens anders dan bij de behandelend medicus kan liggen". Het Koppelingsfonds handelt hierbij in de geest van de Koppelingswet, die na aanvaarding van het amendement Rouvoet de verantwoordelijkheid voor het bepalen van wat medisch noodzakelijke zorg is bij de zorgverlener legt. In navolging van adviezen uit medische en wetenschappelijke kringen omschrijft het Fonds wel globaal onder welke omstandigheden financiering van medisch noodzakelijke zorg aan de orde kan zijn.

Het Koppelingsfonds gaat alleen uit van medische noodzaak, en dus van de mogelijkheid tot een uitkering uit het Fonds, in de volgende omstandigheden:

zorg verleend in geval of ter voorkoming van levensbedreiging.

zorg verleend in geval of ter voorkoming van blijvend verlies van essentiële functies.

zorg verleend in situaties waarbij zich gevaar voor derden voordoet, zoals bij besmetting met tuberculose maar ook bij psychische stoornissen die gepaard gaan met agressief gedrag.

zorg bij zwangerschap en rond de geboorte.

Met deze omschrijving volgt het Fonds het standpunt van de regering zoals dat eerder in deze brief is vermeld.

Het Koppelingsfonds verbindt voorts als voorwaarden aan een uitkering dat de zorgverlener aannemelijk moet maken dat de kosten niet op de illegaal zelf of op een derde verhaalbaar zijn en dat de zorgverlener of zorgverlenende instelling aantoonbaar geconfronteerd wordt met een structureel probleem dat een onredelijke belasting voor de uitoefening van de medische praktijk vormt. Het is dus niet zo dat alle medisch noodzakelijke zorg aan illegalen zonder meer ten laste van het fonds kan worden gebracht.

Door het stellen van deze randvoorwaarden wordt voorkomen dat het fonds een gemakkelijke uitweg biedt voor het vergoeden van onverzekerde zorg en er een aanzuigende werking op de aanwezigheid van illegalen van uitgaat.

Met de instelling van het Koppelingsfonds heeft de regering willen waarborgen dat medisch noodzakelijke zorg ook voor illegalen toegankelijk blijft. Hierbij moet niet worden vergeten dat het principe dat de illegale vreemdeling zelf de ontvangen behandeling behoort te betalen altijd voorop staat. Het feit dat een groot deel van de huisartsenzorg en de verloskundige zorg contant wordt betaald geeft aan dat dit in de praktijk ook gebeurt.

Tot slot herinner ik eraan dat over de financiering van de medisch noodzakelijke zorg aan illegale vreemdelingen medio 2001 een evaluatie aan de Kamer zal worden voorgelegd.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VenW inzake medisch noodzakelijke zorg '
Lees ook