Nederlandse Vereniging van journalisten

Bestuur van de vereniging
Betaald Voetbal De Graafschap
Faxnr. 0314 - 362892

Amsterdam, 20 december 1999

Betreft: stadionverbod De Gelderlander

Geacht bestuur,

De Nederlandse Vereniging van Journalisten behartigt de belangen van ongeveer 9000 leden, werkzaam in verschillende media als dagbladen, tijdschriften en omroep.
Wij vernamen via de media, maar ook via onze leden, uw beslissing om alle journalisten van het dagblad De Gelderlander met ingang van 17 december jl. de toegang tot voetbal-wedstrijden en andere evenementen te ontzeggen.

Een stadionverbod wordt in de regel slechts bij ernstige vormen van ordeverstoring gegeven. Van een dergelijke gebeurtenis is in dit geval geen sprake. U heeft zich kennelijk gestoord aan berichtgeving in De Gelderlander, die volgens u feitelijk onjuist is. Wij hebben geen oordeel over die berichtgeving en al helemaal niet over de juistheid van het daarin beweerde. Wel hebben wij grote bezwaren tegen het door u opgelegde verbod.

Wij kennen in Nederland onafhankelijke media, een groot democratisch goed. Censuur is in ons land een onbekend fenomeen. Journalisten worden in staat gesteld in alle vrijheid hun informatie te vergaren en die, niet gehinderd door personen, overheden of organisaties, te openbaren.
De vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers zijn ingebed in onze Grondwet.
Die vrijheid is niet alleen in het belang van journalisten. Ook de lezer verwacht een onafhankelijk journalistiek product.

De door u aangekondigde maatregel gaat daarom veel te ver. U verbiedt, vanwege u onwelgevallige publicaties, alle journalisten van De Gelderlander de toegang. Dit verbod strekt zich niet alleen uit tot de perstribune, maar tot het gehele stadion. Zij worden daardoor niet alleen op onaanvaardbare wijze gehinderd in de uitoefening van hun beroep, maar krijgen te maken met een vorm van censuur.

Wij hebben vernomen dat u morgen met de hoofdredacteur en afgevaardigden van de sportredactie van De Gelderlander een gesprek heeft over de thans ontstane situatie.

Wij gaan er vanuit dat bij die gelegenheid het door u opgelegde verbod onmiddellijk zal worden ingetrokken. Indien dat niet het geval is, zullen wij ons met De Gelderlander beraden over nadere stappen.

Vooralsnog vertrouwen wij er graag op dat ook bij u het belang van een vrije pers en onafhankelijke journalistiek voorop zal staan.

Hoogachtend,

Mr. I.H.J. Konings
Plaatsvervangend algemeen secretaris

c.c.: De Gelderlander, de heer Schreuder


Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
t.a.v. de directie
Postbus 515
3700 AM ZEIST

Amsterdam, 21 december 1999

Geachte directie,

U heeft ongetwijfeld via de media kennisgenomen van het stadionverbod dat het bestuur van de vereniging Betaald Voetbal De Graafschap aan de journalisten werkzaam bij het dagblad De Gelderlander heeft opgelegd. Hierbij zend ik u ter kennisname onze brief aan het bestuur van De Graafschap. Wij hoopten dat het gesprek dat heden plaatsvond tussen de betrokken partijen tot een oplossing zou leiden. Dit blijkt niet het geval te zijn.

De NVJ neemt deze zaak hoog op. Het is onacceptabel dat een dergelijke maatregel wordt opgelegd vanwege een het bestuur onwelgevallige publicatie. Het verbod is zo algemeen geformuleerd, dat het betrekking heeft op alle journalisten bij De Gelderlander en op alle wedstrijden van De Graafschap. Het zou zich zelfs kunnen uitstrekken tot uitwedstrijden. Wij nemen aan dat uw organisatie op dit punt ook bepaalde bevoegdheden heeft en verzoeken u daarom uw invloed aan te wenden opdat maatregel ongedaan wordt gemaakt.

Wij beraden ons, met de redactie van De Gelderlander, op nadere stappen richting De Graafschap.

Met vriendelijke groet,

Mr. I.H.J. Konings
Plaatsvervangend algemeen secretaris

c.c.:Bestuur van de vereniging Betaald Voetbal De Graafschap De Gelderlander, de heer J. Schreuder
NSP, Marina Witte

Deel: ' Brieven NVJ inzake stadionverbod De Gelderlander '
Lees ook