Partij van de ArbeidBrief Wagenaar over project C2000 27 maart 2000 PvdA-voorlichting

Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken

Geachte heer De Cloe,

Naar aanleiding van de brief van staatssecretaris De Vries van 23 maart jl. zouden wij de Commissie willen voorstellen om de staatssecretaris te verzoeken op korte termijn nader inzicht te verschaffen in de volgende zaken:
. de exacte tijd die is gemoeid met het wederom uitstellen van het project;
. de gevolgen voor de kwaliteit van de hulpverlening door politie, brandweer en ambulances door deze nieuwe vertraging; .de tot op heden gemaakte exacte kosten voor de proefregio en de rest van het project;
.de exacte kosten die zijn gemoeid met het voorlopig op halve kracht doorgaan van het project;
.inzicht in het verloop van het onderzoek naar mogelijke alternatieven en de met dit onderzoek gepaard gaande kosten. Nog vóór het meireces zouden wij daarover dan een algemeen overleg kunnen voeren.

Hoogachtend,
M. Wagenaar, PvdA-fractie
O. Scheltema-de Nie, D66-fractie

Deel: ' Brief Wagenaar (PvdA) over project C2000 '
Lees ook