Ministerie van VWS

Geneesmiddelenbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GMV 995057

21 juli 1999

Zoals toegezegd in mijn brief van 1 juli 1999 treft u hierbij een afschrift aan van de voorgenomen aanwijzing over het verder terughalen van kortingen en bonussen en de desbetreffende brief aan het COTG.

Voorgenomen aanwijzing kortingen en bonussen

Met de voorgenomen aanwijzing wordt beoogd dat de inkoopvergoeding voor alle apotheekhoudenden structureel wordt verlaagd met 7,8 % teneinde kortingen en bonussen aan de zorg ten goede te laten komen, conform de desbetreffende motie van de heer Oudkerk cs. Bij de bepaling van dit percentage is rekening gehouden met de omstandigheid dat op dit moment reeds 1,1 % in verband met het realiseren van kortingen en bonussen forfaitair wordt verrekend in de receptregelvergoeding. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van PricewaterhouseCoopers resulteert een percentage van 8,9 %.

Ik heb het COTG gevraagd een voorziening te treffen teneinde eventueel onevenredig nadeel voor individuele apotheekhoudenden als gevolg van het verhogen van de huidige claw back tegen te gaan. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de beoogde opbrengst (thans in totaal f 425 mln) is gewaarborgd.

Actualisering genormeerde praktijkkostenvergoeding

Zoals afgesproken in de desbetreffende meerjarenafspraak zal naast het verder terughalen van korting en bonussen een actualisering van de genormeerde praktijkkostenvergoeding nog plaatsvinden binnen de huidige tariefstructuur. De verhoging van de claw back dient tegelijkertijd met de actualisering van de genormeerde praktijkkostenvergoeding te worden doorgevoerd en per 1 september 1999 effect te sorteren.

Het COTG heeft verklaard dat de beoordeling van de genormeerde praktijkkosten en de vormgeving van een en ander in tariefbeschikkingen niet per 1 september 1999 afgerond zal zijn (zie mijn brief van 1 juli 1999 aan de Tweede Kamer). Ik heb het COTG dan ook verzocht er voor te zorgen dat geen besparingsverliezen optreden en dat voor zover de volledige beoordeling van de prakijkkosten daartoe aanleiding geeft de latere ingangsdata van de tariefbeschikkingen wordt gecompenseerd met toeslagen om er voor te zorgen dat de geactualiseerde genormeerde praktijkkostenvergoeding de facto per 1 september 1999 effect sorteert.

Onderzoek naar minder volumegevoelig tariefsysteem

Aanpassing van de tarieven en de tariefstructuur vindt gefaseerd plaats.In de eerste fase zal (nog binnen de huidige tariefstructuur) de genormeerde praktijkkostenvergoeding worden geactualiseerd. Vervolgens zal in fase twee een volledige herstructurering van de tariefstructuur moeten worden verwezenlijkt.Met de bijgevoegde brief aan het COTG heb ik het COTG dan ook verzocht, in overleg met partijen, mogelijkheden aan te geven voor een minder volumegevoelig tariefssyteem. Kortheidshalve verwijs ik u ter zake naar mijn bijgevoegde brief aan het COTG.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Brief VWS inzake geneesmiddelenbeleid '
Lees ook