Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421839


---

Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 12 oktober 2001 Auteur Drs. L.H.J. van Haaren Kenmerk DPV/JP-186/01 Telefoon +31 (0)70 3486663
Blad /5 Fax +31 (0)70 3485046
Bijlage(n) -
Betreft HLWG Asiel en Migratie

Zeer geachte Voorzitter,

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg over de Werkgroep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie (HLWG) d.d. 18 mei 2000, gaat U hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, het verslag toe van de HLWG-bijeenkomst van 7 september 2001.

Als bijlage is tevens de mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement toegevoegd over een open coördinatiemethode voor het communautaire immigratiebeleid. Deze mededeling zal in de regeringsnotitie inzake het communautaire immigratiebeleid nader besproken worden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op hoog niveau voor asiel en migratie (HLWG) op 7 september 2001

Samenvatting

Tijdens de eerste vergadering van de HLWG onder Belgisch Voorzitterschap is gesproken over het programma van het Voorzitterschap in algemene zin en specifiek voor de HLWG. Tevens is de voortgang van de uitvoering van de actieplannen besproken, alsmede de dialoog die met diverse derde landen plaats heeft gevonden (VS, Iran). Voorts rapporteerde Zweden over de UNHCR Regional Meeting te Caïro. De Commissie heeft tenslotte informatie verstrekt over de volgen procedure met betrekking tot de ingediende projectvoorstellen voor de Budgetlijn (B7-667) 'Samenwerking met derde landen op het gebied van migratie'.

Verslag

Programma van het Belgisch Voorzitterschap voor de HLWG

Het Voorzitterschap gaf aan dat het zich zal concentreren op de bestaande actieplannen en dat uitbreiding van het aantal actieplannen vooralsnog niet valt te verwachten. Er wordt zo snel mogelijk overgegaan tot het goedkeuren van de ingediende projecten op basis van Budgetlijn B7-667. Ook zal aandacht gegeven worden aan de migratieconferentie van 16-17 oktober en de follow-up daarvan. Op 3-4 december is, in aansluiting op de HLWG-bijeenkomst, een ontmoeting voorzien met belangstellende derde landen en kandidaat lidstaten.

Migratieconferentie (16-17 oktober 2001)

In algemene zin zal het Voorzitterschap zich in het komend half jaar met name concentreren op het thema 'Migratie'. Het Belgisch Voorzitterschap organiseert op 16-17 oktober 2001 een ministeriële conferentie over migratie naar aanleiding van de Commissie Mededeling over een Communautair Immigratiebeleid (COM(2000)757). Alle leden van de HLWG zijn uitgenodigd. Naast de lidstaten zijn diverse geïnteresseerde derde landen (Verenigde Staten, Canada, Zwitserland, Australië alsmede landen van herkomst), IOM, UNHCR, economische partners en NGO's uitgenodigd.

Een viertal thema's zal tijdens de conferentie aan bod komen: migratiemanagement, toelating van economische migranten, partnerschap met derde landen en integratie van derdelanders.

De HLWG is door het Voorzitterschap uitgenodigd om een bijdrage aan deze conferentie te verzorgen met betrekking tot partnerschappen met landen van herkomst.

Aansluitend hierop heeft de Commissie uitleg gegeven over de Mededeling over een Open Coördinatiemethode voor het Communautaire Immigratiebeleid (COM(2001)387). Hierin is een zestal richtsnoeren opgenomen die, na goedkeuring door de Raad, door lidstaten uitgevoerd worden, waarbij de wijze van uitvoering individueel bepaald kan worden. Met name de inhoud van Richtsnoer 5 'De opneming van migratievraagstukken in de betrekkingen met derde landen, en met name landen van herkomst' is voor de HLWG van belang. Besloten is dat het Voorzitterschap met behulp van bijdragen van lidstaten een Voorzitterschapsdocument zal schrijven over relaties met derde landen op het gebied van migratie ten behoeve van de migratieconferentie.

Implementatie van de Actieplannen

a. Afghanistan

Op 5 oktober a.s. is een expertbijeenkomst gepland van de tweede pijler werkgroep COASI (Azië/Oceanië) die geheel gewijd zal zijn aan Afghanistan. Het Voorzitterschap zal een tweetal papers voorbereiden over de economische en humanitaire situatie en over de politieke situatie in Afghanistan. Op 5-6 oktober vindt te Genève een UNHCR Afghanistan-conferentie plaats. Na 5 oktober vindt er een bijeenkomst van de expertgroep Afghanistan plaats die eventuele actualisatie van het Actieplan Afghanistan zal bekijken.

Het Voorzitterschap wees tenslotte op de Troika-bijeenkomst die zij had gehad met Iran over de situatie in Afghanistan waarin Iran had aangegeven dat de internationale gemeenschap te weinig zou doen om Iran te helpen bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

NB. in het licht van de recente internationale ontwikkelingen is het niet duidelijk in hoeverre geplande bijeenkomsten daadwerkelijk plaats zullen vinden.

b. Albanië

Op 16 juli jl. heeft een expertbijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van de Commissie over het Actieplan Albanië. De Commissie stelde voor om deel E van het Actie Plan aan te passen aan regionale ontwikkeling, omdat de positie van Albanië van oorsprongland naar transitland is verschoven en omdat de ontwikkelingen meer in hun regionale context zouden moeten worden bezien. Er werd opgemerkt dat regelmatig overleg met de tweede pijler werkgroep COWEB (Westelijke Balkan) noodzakelijk is. Het Voorzitterschap en de Commissie zullen zorg dragen voor agendering van de HLWG in COWEB.

c. Irak

Het Voorzitterschap heeft aangegeven dat onderhandelingen met Turkije over preventie en controle van illegale immigratie gaande zijn. Turkije heeft in het Actieplan Irak een plaats als transitland. Dit staat, zo liet de Commissie weten, los van de EU-Turkije accessieonderhandelingen.

d. Marokko

Voorzitterschap heeft verslag gedaan van de informele bijeenkomst van 23 juli jl. binnen het kader van de Associatieraad. Hierin is samen met Marokko gekomen tot een drietal speerpunten: sociaal-economische maatregelen, legale migratie naar de EU en de strijd tegen illegale immigratie. Marokko heeft aangegeven belangstelling te hebben voor Franstalige documentatie over de wetgeving van lidstaten m.b.t. verblijfsrecht, toegang tot de arbeidsmarkt, visa en vrij verkeer van personen. Op 28 september a.s. is een volgende informele bijeenkomst gepland.

e. Somalië

Het Voorzitterschap toonde enige terughoudendheid ten aanzien van Somalië. Er zal echter mede op basis van de ingediende projecten onder de nieuwe budgetlijn verder worden bezien welke activiteiten ten aanzien van Somalië kunnen worden ontplooid.

f. Sri Lanka

Als gevolg van de politieke onrust in Sri Lanka is er nog geen formele reactie op het Actieplan. Op 5 juli hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een terugnameakkoord. Nieuwe formele onderhandelingen staan -behoudens de politieke situatie in Sri Lanka- voor november gepland.

Dialoog met derde landen

Op 17 juli vond een Troika meeting met de Verenigde Staten van Amerika plaats. Hierin is een aantal Justitie- en Binnenlandse Zaken onderwerpen aan bod gekomen. De Verenigde Staten hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de EU relatie met Marokko. Er zou, volgens de Verenigde Staten, een vergelijking getrokken kunnen worden tussen de relatie van VS met Mexico, vooral als het gaat om zaken als legale en illegale migratie en transitmigratie.

Op 3 september heeft een dialoog met Iran plaatsgevonden. De Iraanse autoriteiten accepteren slechts vrijwillige terugkeer en hebben op dit moment geen belangstelling voor het afsluiten van terug- en overname overeenkomsten.

Rapport over UNHCR Regional Meeting te Caïro

Van 3 tot 5 juli 2001 vond een Global Consultations Regional Meeting plaats te Caïro. De Zweedse delegatie bracht verslag uit over deze bijeenkomst. De reactie op de conferentie was positief, omdat niet alleen het restrictieve beleid ten aanzien van de oorspronglanden naar voren kwam, maar dat er juist werd gestreefd naar samenwerking en gemeenschappelijke oplossingen.

Informatie van de Commissie Budgetlijn B7-667.

De Commissie heeft 30 projectvoorstellen ontvangen voor een totaal aangevraagd bedrag van EUR 37 miljoen. Er is EUR10 miljoen beschikbaar binnen de budgetlijn B7-667 (Relatie met derde landen op het gebied van migratie). De Commissie gaf aan dat dit eerste resultaat bemoedigend is en dat er sprak is van een goede geografische en thematische dekking. De Commissie zal voor de volgende HLWG bijeenkomst een eindrapport klaar hebben over de projectselectie.

Kenmerk DPV/JP-186/01
Blad /5

===

Deel: ' Brieven van Buitenlandse Zaken over HLWG Asiel en Migratie '
Lees ook