Ministerie van VWS

Milieu en synthetische drugs

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-99972

1 juli 1999

In reactie op uw verzoek om structureel op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van internationale bijeenkomsten over het thema milieu en synthetische drugs kan ik u, mede namens de Minister van Justitie, het volgende mededelen.

Internationale bijeenkomsten over dit thema komen zeer incidenteel voor. Ik zal u via de jaarlijkse voortgangsrapportage op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit terrein.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Brief VWS inzake milieu en synthetische drugs '
Lees ook