Vereniging VNO-NCW

Leden

Briefvan de voorzitter

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

Brief van de heer Schraven aan de Minister President

Zijne Excellentie
W. Kok
Minister-president en Minister van Algemene Zaken Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Briefnummer 00/11.957/Ste/mk
Den Haag 27 maart 2000

Excellentie,

In de voorjaarsnota zal worden aangegeven hoe de extra ruimte voor het doen van uitgaven zal worden besteed. Bij deze willen de samenwerkende partijen zoals vermeld in deze brief onder uw aandacht brengen dat de voortgaande economische groei niet alleen leidt tot meevallende ontwikkelingen in de Rijksbegroting maar ook tot een extra vraag naar mobiliteit. Om die redenen is naar onze mening een extra inspanning mogelijk en noodzakelijk op het gebied van verkeer en vervoer.

Tijdens de kabinetsformatie en in de maanden daarna zijn keuzen gemaakt "onder druk van de financiële beperkingen" (meerjarenprogramma infrastructuur en transport). In de huidige context ligt een herziening van het programma daarom voor de hand. In "Samen werken aan bereikbaarheid" (Swab, september 1996) werden reeds infrastructurele maatregelen voorzien die ook nu nog niet in uitvoering zijn. In Swab werden onder meer "eerste stappen light-rail" en "overstappunten" in het vooruitzicht gesteld alsmede versnelling van de verbreding van achterlandverbindingen. Deze en andere zaken maken nu deel uit van de "bereikbaarheidspakketten" waarover met andere -randstedelijke- overheden wordt gesproken.

In die gesprekken wordt de financiering en realisering van deze voorzieningen echter gekoppeld aan de invoering van rekeningrijden. Aangezien voor rekeningrijden, onder de thans gestelde voorwaarden en omstandigheden een gering draagvlak bestaat, wordt de realisatie van de benodigde voorzieningen weer twijfelachtig. Daarom pleiten wij ervoor om deze investeringen onafhankelijk van de discussie over rekening rijden te beoordelen.

Een deel van de extra middelen zou moeten worden toegewezen aan de categorieën 1A en 3A van het MIT. Het gaat hierbij om grootschalige projecten en om projecten waarvan de planstudie wordt afgerond, maar waarvoor de financiële middelen thans nog ontbreken. Tevens wijzen wij erop, dat er extra overheidsmiddelen gereserveerd moeten worden voor projecten op gebied van mainportontwikkelingen, doorstroomroutes als de A4, vaarwegen en openbaar vervoerverbindingen (waaronder herziening van beveiliging en netvoeding van het spoor).

Wij juichen het toe dat gesproken wordt over de bereikbaarheidsproblematiek in de Randstad. Onder invloed van de discussies over rekeningrijden bestaat echter de kans dat de discussies over bereikbaarheid tot de Randstad beperkt blijven, terwijl ook elders in het land de groeiende mobiliteit tot problemen op het gebied van de bereikbaarheid leidt. Daarom zijn ook in andere landsdelen extra inspanningen op het gebied van verkeer en vervoer noodzakelijk.

De extra inspanning vergen van 3 miljard per jaar. Dit bedrag is afgeleid uit verkenningen, die hebben plaatsgevonden voorafgaande aan de formatie van het huidige kabinet. Hieruit bleek, dat een financiële impuls voor investeringen in infrastructuur van 100 miljard noodzakelijk is. In het MIT is tot 2010 ruim 70 miljard beschikbaar gesteld. Een extra jaarlijkse investering van 3 miljard maakt het verschil derhalve ongedaan. Overigens blijft bij het bedrijfsleven vanzelfsprekend de bereidheid bestaan om via PPS constructies de potenties van dit bedrag te vergroten om bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

Wij dringen er bij u op aan deze investeringen in de afwegingen rondom de voorjaarsnota te betrekken.

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot het geven van een nadere toelichting en stellen wij het op prijs over deze materie met u in gesprek te blijven.

Hoogachtend,

Mr. J.H. Schraven

Voorzitter
VNO-NCW, MKB-Nederland (mede namens de regionale vereniging in de Randstad), ANWB, AVBB, BOVAG, EVO, RAI-Vereniging, TLN, kamer van koophandel Amsterdam, kamer van koophandel Rotterdam, kamer van koophandel Utrecht, kamer van koophandel Haaglanden, Hollandse Werkgevers Vereniging en Werkgeversvereniging Midden-Nederland

Deel: ' Brief voorzitter VNO-NCW aan premier Kok over investeringen '
Lees ook