Tweede Kamer der Staten Generaal

fin00000.131 brief min fin kosten invoering euro Gemaakt: 28-2-2000 tijd: 10:45

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

7 februari 2000

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief inzake de gemeentelijke kosten van de invoering van de euro zoals ik heden naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heb gestuurd.

minister van Financiën

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Postbus 30435


2500 GK DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk Ons kenmerk Den Haag

Marz/1999005124 FIPULI 1999-750 U 7 februari 2000

Onderwerp

Kosten invoering euro.

Ik heb kennis genomen van uw brief van 29 oktober jl. betreffende de gemeentelijke kosten van de invoering van de euro. Uw brief geeft mij geen aanleiding het eerder door het kabinet ingenomen standpunt te wijzigen. Dit standpunt komt er op neer dat gemeenten geen specifieke compensatie ontvangen van het Rijk voor de kosten van de invoering van de euro. Wel is het zo dat de extra uitgaven van het rijk voor de invoering van de euro via de normeringssystematiek leiden tot een extra stijging van het gemeentefonds. In antwoord op een vraag van de Tweede Kamer naar de wijze van compensatie van gemeenten voor de kosten van de invoering van de euro is dit standpunt aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 B, nr.3, vraag 22).

Een afschrift van deze brief heb ik gestuurd naar de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en aan de vaste Commissies voor Financiën, voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Zalm (Financien) naar VNG over kosten invoering euro '
Lees ook