Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Brinkhorst: veewagen niet zwaarder dan 44 ton

20 juni 2002 -
Minister Brinkhorst heeft overeenstemming bereikt met de transportsector over internationale veetransporten. Van buitenlandse autoriteiten kwamen veel klachten over overtredingen van Nederlandse transporteurs. Zowel de autoriteiten van de verschillende lidstaten als Europese Commissie hebben Nederland opgeroepen een einde te maken aan deze stroom van klachten/overtredingen. De laatste maanden heeft de minister intensief overleg gevoerd met de sector om tot verbetering hiervan te komen. De minister heeft op een viertal punten afspraken gemaakt.

De weeginstructie
Binnenkort mogen veetransporten bestemd voor de export niet meer wegen dan 44 ton. Het certificaat dat vereist is voor het transport wordt alleen afgegeven als het transport niet meer weegt dan 44 ton (40 ton plus een marge van 10% voor overige zaken zoals bijv. benzine, water etc.) Indien bij aanhouding het vervoermiddel zwaarder dan 44 ton dan is er sprake van een overtreding en wordt het certificaat ingetrokken. Het transport wordt voor onderzoek tegengehouden en afhankelijk van de oorzaak worden maatregelen getroffen.

Monocertificering
Op dit moment wordt rechtstreeks vanaf de boerderij of via een verzamelplaats geëxporteerd. Bij boerderij- exporten moet een keuringsdierenarts van de RVV op de boerderij komen om te keuren. De sector heeft verzocht om een mogelijkheid om de boerderij-exporten ook via de exportverzamelplaatsen te laten verlopen. Dit heeft twee consequenties waaraan de minister voorwaarden heeft verbonden. Eerste consequentie is dat de dieren die vanaf de boerderij naar de exportverzamelplaats worden vervoerd aldaar voor de keuring een keer extra moeten worden uit- en ingeladen in dezelfde veewagen. Deze extra handeling levert extra stress op voor het vee. Afgesproken is met de sector dat zij een voorstel indienen om dit op een zo diervriendelijke wijze te laten gebeuren. Een tweede consequentie is dat de RVV niet meer zelf kan controleren of het vervoermiddel is gereinigd en ontsmet. Tot op heden kon de RVV de wagen eerst nog leeg controleren, nu ziet de RVV de wagen pas als er al dieren in zijn vervoerd. Hier is met de sector afgesproken dat de sector komt met een sluitend systeem van Reiniging & Ontsmetting, dat steekproefsgewijs zal worden gecontroleerd. Hierover wordt een protocol afgesloten.

Exportcertificaten
Conform EU regelgeving zullen meer certificaten per vervoerseenheid mogen worden afgegeven.

Voorscreening;
Op dit moment moet het transport van te voren worden gescreend. Uiterlijk een dag van te voren (voor tien uur) moeten specifieke gegevens m.b.t. de bestemming en de lading worden aangeleverd, zodat door de RVV kan worden gecontroleerd op bijvoorbeeld reistijd en indien nodig een reservering van een halteplaats, gezondheidsstatus van de bedrijven, etc. Na screening kunnen deze gegevens niet meer worden veranderd. De sector heeft verzocht om deze screeningsprocedure flexibeler te maken, zodat op het laatste moment nog wijzigingen mogelijk zijn. Hierover is afgesproken dat een werkgroep zal worden ingesteld waarin zal worden bekeken
* hoe vaak deze 'spoedprocedure' zal worden gebruikt
* of dit aantal qua planning haalbaar is voor de RVV
* welke voorzieningen er op de export verzamelplaats voor nodig zijn
* per exportverzamelplaats wordt bekeken of aan de gestelde vereisten kan worden voldaan. De afspraken over de weeginstructie en de exportcertificaten gaan zo spoedig mogelijk in. Over de nadere voorstellen inzake monocertificering en voorscreening vind in juli opnieuw overleg plaats.

Deel: ' Brinkhorst veetransport niet zwaarder dan 44 ton '
Lees ook