Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: De Voorzitters van de Vaste Commissies voor Defensie en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw brief 8 april 1999; ; Ons nummer: C85/722 ; Datum : 17 juni 1999

Onderwerp: Bodemverontreiniging Zilverstraat te Enkhuizen

Met referte aan uw bovengenoemde brief, waarin u mij verzoekt u te informeren over een toezegging in 1987 door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, na overleg met de Staatssecretaris van Defensie, aan de gemeente Enkhuizen, bericht ik u mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer, als volgt.

De gemeente Enkhuizen beroept zich op een brief d.d. 10 juli 1987 van de toenmalige Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het lijkt mij goed om deze brief in de juiste context te plaatsen.

Destijds speelde een discussie met VROM en Financiën over de sanering van bodemverontreiniging op Defensieterreinen. Dat wil zeggen terreinen die nog in materieel beheer/gebruik zijn bij Defensie. De toenmalige Staatssecretaris van Defensie heeft bij brief van 13 maart 1987 het standpunt ingenomen dat voor wat betreft terreinen die in materieel beheer/gebruik bij Defensie zijn en voor zover de verontreiniging door Defensie is veroorzaakt, Defensie bereid is de financiering van onderzoek en sanering op zich te nemen. Het Ministerie van Defensie heeft nimmer aan de gemeente Enkhuizen een toezegging gedaan over de financiering van onderzoek en sanering van het terrein aan de Zilverstraat. Het vorenstaande heeft mijn ambtsvoorganger op 4 maart 1996 aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer meegedeeld. Een afschrift van deze brief heb ik bijgevoegd.

In antwoord op een brief van de gemeente Enkhuizen van 4 november 1987, waarin de Gemeente verzocht om een bevestiging van hun conclusie uit de brief van het Ministerie van VROM d.d. 10 juli 1987, dat het Ministerie van Defensie bereid was de kosten van onderzoek en sanering van de Zilverstraat voor haar rekening te nemen, heeft de toenmalige Staatssecretaris van Defensie op 4 februari 1988 meegedeeld dat deze bereidheid niet geldt voor "erfenisgevallen" en het verzoek afgewezen. De gemeente Enkhuizen is op 26 juli 1994 hierop teruggekomen. Afschriften van deze brieven heb ik tevens bijgevoegd.

Wellicht ten overvloede wil ik u nog op het volgende attenderen.

De Landsadvocaat heeft op 26 november 1997 - kort samengevat - geconcludeerd dat het Ministerie van Defensie juridisch gezien niet gehouden is de kosten van onderzoek en sanering te dragen van het geval van bodemverontreiniging dat is aangetroffen aan de Zilverstraat te Enkhuizen, zelfs indien de verontreiniging destijds door Defensie zou zijn veroorzaakt. Evenmin is er een juridische grondslag voor vergoeding van de ingevolge de Wet bodembescherming voor rekening van de gemeente Enkhuizen komende kosten.

De Minister van VROM heeft de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in maart 1998 van het advies van de Landsadvocaat op de hoogte gesteld. Voor de goede orde doe ik u bijgaand een afschrift van dit advies toekomen.

Terzijde bericht ik u tenslotte dat de veroorzaking van verontreiniging van het terrein aan de Zilverstraat te Enkhuizen nog ter beoordeling ligt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Briek Defensie inzake bodemverontreiniging in Enkhuizen '
Lees ook