Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake zelfreguleringscodes alcoholmarketin g

Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 10:29


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 10 april 2000

Onderwerp:

Zelfreguleringscodes alcoholmarketing

Conform mijn toezegging tijdens het planningsoverleg op 5 april jl. informeer ik u hierbij over de nieuwe zelfreguleringscodes voor de marketing van alcoholhoudende dranken.

Vorige week heb ik met de alcoholbranche een akkoord bereikt over een verdere beperking van de marketing van alcoholhoudende dranken. Tevens is overeengekomen dat de alcoholbranche en de rijksoverheid meer gaan samenwerken bij de aanpak van de maatschappelijke alcoholproblematiek en de preventie van alcoholmisbruik.

De sinds 1990 bestaande alcoholreclamecode zal op onderdelen worden aangescherpt en voortaan bestaan uit drie sectorregelingen (fabrikanten, detailhandel en horeca). Voor uw informatie gaan hierbij de ontwerp-teksten voor deze nieuwe zelfreguleringscodes. Deze behoeven nog definitieve vaststelling, onder meer door de Stichting Reclamecode en de besturen van diverse betrokken organisaties. Naar verwachting zullen de nieuwe codes vóór juni a.s. ondertekend worden en in werking kunnen treden.

Ik schets hierna in het kort de voornaamste afspraken en aanscherpingen.

Fabrikanten

Alcoholmarketing mag qua inhoud en vorm niet gericht zijn op minderjarigen en geen doelgroepen bereiken die voor een kwart of meer bestaan uit minderjarigen. Zodra 25% of meer van de kijkers, luisteraars, lezers of bezoekers jonger dan 18 jaar is, zal er dus geen reclame gevoerd worden, promotie geschieden of sponsoring plaatsvinden. Deze afspraak is van toepassing op alle vormen van commerciële communicatie en media, zoals televisie, radio, evenementen, tijdschriften en bioscopen.

Er zal helemaal geen alcoholreclame meer te zien of te horen zijn op muziekzenders voor jongeren (MTV, TMF, radio 538).

In reclame-uitingen voor alcohol mogen voortaan geen jongeren onder de
25 jaar meer te zien zijn.

Daarnaast zijn in deze nieuwe code een aantal speciale regels opgenomen voor de marketing van 'alcopops' (alcoholhoudende limonades).

Alcohol en verkeer gaan niet samen. In de nieuwe code is daarom onder meer de bepaling opgenomen dat er voortaan geen affiches met alcoholreclame meer zullen hangen langs de snelweg of buiten de bebouwde kom.

Detailhandel

De sinds 1990 bestaande regels voor een verantwoorde verkoop van alcoholhoudende dranken voor thuisverbruik blijven gehandhaafd. Het gaat hierbij onder meer om het niet adverteren met 'gratis', het niet weggeven van drank en het niet uitstallen van drank buiten op straat.

Daarnaast verplicht de detailhandel (supermarkten en slijters) zich (wederom) de van toepassing zijnde bepalingen uit de Drank- en Horecawet na te zullen leven.

Horeca

De horecasector zal de zogenaamde 'happy hours' (tijdstippen waarop alcohol goedkoper wordt verkocht) beperken. Horecagelegenheden mogen niet langer 'happy hours' organiseren voor sluitingstijd, men mag deze niet richten op jongeren onder de 18 jaar en het is niet langer toegestaan alléén alcohol goedkoper aan te bieden.

Verder mogen alcoholconsumpties niet minder dan de helft van de gewone prijs kosten; dat is en blijft zo.

Daarnaast verplicht de horeca zich (wederom) de van toepassing zijnde bepalingen uit de Drank- en Horecawet na te zullen leven.

Toezicht en sanctionering

De alcoholbranche zal zelf toezicht houden op de naleving van de gemaakte afspraken. Daarnaast kunnen burgers en maatschappelijke organisaties overtredingen melden bij de alcoholbranche en - indien het althans gaat om reclame - klachten indienen bij de Stichting Reclamecode. De door deze organisatie maximaal op te leggen boete is verdubbeld naar 100.000 gulden.

Samenwerking

De intensievere samenwerking bij de aanpak van de alcoholproblematiek in ons land zal onder meer betrekking hebben op gezamenlijke preventieprojecten, het tegengaan van het rijden onder invloed, adequate zelfregulering, voorlichting omtrent de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet, het bevorderen van een betere naleving van de wettelijke bepalingen en onderzoek naar het voorkomen van alcoholproblemen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VenW inzake zelfreguleringscodes alcoholmarketing '
Lees ook