Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.258 brief sts vw inzake ruimte voor water, veiligheid bedijkt e rivieren

Gemaakt: 8-3-2000 tijd: 10:21

Aan

de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 maart 2000

Onderwerp

Ruimte voor water: veiligheid bedijkte rivieren.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u ter informatie een drietal rapportages toekomen over de veiligheid tegen overstromingen langs de bedijkte rivieren.

Afgelopen maandag heb ik - in mijn hoedanigheid als voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren - twee adviezen in ontvangst genomen: Ruimte voor Rijntakken en Integrale Verkenning Benedenrivieren. Ik heb bij die gelegenheid een discussienotitie uitgebracht, waarin de samenhang tussen de beide adviezen geschetst wordt, gekoppeld aan een perspectief voor de langere termijn.

Nu de dijkversterkingen uit het Deltaplan Grote Rivieren vrijwel allemaal zijn gerealiseerd, heeft Nederland een zeer goed veiligheidsniveau. Maar om deze

veiligheid in de toekomst te kunnen handhaven moeten we nu al nadenken over additionele maatregelen want we moeten rekening houden met toenemende rivierafvoeren en een doorgaande stijging van de zeespiegel.

Omdat er (technische) grenzen zijn aan het verhogen van dijken zijn verkenningen uitgevoerd om na te gaan hoe de veiligheid vanuit de benadering van ruimte voor de rivier in de toekomst gehandhaafd kan worden.

De adviezen en de discussienotitie laten zien dat ruimte voor de rivier het veld van oplossingen verbreedt en zodoende betere mogelijkheden biedt om flexibel in te spelen op toekomstige (onvoorspelbare) ontwikkelingen.

De discussienotitie bevat een kaart met zoekgebieden voor kansrijke binnendijkse maatregelen, als startpunt voor de discussie over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vanuit veiligheid door ruimte voor de rivier. Op deze kaart staan de zoekgebieden uit de beide adviezen, maar ook calamiteitengebieden voor het opvangen van water in extreme noodsituaties, als de veiligheid in gevaar dreigt te komen. Calamiteitengebieden zijn niet opgenomen in de adviezen.

Met name die calamiteitengebieden hebben in de publiciteit nogal wat stof doen opwaaien. De indruk is gewekt dat grote gebieden onder water zullen komen te staan. De nuance dat dergelijke gecontroleerde overstromingen alleen in heel extreme situaties nodig zullen zijn, in omstandigheden die niemand hier tot nu toe heeft meegemaakt, is in de beeldvorming helaas verloren gegaan. Ook is het beeld ontstaan dat al besluiten genomen zouden zijn om specifieke gebieden aan te wijzen en onder water te zetten, terwijl dat geenszins het geval is.

Vervolgtraject

De adviezen en de discussienotitie heb ik voorgelegd aan drie adviescommissies: de Commissie Waterbeheer 21e eeuw; het Overlegorgaan Waterbeheer en Noorzee-aangelegenheden en de Technische Adviescommissie Waterkeringen.

Na ontvangst van de reacties zal ik in overleg met de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren, waarin diverse ministeries (AZ, VROM, Fin., LNV, EZ en V&W) het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG vertegenwoordigd zijn, een voorstel aan het kabinet voorbereiden, dat ik nog voor het zomerreces aan het kabinet zal aanbieden. Vervolgens zal ik u informeren over het kabinetststandpunt.

Daarna zal in de planstudiefase uitwerking worden gegeven aan de concrete maatregelen, in samenwerking met betrokken partijen, waarbij ook inspraak- en beroepsmogelijkheden van alle belanghebbenden tot hun recht kunnen komen.

De planstudie zal gaan over maatregelen waarmee we ook in de toekomst kunnen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm en betrekking hebben op een uitvoeringsperiode van circa. 15 jaar. Ik verwacht dat er nog zeker 3 jaar nodig is voordat een besluit genomen kan worden.

De Commissie Waterbeheer 21e Eeuw zal in haar eindadvies ook aandacht besteden aan de gewenste waterhuishouding voor de langere termijn. Dit advies en andere nieuwe inzichten zullen mogelijk aanleiding zijn voor extra maatregelen op de langere termijn. Het voorstel voor de in de planstudie uit te werken maatregelen voor de korte termijn vormt de eerste stap.

De relatie met de Vijfde Nota: anticiperen

Parallel aan de planstudie loopt de voorbereiding van deel 1 van de PKB voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening onder leiding van minister Pronk.

Juist omdat er nog niets is besloten over binnendijkse maatregelen, staan ze als zoekgebied voor ruimtelijke reservering op de kaart. De kaart is startpunt voor de discussie als bijdrage aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Wat betreft de discussies over de Waalsprong merk ik op dat ik binnenkort overleg zal voeren met het gemeentebestuur van Nijmegen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Verkeer ruimte water en veiligheid bedijkte rivieren '
Lees ook