Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs landelijk programma community care
Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 15:6


24170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 53 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2000

Bij brief van 1 juli 1999 (TK, 1998-1999, 24 170, Nr. 42) heb ik u mijn standpunt kenbaar gemaakt inzake het eindrapport van de Beraadsgroep Community Care getiteld "Leven in de lokale samenleving; Advies over Community Care voor mensen met een (verstandelijke) beperking". Als hoofdconclusie komt uit het eindrapport naar voren, dat er behoefte is aan gerichte impulsen om het ondersteund leven in lokale samenleving voor mensen met een ernstige handicap mogelijk te maken. Daartoe is, zoals ik reeds heb aangekondigd in de Welzijnsnota
1999 - 2002 Werken aan sociale kwaliteit, een landelijk programma 'community care' gericht op ondersteund leven in de samenleving van mensen met een ernstige handicap ontwikkeld. Conform de tijdens de behandeling van de VWS-begroting eind oktober 1999 gedane toezegging, bied ik u hierbij het uitgewerkte plan van aanpak in het kader van dit landelijk programma ter kennisname aan. 1)

Het nu voorliggende programma voorziet in een aanpak die de weg naar 'community care' verkent in relatie tot de vernieuwende initiatieven en goede voorbeelden op het gebied van zorg en (algemene) dienstverlening. Over de opzet en inhoud van het programma heeft in de afgelopen maanden overleg plaatsgevonden in het kader van het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid VWS, hetgeen heeft geresulteerd in een breed draagvlak terzake.

Het plan van aanpak van het landelijk programma omvat drie trajecten:


- lopende initiatieven (pilots) waarin categoriale zorgaanbieders in samenspel met andere (algemene) voorzieningen een vraaggerichte ondersteuning van mensen met een handicap realiseren;
thematische verdieping via landelijke en regionale "ontwikkelingsgroepen" waarin cliënten, ouders, hulpverleners en deskundige koplopers betrokken zijn;

monitoring van de resultaten en werkwijzen van pilots en landelijke verspreiding van opgedane inzichten via een landelijk informatiepunt.

Het programma is eind maart 2000 van start gegaan. De dagelijkse coördinatie van het programma berust bij het Nederlands Instituut van Zorg en Welzijn (NIZW), in verantwoording aan het Ministerie van VWS. Het NIZW zal tijdens de uitvoering van het programma door middel van voortgangsrapportages terugkoppelen naar mijn ministerie en de leden van het GOG VWS.

Ik zal u via genoemde voortgangsrapportages informeren over de verdere ontwikkeling van het programma 'community care'.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

A.M. Vliegenthart


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VenWs landelijk programma community care '
Lees ook