Ministerie van Financien

Titel: Stimulering ComputerhergebruikDIRECTIE PLANNING, FINANCIËN EN CONTROL

Aan:

de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

PFC 99/212M

15 maart 1999

Onderwerp

Stimulering Computerhergebruik

Geachte heer Van Gijzel,

Op 2 september 1998 heb ik tijdens de behandeling van de notitie Belastingen in een wereld zonder afstand in de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer (verslag 26 200 IXB, nr. 6) de bereidheid uitgesproken een voorstel van het lid van de fractie van de PvdA Bos met voorrang uit te werken. Het voorstel van de heer Bos betrof het fiscaal voor bedrijven aantrekkelijker maken om computers ter beschikking te stellen aan gebruikers die dergelijke apparatuur niet zelf kunnen aanschaffen (scholen, buurthuizen, e.d.). Inmiddels is door mij uitvoering gegeven aan voornoemd voorstel bij besluit van 18 januari 1999, DB98/4336M). Dit besluit bevat een faciliteit voor de schenker van de computer in de vorm van een tijdelijke forfaitaire giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Tevens kan bij de schenkers een eventuele winstneming als gevolg van de gift achterwege blijven. De computers worden geschonken aan de Stichting Computer Bemiddeling Onderwijs (SCBO), die in het besluit voor de toepassing van de giftenaftrek is aangewezen als algemeen nut beogende instelling.

Op 18 januari j.l. heeft het kabinet besloten om het SCBO-initiatief te verbreden naar andere doelgroepen dan het reguliere onderwijs. De gedachten van het kabinet gaan in eerste instantie uit naar gebruikers in de volgende gesubsidieerde sectoren: overig onderwijs, justitie, welzijn, zorg en cultuur.

In dit kader ben ik in overleg getreden met het bestuur van de SCBO. Het bestuur is thans doende de doelstellingen van de stichting aan te passen en in lijn te brengen met voornoemd kabinetsbesluit. Dit gaat gepaard met een omvorming van de SCBO naar een nieuwe stichting: de Stichting Computer Hergebruik (SCH).

Deze nieuwe stichting stelt zich op het standpunt dat wat betreft de oude doelgroep (regulier onderwijs) het door haar overeengekomen contract moet worden gerespecteerd. Dat betekent dat de Stichting de sedert september 1997 gevolgde werkwijze met de via Europese aanbestedingsprocedure tot stand gekomen contractpartner op het terrein van regulier onderwijs moet continueren. Voor de uitbreiding van de doelgroep (overig onderwijs, justitie, welzijn, zorg en cultuur) zal door de Stichting worden aanbesteed voor de inzameling, het opwerken (refurbishment) en de distributie.

Daarnaast heb ik overleg gevoerd met bedrijven die zich bezighouden met het opkopen, refurbishment en verkopen van gebruikte computers (te noemen marktpartijen).

Naar aanleiding hiervan zal het besluit van 18 januari zodanig worden aangepast dat ook andere algemeen nut beogende instellingen die statutair en materieel dezelfde activiteiten verrichten als de SCBO en de SCH in de regeling kunnen worden opgenomen. Daarmee kom ik tegemoet aan het voorstel van de marktpartijen. In de voorgestelde aangepaste fiscale regeling zullen aan deze instellingen dezelfde eisen worden gesteld als aan de SCBO respectievelijk de voorziene SCH. Deze liggen met name op het terrein van de voorwaarden voor algemeen nut beogende instellingen, van statuten (zo moet de doelstelling van instellingen in overeenstemming zijn met het genoemde kabinetsbesluit) en van de controleerbaarheid van de instellingen wat betreft de betrokkenheid bij de uitvoering van de fiscale regeling.

In de opzet van de vorenbedoelde aangepaste fiscale regeling zullen derhalve instellingen die aan de eisen voldoen, evenals SCBO/SCH, als algemeen nut beogende instelling worden aangewezen. Dit brengt met zich mee dat schenking van de in de regeling bedoelde gebruikte computers aan deze kwalificerende instellingen, binnen de wettelijke grenzen aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Bedoelde kwalificerende instellingen geven, net als SCBO/SCH, schriftelijke bewijzen af welke nodig zijn voor de schenker om in aanmerking te komen voor de giftenaftrek.

Indien blijkt dat de via de giftenaftrek verkregen gebruikte computers door een instelling niet kunnen worden afgezet bij de door het kabinet aangegeven doelgroepen, zullen deze beschikbaar worden gesteld aan het Rijk. De Dienst Domeinen zal er voor zorgen dat deze gebruikte computers terug worden gezet in de markt.

De aangepaste fiscale regeling zal ik zo spoedig mogelijk in werking laten treden om de voorgestelde oplossing te effectueren. De gewijzigde concept-fiscale regeling heb ik bijgevoegd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Vermeend

Deel: ' Brief Vermeend over stimulering computerhergebruik '
Lees ook