Tweede Kamer der Staten Generaal

26800XII.056 brief sts vw inzake overdracht van natte waterstaatswerken
Gemaakt: 1-3-2000 tijd: 11:14

26800 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000

nr. 56 Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 februari 2000

Ingevolge mijn eerdere toezegging informeer ik u hierbij over de stand van zaken bij de overdracht van natte waterstaatswerken. Tevens geef ik aan hoe ik met het proces van decentralisatie (Brokx-nat) denk verder te gaan.

Een korte terugblik

In 1988 heeft mijn ambtsvoorganger de Stuurgroep Decentralisatie Beheer van Natte Waterstaatswerken (Stuurgroep Brokx-nat) ingesteld. Dit met het doel om het politiek en bestuurlijk zo gewenste proces van decentralisatie een impuls te geven. Aan het in-stel-len van de Stuurgroep Brokx-nat ging vooraf bestuurlijk overleg met het IPO, met de VNG en met de Unie van Waterschappen. Zo bleek de voorkeur uit te gaan naar een decen-tra-li-satieproces gebaseerd op open onder-hande-lin-gen per water-staats-werk tussen het Rijk en de over-ne-mende partij. Bij over-een-stemming wordt het resultaat van onder-hande-ling in een overeenkomst tussen betrokken overheden vastgelegd. De formele over-dracht geschiedt op gemeenschappelijke voor-dracht van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën via Koninklijk Besluit. De stuurgroep kreeg de opdracht mee om beginse-len en uitgangspunten te formu-le-ren, die bij de overdracht van natte waterstaatswerken door partijen in acht genomen kon-den worden.

In februari 1991 lag er een eindrapport, dat aan uw Kamer is toegestuurd (Kamerstuk verga-der-jaar 90/91, 14 391 no. 34). Het eindrapport van de stuurgroep bevat een in-di-catieve lijst van waterstaatswerken die volgens de uitgangspunten niet tot `essen-ti-eel Rijks-beheer' behoren en dus in principe voor overdracht in aanmerking komen. Het eind-rap-port bevat bovendien (bestuurlijke en financiële) uitgangspunten en begin-selen die bij de overdracht gehanteerd zullen worden.

In 1993 heeft de Stuur-groep deze uitgangs-pun-ten en beginselen op basis van praktijk-ervaringen nog eens tegen het licht gehou-den. Het resul-taat is in december 1993 via een `Aanvulling op het eind-rapport' gepubliceerd. Een belangrijke aanvulling betrof de pre---cieze vaststelling van de gewennings-bijdrage bij overdracht van waterschapseigen taken. Ik heb de Vaste Com-missie voor Verkeer en Waterstaat hierover op 9 november 1993 schriftelijk geïnfor-meerd. (brief HW/AK 162580)

Stand van zaken

De indicatieve lijst van Brokx-nat bevat 312 waterstaatswerken.

In 29 gevallen heb-ben overlegpartners (Rijk en overnemende partij) samen vastge-steld dat het meer in de rede lag het beheer onder verantwoordelijkheid van het rijk te laten blijven. Zo zijn onder meer een aantal (zomer)kades in de uiterwaarden in het kader van `ruimte voor de rivier' van de lijst afgevoerd. (bijlage 4).

Van de resterende 283 objecten is de stand van zaken per 1 juli 1999 als volgt:

? 139 objecten (49%) zijn overgedragen bij Koninklijk Besluit, in het kader van de Wet Herverdeling Wegen (WHW), of per overdrachts-overeen-komst tussen partijen waar-bij de formele overdracht bij KB nog niet is geschied. (bijlage 1)

Daaronder bevinden zich enkele omvangrijke water-staats--werken zoals het Kanaal door Walcheren, het Noord-hol-landsch Kanaal en het Mer-we-de-kanaal.

? bij 33 objecten (11%) heeft de beoogde beheerder formeel aangegeven het beheer niet te willen aanvaarden. (bijlage 2)

Overwegingen voor afwijzing zijn onder meer:

- de functie van het object (bijvoorbeeld oneens met de bestaande beperkingen);

- overnemende partij ziet onvoldoende belang bij overname van het beheer;

- vermeende financiële risico's.

? Over 111 waterstaatswerken (39%) wordt nog onderhandeld. (bijlage 3)

Bovenstaande cijfers wijken af van de gegevens in de brief aan de 2e Kamer over `Beheer op peil' van 27 oktober 1999 (HKW/AW99/10417). Toen is gemeld dat 175 objecten over-ge--dragen waren; nu zijn dat er 139. Met de mede-deling `175 objec-ten over' werd bedoeld: water--staatswerken waarvoor- het overleg is afge--rond dat wil zeggen de overge-dra-gen en feitelijk afgewezen objecten samen.

Hoe verder

Wat te doen met de rijksobjecten die nog niet zijn overgedragen. Door de tijd heen lijkt de ambitie tot overname van rijksobjecten bij andere overheden geleidelijk af te nemen. De achterliggende redenen zijn wellicht vergelijkbaar met bovengenoemde overwe-gin-gen voor afwij-zing. De decentralisatie vordert nauwelijks meer. Het proces meer tijd geven lijkt niet de juiste remedie.

Het op zijn beloop laten van het decentra-lisa-tieproces lijkt verder onwenselijk met het oog op een-dui-dige
beheers-verant-woor-de-lijk-heden en uit een oogpunt van onzekerheid bij het betrok-ken personeel.

Daarom ben ik voornemens om dit jaar voor Brokx-nat een `slotronde' te houden en ver-vol-gens een eindbalans op te maken.

Dat betekent in kaart brengen welke objecten om welke redenen nog niet zijn over-ge-dra-gen. Mede aan de hand hiervan zal ik bezien:

? Voor welke werken alsnog binnen afzienbare termijn (maximaal 1 jaar) overeen-stem--ming tot overdracht te verwachten is;

? welke werken bij nadere beschouwing van uitgangspunten van Brokx-nat toch tot Rijksbeheer blijken te beho-ren en derhal-ve niet worden overgedragen;

? welke werken wel degelijk overgedragen dienen te worden, maar waar-voor ken-ne-lijk een ander proces nodig is dan via overeenstemming en Koninklijk Besluit; in dat geval -is overdracht bij wet voor mij een serieuze optie;

? welke werken hun functie klaarblijkelijk verloren hebben en dus niet overge-dra-gen maar onttrokken worden aan de publieke functie;

Het resultaat van deze slotronde hoop ik voorjaar 2001 in een eindbalans te verwerken. De eindbalans zal tevens bevatten het overzicht van over-ge-dragen objecten met feiten en cijfers over geld en personeel. Ik zal u daarover in het voorjaar van 2001 nader infor-me-ren.

Aanpak overdrachten in 2000

Voor Brokx-nat staat het jaar 2000 derhalve in het teken van de slotronde. Lopende onder---han-de-lingen worden voortgezet met het doel de beoogde overdrachten tot een afron-ding te brengen. Daarbij zal worden aangesloten op de kritische herbe-zin-ning ten aanzien van aan het beheer en onderhoud te stellen functionele eisen (serviceniveaus) die momenteel op rijksniveau speelt. In mijn eerder genoemde brief van

27 oktober 1999 heb ik u over deze ont-wikkelingen (Beheer op peil) geïnformeerd. De resultaten van deze herbe-zin-ning zullen in de (lopende) onder-han-delingen over natte over-drach-ten worden inge-bracht. Dit kan van--zelf-spre-kend gevolgen hebben voor het ver-wach--tings-patroon over de haalbaarheid van over-drach-ten zoals dat op de peildatum bestond.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken en over mijn verdere plannen.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.M. de Vries

Bijlage 1: Formeel bij KB of WHW afgeronde overdrachte en overdrachten waarvoor een overeenkomst is gesloten


1 GR NoordWillemskanaal 95.006.579


2 GR Westerwoldse A 91.010.844


3 GR Nieuw Statenzijl 91.010.844


4 GR Oude Wijmeesterdiep 91.010.-844


5 FR Haven Stavoren 95.003.-240


6 FR Stroobossertrekvaart 93.007.-410


7 FR Haven Terschelling (waterloop) 98.003.015


8 FR Waddenzeedijk 98.003.015


9 FR Lauwersmeer (waterloop) 95.003.239


10 DR Brug Schipborgerdiep 93.004.384


11 DR NoordWillemskanaal 94.001.041


12 DR Drentsche Hoofdvaart 94.001.041


13 DR Meppelerdiep (Drents ged.) 94.001.041


14 DR van Holtensvaartje Ruilverkave-ling


15 OV Kanaal Almelo- de Haandrik 95.003.696


16 OV Nieuwe Kanaal Kuinre 97.002.103


17 OV Tussen Linde en Worstsloot 97.002.103


18 GL Hanksluis IJssel 92.002.078


19 GL Boterdijk 92.007.535


20 GL Ossenwaardse dam 92.007.535


21 GL Kruisdijk 92.007.535


22 GL Apeldoornsch Kanaal 97.002.102


23 GL Toegangsweg stuw Amerongen WHW


24 GL Diverse watergangen ON-891


25 GL Apeldoorns kanaal Hattem-IJssel 97.002.102


26 FL Schokkerhaven 91.010.846


27 UT Nieuwe Wetering Oost 96.006.575


28 UT Nieuwe Wetering Oost 96.006.575


29 UT Nieuwe Wetering West 96.006.575


30 UT Kerkvaart West 96.006.575


31 UT Kerkvaart West 96.006.575


32 UT Kerkvaart Oost 96.006.575


33 UT Vecht 96.006.575


34 UT Vechtbrug 96.006.575


35 UT Verbinding Nigtevecht 96.006.575


36 NH Zuiderhaven Den Oever 95.005.607


37 NH Buitenhaven Den Oever 95.005.607


38 NH Nieuwe Diep/Den Helder 96.001.693


39 NH Zeedoksluis 96.001.693


40 NH Koopvaardersbinnenhaven 96.001.693


41 NH NH-kanaal tot Helsdeur 96.001.693


42 NH Werkhaven Enkhuizen 95.006.696


43 NH Haven de Haukes 95.005.607


44 NH Noorderhaven ca. 95.005.607


45 NH Havens Medemblik/Overlekerkanaal 91.010.847


46 NH Koopvaardersschutsluis 95.004.693


47 NH Noord Hollands Kanaal 95.004.693


48 NH Helderse Zeewering 92.004.480


49 NH Zeewering Den Helder- Den Oever 92.004.480


50 NH Noord Holl. Kanaal/ Koegrasdijk 92.004.480


51 NH Spuisluis Oostoever 94.010.352


52 NH Balgzandkanaal 94.010.352


53 NH Weespertrekvaart 96.006.575


54 NH Vecht (incl. Groote Zeesluis) 96.006.575


55 NH Gaasp 96.006.575


56 NH Smalweesp 96.006.575


57 NH Noord Buiten spaarne Privaatrechtelijk


58 NH Zuid Buiten Spaarne Privaatrechtelijk


59 NH Weespertrekvaart 96.006.575


60 NH Smalweesp 96.006.575


61 NH Nieuwe Diep 96.006.575


62 NH Diem 96.006.575


63 NH Ilpensloter- en Diemendammersluis 96.006.575


64 NH Weesperpoortsluis 96.006.575


65 NH 's-Gravelandsevaart/Uitermeersluis 96.006.575


66 NH Keetpoortsluis 96.006.575


67 NH Burgemeester Vissersbrug WHW


68 NH Noord Hollands kanaal WHW


69 NH Noord Hollands kanaal WHW


70 NH Noord Hollands kanaal WHW


71 NH Noord Hollands kanaal WHW


72 ZH Havenkanaal Goedereede 91.010.845


73 ZH Waterkering Goeree Grevelingen 91.010.845


74 ZH Waterkering Goeree Haringvliet 91.010.845


75 ZH Zuiderdiepje 91.010.845


76 ZH Oostvoornse Meer 96.004.527


77 ZH Brielse Gatdam 96.004.527


78 ZH Brielse Maasdam 96.004.527


79 ZH Kust Goeree 97.003.072


80 ZH Merwedekanaal zuid.van Lek 98.001.100


81 ZH Verbindingskanaal Arkel 98.001.100


82 ZH Merwedekanaal ten zuiden van de Lek (wegen) WHW


83 ZH Sliksloot 96.005.397


84 ZL Veerhaven Zijpe 96.004.998


85 ZL Vluchthaven Zijpe 96.004.998


86 ZL Eilanddijk Vlissingen 96.003.199


87 ZL Schelphoek 97.001.122


88 ZL Oprit weg 486 95.008.253


89 ZL Oprit weg 492 95.008.253


90 ZL Kanaal door Walcheren 91.010.539


91 ZL Nrd Havendam Sophiaha-ven 95.003.242


92 ZL Grensweg/Brugweg 97.000 284


93 ZL Duiker Bathseweg 97.000.284


94 ZL Percelen Bathseweg 97.000.284


95 ZL Ged. Westelijke Spuikanaalweg 95.008.253


96 ZL Kanaal van Sluis naar Brugge (weggedeelte) WHW


97 ZL Veerhaven Anna Jacobapolder 97.006.171


98 ZL Nieuwe Haven Tholen ZL-4504


99 ZL Waterkering Zuid Sloe 97.000.284


100 NB Rijksdam Bath 97.000.284


101 NB Kribben Sloegebied 97.000.284


102 NB Bruggen Afwateringskan. Helvoirt 95.002.842


103 NB Bruggen Afwateringskan. Vught 96.000.866


104 NB Afwateringskanaal Drongelen 97.003.473


105 NB Haven Moerdijk 95.002.843


106 NB Haven Moerdijk 95.002.843


107 NB Bruggen Peelkanaal/ Mill 95.0-03.239


108 NB Noordelijke dijk Bergsche Maas 91.010.837


109 NB Zuidelijke dijk Bergsche Maas 95.004.533


110 NB Peelkanaal 91.010.981


111 NB Mark- en gedeelte Wilhelminakanaal 95.008.442


112 NB Bruggen Peelkanaal/ Oploo 96.002.064


113 NB Traverse Helmond Noord/ ZWV 96.002.131


114 NB Traverse Helmond Zuid / ZWV 95.007.596


115 NB Nieuwe Merwededijk 93.000.889


116 NB Sasdijk 93.000.889


117 NB Weg langs NRD Markiezaatskade ZL 2983


118 NB Noord Markiezaatskade


119 NB West Markiezaatskade


120 NB Haven Genderen NB 4509


121 NB Oude Dieze 97.003.473


122 NB Zuidelijke dijk Bergsche Maas 97.003.473


123 NB Dijken Dieze 97.003.473


124 NB Ringdijk polder Keent 94.008.355


125 NB Bruggen Peelkanaal/Wanrooy 97.001.406


126 NB Krib Sloegebied 97.000.284


127 NB Haven Peerboom NB-4509


128 NB Noorddijk Bergsche Maas/Heusden NB-4237


129 LI Afleidingskanaal 96.001.042


130 LI Peel-afleidingskanaal 91.010.841


131 LI Voetbrug Hambeek 96.005.358


132 LI De Geul '87 waterschap


133 LI Echter Molenbeek «


134 LI Molenbeek «


135 LI Kanjel «


136 LI Hemelbeek «


137 LI Ur «


138 LI Voetbrug Swalmen WHW


139 LI Gelderns Nierskanaal LB 2743

Bijlage 2: Afgewezen overdrachten


1 FR Haven Terschelling


2 OV Meppelerdiep


3 OV Ganzendiep


4 NH Rijkshaven Oudeschild


5 NH Haven van Marken


6 ZH Havens Stellendam


7 ZH Bakkerskil


8 ZH Hollandsche IJssel tot Gouwe


9 ZH Strooppot/HI Ambacht


10 ZH Strooppot/Zwijndrecht


11 ZL Haven Breskens


12 ZL Percelen Bathse brug


13 ZL Zijkan. G / kan. v. Gent/ Terneuzen


14 ZL Zijkan. F / kan. v. Gent/Terneuzen


15 ZL Ged. haven Bergsediepsluis


16 ZL Weg Haven Tholen


17 ZL Wegen voorhaven Bergsediepsluis


18 ZL Oostkop


19 ZL Veerhaven Terneuzen


20 NB Haven Haagoort


21 NB Haven Drongelen


22 NB Haven Dussen


23 NB Haven Heusden


24 NB Vaarweg Spijkerboor - Werkendam


25 NB Nieuwe Merwede - Amer


26 NB Oude Maasje


27 NB Zuiderkanaal


28 NB Loswal Nieuwe Merwede/Werkendam


29 NB Haven van Sleeuwijk


30 LI Zomerkaden Boxmeer


31 LI Overlaadhaven Buchten


32 LI Zuid-Willemsvaart


33 LI Kanaal Wessem-Nederweert

Bijlage 3 overzicht lopend overleg


1 GR Lauwersmeer


2 FR Haven Vlieland


3 FR Lauwersmeer


4 FR Statendijk


5 OV Zijtak Vroomshoop


6 OV Objecten Twenthekanalen


7 OV Objecten Twenthekanalen


8 OV Objecten Twenthekanalen


9 OV Overijsselse Vecht


10 GL Roswaardse Leidijk


11 GL Dijk vluchthaven Lobith


12 GL Peppelgraafsedijk


13 GL Heeren-waarden-se Af-sluitdijk


14 GL Duffeltdijk


15 GL Millingse bandijk


16 GL Waterkering Maasdijken Heumen


17 GL Waterkeringen Waaldijken Weurt


18 GL Boven- en Beneden Spijksedijk


19 GL West Pannerdense Landdijk


20 GL Afsluitdijk Oude Rijnmond


21 GL Muur door Tolkamer


22 GL Dijk door Tolkamer


23 GL Herwensedijk


24 GL Pannerdensedijk


25 GL Dijk langs Pannerdense Waard


26 GL jachthaven Hedel


27 UT Leidsche Rijn


28 UT Hollandsche IJssel (water)


29 UT Hollandsche IJssel (sluis)


30 UT Hollandsche IJssel (brug)


31 UT Kromme IJssel


32 UT Keersluis Haarrijn


33 UT Vleutense Wetering


34 UT Merwedekanaal in de gemeente Utrecht


35 UT Merwedekanaal tussen ARK en Lek


36 UT Vaartsche Rijn (Utrecht)


37 UT Vaartsche Rijn (Jutphaas)


38 UT Oude Vaartsche Rijn


39 UT Leidsche Rijn


40 UT Vleutense Wetering


41 UT Catharijnesingel


42 UT Innundatiekanaal


43 UT Gemaal Schalwijkse Wetering


44 NH Zijkanaal C


45 NH Zijkanaal B


46 NH Waterkering Haven Medemblik


47 NH Waterkering Texel


48 NH Brug Spijkerboor


49 NH Friesche brug


50 NH Duivendrechtsebrug


51 NH Buiksloterdraaibrug


52 NH Diemerbrug/Sniepbrug


53 NH Waterkering Velsen


54 NH Zijkanaal D


55 NH Zijkanaal E


56 NH Zijkanaal H


57 NH Waterkering Noordzeekanaal Hemtunnel


58 NH Kade rondom Marken


59 NH Gein / Weesperkarspel


60 NH Monding van de Vecht te Muiden


61 NH Naarderpoortbrug


62 NH Alkmaardermeer


63 NH Uitgeestermeer


64 NH Grote Poel Fort Kudelstaart


65 NH Haventje Kudelstaart


66 ZH Peulensluis


67 ZH Lingesluizen te Asperen


68 ZH Papendrechtse Geul


69 ZH gekanaliseerde Linge


70 ZH Zuid Hollandsche Biesbosch


71 ZH Hollandsche IJssel (water)


72 ZL Loswal Kanaal door Zuid Beveland


73 ZL Kanaal van Sluis naar Brugge


74 ZL Westerhaven Vlissingen


75 ZL Westelijke Rijkswaterleiding (RWL)


76 ZL Weg langs RWL


77 ZL Rijkszeewering Terneuzen


78 ZL Kunstmatig Duin Breskens


79 ZL Zeewering Kop van Schouwen


80 ZL Waterkering Buitenhaven Vlissingen


81 ZL Gedeelte Boulevard Vlissingen


82 ZL Keersluis Vissershaven Vlissingen


83 ZL Zandkreek/ Veerse Meer


84 NB Zuidergat Donge


85 NB Zuidergat Donge


86 NB Donge


87 NB Donge


88 NB Haven van Dinteloord


89 NB Markkanaal


90 NB Zuidwillemsvaart AarleRixtel


91 NB Diezekanaal Henriëttewaard Engelen


92 NB ZWV Den Bosch - Veghel


93 NB ZWV Veghel - AarleRixtel


94 NB ZWV Omlegging Helmond


95 NB ZWV Helmond - Someren


96 NB Amertak en Wilhelminakanaal


97 NB Wilhelminakanaal


98 NB Gronden langs Peelkanaal


99 NB Afsluitdijk te Andel


100 LI Havens Stein


101 LI Noordervaart


102 LI Polderdijk


103 LI Overkluizing Sleyebeek


104 LI Overkluizing afwatering RW 68


105 LI Overkluizing afwatering Zevenellenlos.


106 LI Panheelderbeek / Sleyebeek


107 LI JoJo-haven Maastricht


108 LI Zuid-Willemsvaart Maastricht


109 LI Verbindingskanaal


110 LI Afvoerkanaal


111 LI Zuid-Willemsvaart sluis 19 tot grens

Bijlage 4: Afgevoerde overdrachten


1 FR Lauwersmeer (waterloop)


2 FR Tjonger (waterloop)


3 GL Verbindingsdam Lobith


4 GL Angerense Leidijk


5 GL Zomerkade IJssel lo 985.200-985.800


6 GL Zomerkade IJssel lo 1002.000-1003.450


7 GL Kade IJssel Spankeren


8 GL Zomerkade IJssel Linkeroever


9 GL Zomerkade IJssel rechteroever


10 GL Zomerkaden IJssel linker oever


11 GL Zomerkaden IJssel rechter oever


12 NH 2e Rijksbinnenhaven


13 NH 3e Rijksbinnenhaven


14 NH Zijkanaal G


15 NH Amstelmeer en Lutjestrand


16 ZH Polderkade IJssel linkeroever


17 ZH Otterkanaal/Wantij


18 ZH Helsloot/Kikvorskil


19 ZH Haventje bij Barendrechtsebrug


20 ZL Mattenhaven


21 ZL Betonhaven


22 ZL Bouwdok


23 ZL Delta Expo


24 ZL Schelphoek


25 ZL Zeewering Bruinisse


26 ZL Weg oostelijk Spuikanaalweg


27 ZL Weg Rammegors


28 ZL Havenplateau Burghsluis


29 ZL Batsche Spuikanaal (recr.)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Verkeer over overdracht van natte waterstaatswerken '
Lees ook