Tweede Kamer der Staten Generaal

fin00000.194 brief min fin inzake onderzoek naar schuldpolitiek
Gemaakt: 16-3-2000 tijd: 15:8


1

De Voorzitter van de vaste commissie voor

Financiën van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Den Haag, 14 maart 2000

Onderwerp

Onderzoek schuldpolitiek op langere termijn

In uw brief van 7 december j.l. herinnert u mij aan mijn toezegging tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen om de Studiegroep Begrotingsruimte te vragen een onderzoek te verrichten naar de schuldpolitiek op langere termijn en u vraagt wanneer de resultaten van dit onderzoek kunnen worden verwacht.

Er is gekozen voor de werkwijze dat een ambtelijke werkgroep, de facto samen-gesteld als de Studiegroep Begrotingsruimte, het kabinet zal bijstaan bij de verkenning van de gewenste schuld-politiek op langere termijn. Dit zal gebeuren in samenhang met langetermijn-ana-lyses op een aantal relevante beleidsterreinen, waarvoor ook de planbureaus zijn inge-scha-keld. Het kabinet zal in ieder geval zijn eerste inzichten, voortvloeiend uit deze exercitie, kenbaar maken in de begro-tings-stuk-ken en de Miljoenennota voor het jaar 2001.

De Minister van Financiën

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Zalm (Financien) over onderzoek naar schuldpolitiek '
Lees ook