Ministerie van VWS

Verontreinigde palmolie

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/VVB 2015191

4 november 1999

Mede namens de Staatssecretaris van LNV heb ik u per brief van 25 oktober (GZB/VVB/2011493) geïnformeerd over het incident diesel in palmolie uit Indonesië. In aanvulling op deze brief wil ik u nu mede namens de Staatssecretaris informeren over nieuwe ontwikkelingen en maatregelen.

1) Nieuwe ontwikkelingen

Op donderdag 28 oktober heeft het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) aangegeven dat in geraffineerde palmolie bestemd voor verwerking in levensmiddelen tot 3ppb aan benz(a)pyreen, één van de Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) is aangetroffen. Tot op dat moment werd aangenomen dat het raffinageproces de blootstelling vervuiling geheel teniet zou doen. PAKs zijn een groep van verbindingen die ook in een normale situatie in lage concentratie voorkomen in veel levensmiddelen. Chronische aan hoge concentraties van PAKs kan echter o.a. kanker veroorzaken. Aangezien de gevonden concentraties aan PAK's geen gevaar vormen voor de volksgezondheid en verdachte partijen inmiddels geblokkeerd waren zijn er geen aanvullende specifieke maatregelen genomen naast het ingezette onderzoek.

Het Productschap MVO heeft 2 november de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken (IW&V) geïnformeerd dat ook andere PAK's waren aangetroffen in geraffineerde palmolie, n.l. tot gemiddeld 200ppb totaal PAK's. Bovendien werd duidelijk dat ook in ruwe palmolie van vóór 4 oktober (de datum waarop de eerste verdachte partij werd aangetroffen) verhoogde concentraties PAK's aanwezig zijn. Dit betekent dat er vanuit gegaan kan worden dat er geraffineerde palmolie gecontamineerd met PAK's voor verdere verwerking in de handel is gebracht.

Analyses op PCB's, zowel van het bedrijfsleven als de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken zijn tot nu toe negatief geweest. In een viertal monsters verontreinigde palmolie, onderzocht door het RIVM, zijn geen dioxines aan-getroffen.

2) Betekenis voor de volksgezondheid

De aanwezigheid van de op dit moment bekende verontreinigingen, zoals verhoogde gehaltes aan PAK's in grondstof en consumentenproducten is ongewenst, maar vormt gelet op de aanwezige hoeveelheid een volgens het RIVM verwaarloosbaar risico voor de volksgezondheid. De dagelijkse blootstelling ligt nog op een veilig geacht niveau.

Als zodanig is het uiteraard ongewenst dat de consument aan verontreinigde producten wordt blootgesteld. Wij zouden er derhalve de voorkeur aan geven als het bedrijfsleven de meest verontreinigde producten terug zou halen, ook al zijn deze veilig, in de zin van geen risico voor de volksgezondheid. Echter dit is niet mogelijk omdat uit informatie van het bedrijfsleven blijkt dat de zgn. omloopsnelheid van producten zodanig is dat er nauwelijks nog eindproducten met resten verontreinigingen in de handel zijn. Een zorgpunt blijft nog dat de aard van de verontreiniging niet definitief is vastgesteld, alhoewel verontreiniging met een dieselolie het meest waarschijnlijk is. Momenteel wordt nog een groot aantal monsters onderzocht, zowel door het bedrijfsleven als door de Inspectie W&V.

3) Maatregelen

Het bedrijfsleven en de Inspectie W&V hebben alle verontreinigde partijen palmolie vanaf 4 oktober geblokkeerd. Deze zijn niet uitgeleverd. Het bedrijfsleven heeft ook verdachte partijen palmolie van vóór 4 oktober geblokkeerd en voor zover nog mogelijk bij de afnemers teruggehaald. Dit betreft ook geraffineerde partijen. Uiteraard is chemisch onderzoek van zowel grondstoffen als eindproducten op PAKs, maar ook op dioxines en PCB's voortgezet. Ook is onderzoek gaande om in Indonesië de precieze aard van de besmetting op te sporen en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Het is duidelijk dat de eerste fase van de keten, de grondstoffenfase een kwetsbare is gebleken. Het bedrijfsleven zal daarom extra aandacht besteden aan de kwaliteitsbewaking en
-systemen van de grondstoffen. Ook in EU-verband zullen wij aandringen op versterkte inspanningen op dit gebied.

Verontreinigde restproducten van het raffinageproces zullen een zgn. "industriële" bestemming krijgen, d.w.z. zullen buiten de humane en diervoedersfeer gehouden worden.
Het Productschap Diervoeders heeft vorige week direct alle mengvoederbedrijven in Nederland aangeschreven en verzocht een overzicht te geven van welke bedrijven welke hoeveelheden aan restproducten, zoals vetzuren en bleekaarde, afkomstig van het raffinageproces van palmolie, hebben ontvangen. Bedrijven die deze partijen heb-ben ontvangen zijn opgedragen deze te blokkeren. De AID is verzocht toe te zien op de vastlegging van deze geblokkeerde partijen. De door het Productschap Diervoeders genomen monsters worden met spoed geanalyseerd.

Ook nu weer zullen wij zowel via het zgn. Rapid Alert System als per brief de Europese Commissie en de andere Lidstaten op de hoogte stellen. Deze beleidslijn is besproken met bedrijfsleven en de Consumentenbond.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Brief VWS over diesel in palmolie uit Indonesie '
Lees ook