26241000.036 brief min vw uitvoering aanbevelingen enquetecommissie vl iegramp bijlmermeer Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 11:52 RTF


26241 Enquete vliegramp Bijlmermeer

Nr. 36 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 1999

Op 25 augustus 1999 stuurde de Minister-President u een rapportage over de wijze van uitvoering van de aanbevelingen van de Enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer door de regering. (26241, nr. 33) U werd daarin geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van alle aanbevelingen.

Inmiddels kan ik u meedelen dat de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO in Montreal naar aanleiding van aanbeveling 8 van de Enquêtecommissie zeer recentelijk heeft besloten om de regelgeving betreffende het beschikbaar maken van informatie door luchtvaartmaatschappijen aan rampenbestrijders over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan boord van vliegtuigen na een incident of ongeval aan te scherpen.

Meer in het bijzonder zijn door het Dangerous Goods Panel van ICAO de volgende besluiten genomen:

Na een vliegtuigongeval of ernstig incident dient de luchtvaartmaatschappij de rampenbestrijders (onder andere brandweer) onmiddellijk van informatie te voorzien over de gevaarlijke lading die aan boord van het vliegtuig wordt vervoerd;

Luchtvaartmaatschappijen moeten de bovengenoemde verplichting opnemen in hun alarmregeling, die in werking treedt na een vliegtuigongeval of ernstig incident;

De gezagvoerder dient, mits de situatie dit toelaat, in een noodgeval aan de luchtverkeersleiding een telefoonnummer door te geven van de luchtvaartmaatschappij waar door rampenbestrijders nadere informatie over de gevaarlijke stoffen kan worden verkregen;

De luchtverkeersleiding wordt beschouwd als de intermediair tussen enerzijds gezagvoerder en luchtvaartmaatschappij en anderzijds rampenbestrijders en heeft de verantwoordelijkheid om verkregen informatie over gevaarlijke stoffen onmiddellijk door te geven aan rampenbestrijders;

Bovendien zal ICAO aan het Committee of Experts for the Transport of Dangerous Goods van de Verenigde Naties de aanbeveling doen om een 24 uurs emergency

response telefoonnummer voor verladers in te stellen, waar rampenbestrijders nadere informatie over een gevaarlijke stof kunnen opvragen.

Voorts is door het Dangerous Goods Panel van ICAO de internationaal gehanteerde definitie over het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen beschouwd in relatie tot aanbeveling 11 van de Enquêtecommissie. De Enquêtecommissie is van mening dat deze definitie eenzijdig is gericht op het mogelijke gevaar voor bemanning en passagiers. De leden van het Dangerous Goods Panel zijn echter van mening dat de huidige definitie betreffende het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen toch zeker ook betrekking heeft op de gevaren ten aanzien van de veiligheid op de grond en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Om mogelijke onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen heeft het Dangerous Goods Panel wel besloten om de definitie uit te breiden met een toevoeging. De definitie luidt nu als volgt: Dangerous goods are articles or substances which are capable of posing a risk to health, safety, property or the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the ICAO Technical Instructions or which are classified according to these Instructions. Hiermee zijn de gevaren van gevaarlijke stoffen voor het milieu en de volksgezondheid eveneens duidelijk vastgelegd.

Op basis van de bovengenoemde besluiten zullen de relevante ICAO-documenten (Annex 18 bij het Verdrag van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO en de bijbehorende Technische Voorschriften voor het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen) worden aangepast zodra de Air Navigation Commission en de Council van ICAO deze besluitvorming formeel heeft geaccordeerd. De aangepaste regelgeving zal vermoedelijk van kracht worden met het verschijnen van de nieuwe Annex 18 en de nieuwe editie van de Technische Voorschriften op 1 januari 2001.

Anticiperend op de nieuwe regelgeving is met de luchtvaartsector afgesproken dat deze hieraan al zoveel als mogelijk is in samenwerking met mijn departement zal voldoen. Over de in ICAO gemaakte afspraken heb ik inmiddels behalve de sector ook de betrokken overheidsdiensten geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Verkeer en Waterstaat over enquete Bijlmerramp '
Lees ook