Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake standpunt advies van de gezondheidsr aad

Gemaakt: 12-4-2000 tijd: 16:11


3


26800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2000

Nr. 86 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 april 2000

Hierbij doe ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mijn standpunt op het onlangs uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad "Grote luchthavens en gezondheid" toekomen. Dit advies heb ik u bij brief van 7 september jl. (GZB/C&O/993836) reeds toegezonden.

Algemeen

Op 13 februari 1998 heb ik, mede namens genoemde bewindspersonen de Gezondheidsraad gevraagd om ten behoeve van de discussie over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, een korte rapportage aan te leveren over de stand van de wetenschap op het punt van mogelijke gezondheidseffecten van grote luchthavens.

Om te kunnen voldoen aan de adviesaanvraag, heeft de Gezondheidsraad, naast een omvangrijke literatuurstudie, een workshop georganiseerd met deskundigen uit binnen- en buitenland. Verder heeft de Gezondheidsraad onderzocht op welke wijze gezondheidseffecten zijn meegenomen bij de besluitvorming rond drie luchthavens in het buitenland: Londen Heathrow, de luchthaven van München en een nieuwe luchthaven bij Berlijn. Daarnaast is de Gezondheidsraad door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES). Tenslotte zijn ongeveer 300 wetenschappelijke publicaties betrokken bij het schrijven van het rapport.

Gezondheidkundige Evaluatie

De Gezondheidsraad concludeert dat de activiteiten van een groot vliegveldsysteem de gezondheid beïnvloeden. Geluidblootstelling en luchtverontreiniging spelen daarin de belangrijkste rol. De Gezondheidsraad heeft zich in het advies gericht op het `luchthavensysteem' als geheel, d.w.z. dat niet alleen gekeken is naar activiteiten die direct zijn gerelateerd aan luchtvaart, maar ook naar bedrijfsactiviteiten die door de luchthaven worden aangetrokken, naar de benodigde infrastructuur en wegverkeer in de omgeving van de luchthaven en naar de woongebieden rondom de luchthaven.

Daardoor staat men niet alleen bloot aan de systeemspecifieke emissies als vliegtuiggeluid, kerosinegeur en risico van vliegtuigongevallen, maar ook aan de emissies die samenhangen met de aanwezigheid van een groot verstedelijkt en geïndustrialiseerd gebied. Er zijn geen mogelijkheden deze blootstelling in de dagelijkse leefomgeving te ontlopen. Derhalve kan er sprake zijn van cumulatie van effecten. Ook kunnen verschillende milieufactoren elkaar beïnvloeden (angst voor ongelukken kan hinder verergeren en andersom). Gezondheid rond grote luchthavens dient in de ogen van de Gezondheidsraad dan ook integraal benaderd te worden door middel van `gezondheidseffectrapportages'. In de internationale literatuur zijn geen publicaties bekend van resultaten van dergelijke geïntegreerde beoordelingen. De Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES) die momenteel rond de Nederlandse luchthaven wordt uitgevoerd, is volgens de Gezondheidsraad een uitzonderlijk voorbeeld van gestructureerd onderzoek naar de gezondheid zoals de Gezondheidsraad dat voorstaat. De Commissie beveelt een dergelijke studie, gevolgd door een monitoringprogramma, aan voor elke grote luchthaven.

De conclusies van de Gezondheidsraad zie ik als een ondersteuning voor het thans door het RIVM, in opdracht van VROM, V&W en VWS, uitgevoerde gezondheidkundig onderzoek Schiphol. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Evaluatie- en Monitoringsprogramma Schiphol en Omgeving (EMSO). Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om een gezondheidsmonitoringssysteem te ontwikkelen rondom de luchthaven Schiphol. In het kader van de rapportage EMSO bent u onlangs geïnformeerd over de laatste stand van zaken en huidige resultaten van de GES.

Het monitoringssysteem zal in overleg met alle betrokken partijen worden ontwikkeld en er zal gepoogd worden draagvlak te creëren.

Strategisch beslissingen

De Gezondheidsraad is van mening dat besluiten over de luchtvaart strategische beslissingen zijn die de betrokkenheid van alle actoren in het luchthavensysteem vereisen. De aard van de beslissingen vereist tevens dat luchtvaart bediscussieerd wordt als integraal onderdeel van een duurzame mobiliteitsstrategie. De Gezondheidsraad geeft een aantal nuttige aanbevelingen voor benaderingswijzen om het conflict tussen omgeving en luchthaven in goede banen te leiden.

De Gezondheidsraad is van mening dat onder andere maatregelen die bij mensen het gevoel geven in hun eigen woonomgeving de baas te zijn, de mate van openheid van het luchthavenbedrijf en de mate waarin de overheid de milieunormen handhaaft een gunstige uitwerking kunnen hebben op het welbevinden. Daarom onderscheidt de Gezondheidsraad twee benaderingen die naar zij veronderstelt, in praktijk naast elkaar gebruikt kunnen worden. Een mogelijkheid is de aanpak van plaatsgebonden milieukwaliteitsnormen die door de overheid worden gehandhaafd. In samenhang daarmee kan een pakket van maatregelen worden ontwikkeld waarbij negatieve invloeden niet alleen worden beperkt door maatregelen maar ook gecompenseerd door verbetering van de kwaliteit van voorzieningen in de woonwijk en een open communicatie met alle betrokkenen.

De strategische besluiten, zoals die zijn neergelegd in de nota Strategische Beleidskeuze Toekomst Luchtvaart (18 december 1998), worden door de betrokken ministeries uitgewerkt. Daarbij is gekozen voor een werkwijze die een zo groot mogelijk draagvlak voor het beleid creëert. Er is actief overlegd met de partijen in het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol (TOPS) en de regionale overheden. Bij de uitwerking van het normenstelsel zijn de luchtvaartsector, de milieubeweging, bewonersorganisaties en de werkgevers- en werknemersorganisaties geraadpleegd. Het rapport van de Gezondheidsraad heeft een rol gespeeld bij de uitwerking van het stelsel van nieuwe milieu- en veiligheidseisen. Daarbij zal de Kosten-eenheid vervangen worden door de Europese geluidmaat Lden, waarmee, met inbegrip van een goede berekeningswijze, een betere relatie met de werkelijke geluidsbelasting gewaarborgd wordt.

Op 17 december 1999 heeft binnen het kabinet verdere besluitvorming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de nationale luchthaven op de middellange en lange termijn. Tevens heeft het kabinet een voornemen voor een nieuw stelsel voor milieu- en veiligheidsnormen vastgelegd. Dit beleidsvoornemen wordt voor advies aan het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol, de Veiligheidsadvies Commissie Schiphol en de Commissie Geluidhinder Schiphol voorgelegd. Het definitieve besluit van het kabinet over het nieuwe milieu- en veiligheidsstelsel en de grenswaarden wordt vastgesteld nadat de adviezen zijn ontvangen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VenW inzake standpunt advies Gezondheidsraad '
Lees ook