Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.223 brief sts vws t.g.v. verslag raad u jeugdzaken 23-11-1999
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 17:19


3

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

de Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Onderwerp

Verslag Raad EU (jeugdzaken)

d.d. 23 november 1999

Op 23 november jl. vond de 2222e zitting plaats van de Raad van de EU (Jeugdzaken), waarin ik mij heb laten vertegenwoordigen door de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU en door de Directeur-Generaal Welzijn en Sport van mijn ministerie. Bij deze breng ik u verslag uit van de Raadsvergadering.

Mondelinge toelichting door de Europese Commissie en gedachtenwisseling over de algemene beleidslijnen van de nieuwe Commissie op het gebied van Jeugdzaken

Commissaris Reding ontvouwde de voornemens van de nieuwe Europese Commissie op het gebied van jeugdbeleid. De Commissie wil zich niet alleen richten op een actieve samenwerking tussen Commissie en lidstaten maar wil ook een actieve samenwerking met de jeugd tot stand brengen. De Commissie zal een Witboek over het Europese jeugdbeleid opstellen. In dat jeugdbeleid zal worden uitgegaan van de eigen kracht van jeugdigen, er zal aandacht zijn voor zaken als jeugdinformatie, jeugdwerkloosheid en opleiding en training van degenen die met en voor jeugdigen werken. In dat geheel zal het Europese jeugdprogramma een plaats krijgen. Het beleid zal gekenmerkt worden door jeugdparticipatie en in samenspraak met jeugdigen tot stand komen.

De Commissie is voornemens ter voorbereiding van het Witboek, een Europese jeugdconferentie te organiseren en riep de lidstaten op, ook op nationaal niveau een jeugdconferentie te organiseren.

In een eerste reactie gaven de vertegenwoordigers van de lidstaten te kennen dat de voornemens van de Commissie op steun konden rekenen. Nederland bepleitte echter tevens extra aandacht voor de positie en participatie van jeugdigen in achterstandsituaties, met name in de groete steden. Het Witboek zal waarschijnlijk in de tweede helft van
2000, tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad, verschijnen.

Voorstel voor een aanbeveling betreffende de toepassing van het communautaire recht op het gebied van de mobiliteit van studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers docenten en opleiders

De Commissie meldde dat een bij haar in voorbereiding zijnde ontwerpaanbeveling inzake de mobiliteit van studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers docenten en opleiders spoedig gereed zal zijn. In 1996 heeft de Commissie al eens een Groenboek opgesteld over belemmeringen in de transnationale mobiliteit. In de komende aanbeveling zullen de lidstaten uitgenodigd worden om die belemmerende maatregelen weg te nemen.

Voorstel voor een besluit tot instelling van het communautair actieprogramma jeugd

De voorzitter gaf kort de stand van zaken weer. Het Europees Parlement heeft op 27 oktober 1999 een aantal amendementen aanvaard. Voor wat de Raad betreft is het grootste struikelblok, het door het Europees Parlement gewenste budget.

Indien het Europees Parlement niet bereid zou zijn om met een ander redelijk bod te komen achtte het Finse voorzitterschapschap het onmogelijk (met het oog op het geplande Kerstreces van drie weken) de conciliatie voor het eind van het jaar te starten. De meeste lidstaten deelden deze angst en pleitten ervoor om in geval van een ongewijzigd standpunt van het Europees Parlement, pas in januari met conciliatie te starten en af te ronden. Daarbij werd wel benadrukt dat een gat in de financieringsstroom voorkomen moest worden. Portugal verklaarde zich bereid om begin januari direct te starten met de conciliatieprocedure.

Een aantal lidstaten pleitte expliciet voor een zevenjarig programma (iets waarvoor Nederland in mei reeds had gepleit maar waarvoor het toen geen steun vond bij de andere lidstaten) en daarbij een proportionele verhoging van het budget (tot 490 miljoen euro). Het Verenigd Koninkrijk was van mening dat verlenging van het programma niet automatisch verhoging van het budget tot 490 miljoen euro inhoudt. De Commissie stelde dat zij oorspronkelijk een budget van 600 miljoen euro voor vijf jaar had voorgesteld, hetgeen volgens haar logischerwijs inhield dat voor zeven jaar een budget van 765 miljoen euro beschikbaar zou moeten worden gesteld, terwijl het Europees Parlement nu op 980 miljoen euro zit.

Nederland benadrukte dat het voor de uitwerking van het jeugdprogramma van essentieel belang is dat er ruimte is voor een diversiteit aan activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan zowel cultuur, sportactiviteiten en vrijwilligerswerk als aan bijvoorbeeld informatie- en communicatieactiviteiten.

Ontwerp resolutie van de Raad en de ministers belast met jeugdzaken, in het kader van de Raad bijeen, over de informele educatieve dimensie van sportactiviteiten in het kader van programma s van de EG ten behoeve van jongeren

De Commissie had ernstige bezwaren tegen de aanhef van de resolutie waarin werd aangegeven dat het ging om een gezamenlijke resolutie van de Raad en de ministers van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het jeugdbeleid die in het kader van de Raad bijeen waren. De inhoud van de resolutie betrof volgens de Commissie exclusief gemeenschapsbevoegdheid. De voorzitter nam nota van het standpunt van de Commissie en constateerde dat er in de Raad verder geen bezwaren waren ten aanzien van de resolutie. De resolutie zou als A-punt voor een Raad worden geagendeerd. De Commissie deelde mee dat zij bij die gelegenheid, ter ondersteuning van haar standpunt, een verklaring zou afleggen.

Ontwerp conclusies over de uitvoering van maatregelen ter bestijding van kindersekstoerisme

Alleen Finland vroeg het woord en riep in de interventie op om zowel op nationaal- als op internationaal niveau maatregelen te nemen. Voorts benadrukte Finland het horizontale karakter van de materie. De voorzitter constateerde dat er geen bezwaren waren ten aanzien van de resolutie, zodat na behandeling in de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken de resolutie als A-punt geagendeerd kon worden voor de Raad Algemene zaken.

Door het voorzitterschap georganiseerde manifestaties ten behoeve van de jeugd

De voorzitter gaf een korte samenvatting van de conferentie in Rovaniemi (10-12 september 1999). Regionale samenwerking, sport en het jeugdprogramma waren de belangrijkste onderwerpen die daar aan de orde geweest waren.

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair actieprogramma (het programma Daphne) (2000-2003) betreffende preventieve maatregelen ter bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Raad de stand van de werkzaamheden zou bespreken dan wel het programma zou aannemen, afhankelijk van de amendementen die het Europees Parlement op 17 november 1999 zou aannemen. Het voorzitterschap besloot echter dit agendapunt te schrappen teneinde de amendementen eerst te bespreken in de vergadering van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten van 8 december 1999. Het voorzitterschap streeft naar goedkeuring van het programma Daphne zonder dat daarvoor een conciliatieprocedure doorlopen moet worden.

Diversen

Portugal bedankte het Finse voorzitterschap voor zijn inspanningen en somde onderwerpen op die onder het Portugese voorzitterschap aan de orde zullen komen:


- conciliatie van het jeugdprogramma;


- in samenwerking met onderwijs zal in maart 2000 een conferentie worden georganiseerd, om de start van het Jeugdprogramma, Socrates en Leonardo te markeren;


- in mei 2000 zal een seminar over jeugdbeleid en onderzoek worden georganiseerd;


- tot slot wil het Portugese voorzitterschap een bijdrage leveren aan het door de Commissie aangekondigde Witboek en initiatieven ontplooien om het Europese burgerschap te bevorderen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Volksgezondheid met verslag Raad Jeugdzaken EU '
Lees ook