Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts vrom toezichtsverslag sociale-huursector 1998
Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 11:47


2


24508 Volkshuisvestingsbeleid

Nr. 59 Brief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2000

Bijgevoegd treft u aan de gedrukte versie van het Toezichtsverslag sociale-huursector 1998. *)

Het bijgevoegde gedrukte exemplaar van het Toezichtsverslag is op een beperkt aantal plaatsen aangepast en wijkt derhalve op onderdelen af van de versie die in december 1999 werd gezonden. Als gevolg van het accountantsonderzoek naar de verwerking van de databestanden, werd nog een beperkt aantal onjuistheden geconstateerd in de gegevens over de mutaties in de voorraad sociale huurwoningen.

Ook in de brief die ik u zond (TK 1999-2000, 24 508, nr. 58) wijzigen enkele gegevens. Dit heeft echter nauwelijks gevolgen voor de conclusies uit mijn voorgaande brief. Zo is als gevolg van mutaties in de voorraad het totale aantal sociale huurwoningen van toegelaten instellingen afgenomen met 6.500 woningen i.p.v. met 2.900. De nieuwbouw kwam na herberekening uit op 21.600 nieuwe sociale woningen (was 24.000). De gerealiseerde nieuwbouw is derhalve niet in lijn met de aanname uit het Nationaal Programma Volkshuisvesting (NPV) maar lag lager dan die aanname.

De verkoop van woningen was iets hoger dan oorspronkelijk berekend: er werden 26.900 woningen verkocht i.p.v. 26.700 en daarvan werden 16.300 woningen verkocht aan voormalige huurders (was 16.100). Het aantal gesloopte woningen was iets lager dan eerst berekend: 7.400 woningen i.p.v. 7.600. De bijgevoegde tabel bevat alle wijzigingen kort weergegeven.

Tabel 1 Mutaties in de voorraad


1997

Realisatie


1998

Realisatie


1998

voornemens

Aove Aove is het zogenaamde activiteitenoverzicht waarin de instellingen op individueel niveau hun voornemens in het begin van het verslagjaar kenbaar maken. Het hier vermelde aantal is tot stand gekomen door aggregatie van de individuele cijfers.


1998

voornemens

Prognosemodel


1998

voornemens

NPV

nieuwbouw


24.100


13% goedkoop


87% overig


21.600


17% goedkoop


83% overig


32.500


25.000


25.000 / 28.750

sloop


5.200


80% goedkoop


20% overig


7.400


75% goedkoop


25% overig


12.200


8.500


5.000 / 7.000

verkoop


25.000


15.000 aan huurders


7.400 aan derden

aan andere T.I.


26.900


16.300 aan huurders


6.200 aan derden

aan andere T.I.


23.300


14.000 (aan huurders)


16.000 / 20.000

aankoop


12.600


2.800 van derden


5.200 van gemeenten


4.600 van andere T.I.


10.800


2.500 van derden


3.000 van gemeenten


5.200 van andere T.I.


5.000


8.000 (van derden)


10.000

toename door overige mutaties


2.300


-700

per saldo toename/ afname


1.500


- 6.500 De verkopen aan andere toegelaten instellingen en de aankopen van gemeenten en toegelaten instellingen zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze woningen reeds tot de sociale voorraad worden gerekend.

Overigens heb ik maatregelen getroffen om vergelijkbare fouten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betreft naast interne procedurele afspraken ook afspraken met de sector en met accountantskantoren, die ik verantwoordelijk acht voor de controles op jaarstukken en kerngegevens.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

de Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VROM toezichtsverslag sociale-huursector 1998 '
Lees ook