Ministerie van Financien

Titel: Betrouwbaarheid van de door de Belastingtelefoon verstrekte informatie

Directie Planning Financiën en Control

De voorzitter van de vaste Commissie

voor Financiën

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

21-9-1999, 51-99-Fin

PFC 1999-00910 U

14 oktober 1999

Onderwerp

Betrouwbaarheid van de door de Belastingtelefoon verstrekte informatie

Geachte heer Van Gijzel,

U vraagt aan mij of er structureel wordt geklaagd over de betrouwbaarheid van de door de Belastingtelefoon verstrekte informatie.

Het aantal klachten dat over de beantwoording van vragen door de Belastingtelefoon (Particulieren, Ondernemingen en Douane) wordt ontvangen, is naar verhouding zeer gering. Overigens ben ik me ervan bewust dat het werkelijk aantal mensen dat niet tevreden is over de informatieverstrekking door de Belastingtelefoon hoger kan zijn. Het werken aan verbetering van de informatieverstrekking heeft dan ook voortdurend mijn aandacht. Daarom wordt de kwaliteit van de antwoorden die medewerkers van de Belastingtelefoon verstrekken permanent bewaakt met behulp van zogenoemde belchecks (het stellen van gefungeerde vragen) en door middel van meeluisteren. Daarbij wordt naast het beoordelen van de inhoudelijke juistheid van het antwoord ook aandacht besteed aan de vraag of de houding van de medewerker naar de vragensteller toe correct was.

Begin dit jaar heeft de Consumentenbond haar bevindingen over de kwaliteit van de beantwoording van vragen door de Belastingtelefoon gepubliceerd (Consumenten Geldgids januari-februari 1999). Daaruit blijkt dat de Consumentenbond meer verwacht van de dienstverlening door de Belastingtelefoon dan de Belastingdienst als doelstelling heeft. De Consumentenbond verwacht dat de Belastingtelefoon informatie kan geven over recent gewijzigde wetgeving en over onderhanden wetgeving. Tevens verwacht de Consumentenbond dat de medewerker van de Belastingtelefoon ook in staat is snel en adequaat te antwoorden op meer complexe fiscale situaties en daarbij zonodig doorvraagt.

De Belastingtelefoon richt zich evenwel vooral op het beantwoorden van meer algemene vragen, ook met betrekking tot recent gewijzigde wetgeving, en heeft de opdracht naar de competente eenheid te verwijzen waar het complexer wordt of specifieker ingaat op de persoonlijke omstandigheden van belastingplichtigen. Over onderhanden wetgeving wordt in het algemeen geen informatie verstrekt. Met betrekking tot de wetsvoorstellen belastingherziening 2001 heb ik daar een uitzondering voor gemaakt, in die zin dat aan de hand van een aantal standaardvragen/antwoorden wel vragen over een wetsvoorstel worden beantwoord.

Bij het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept van de Belastingdienst zal ik aan dit verschil in verwachtingspatroon nadrukkelijk aandacht besteden.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Deel: ' Brief vermeend inzake betrouwbaarheid Belastingtelefoon '
Lees ook