Productschap Margarine


Britten krijgen toestemming Europese Commissie voor verlaging accijns biodiesel

De Raad van de Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk toestemming gegeven voor het hanteren van een gedifferentieerd accijnsrecht op biodiesel en gewone diesel die biodiesel bevat. Voor zuivere biodiesel wordt de accijns 25,82 pence per liter (41,4 eurocent). De beschikking van de raad met betrekking tot het verzoek van het Verenigd Koninkrijk dateert van 27 juni jl. maar is gisteren, 10 juli, officieel gepubliceerd. Het Britse verzoek betreft twee typen brandstof, namelijk zuivere biodiesel die als motorbrandstof wordt gebruikt en gewone diesel waaraan maximaal 5 procent biodiesel is toegevoegd (overeenkomstig norm EN 590).

Het tarief voor zuivere biodiesel, die behalve uit esters van plantaardige olie ook uit afgewerkte frituurolie kan worden gewonnen, wordt per liter 20 pence lager vastgesteld dan het tarief voor ultralaagzwavelige diesel. Dit komt neer op een accijnsrecht van 29,82 pence (41,4 eurocent bij een wisselkoers van 0,624 pond voor één euro). Het gedifferentieerde tarief wordt van toepassing op zuivere biodiesel op het tijdstip van productie of invoer. De biodiesel kan vervolgens worden gebruikt als zuivere brandstof of worden gemengd in gewone diesel. Bij ingevoerde mengsels wordt het recht proportioneel berekend aan de hand van de toepasselijke rechten voor de samenstellende delen. De machtiging van de raad geldt tot en met 31 maart 2007. De regering van Groot-Brittannië en Noord-Ierland moet jaarlijks de productiekosten van biodiesel onderzoeken om te voorkomen dat door de accijnsverlaging overcompensatie optreedt. De Europese Commissie houdt eveneens vrijstellingen en verlagingen in het oog om verstoring van de concurrentieverhoudingen of de werking van de interne markt te voorkomen.

Europees Parlement
Het Europees Parlement (EP) heeft vorige week zijn steun uitgesproken aan de bevordering van biobrandstoffen in het wegtransport. Er was veel steun voor het voorstel van de Europese Commissie om met ingang van 2005 2 procent van de totale hoeveelheid verkochte benzine en dieselolie voor het wegtransport uit biobrandstoffen te laten bestaan, een percentage dat in de periode 2006-2010 jaarlijks met 0,75 dient toe te nemen tot 5,75 procent in 2010.

Verrassend was wel dat het EP de percentages een verplichtend karakter willen geven en geen indicatief karakter. Juist dit laatste had een compromis met Europese Commissie en EU-lidstaten en daardoor een snelle besluitvorming in de hand gewerkt. Het is vrijwel zeker dat het niet al te grote enthousiasme bij de lidstaten mede tot de stevige stellingname van het EP heeft bijgedragen. De door de Commissie vanaf 2009 voorziene verplichte bijmenging werd door de parlementariërs overigens wel verworpen.

Het voorstel van de Europese Commissie voor verlaagde accijnstarieven ten gunste van biobrandstoffen is in elk geval met overgrote meerderheid in het EP aangenomen. In de wetgevingsresolutie van het EP wordt de lidstaten zelfs verzocht ruimere mogelijkheden voor detaxatie te creëren dan door de Europese Commissie zijn voorgesteld. Het betreft hier met name ruimere mogelijkheden voor de zuivere biobrandstoffen die worden aangewend als motorbrandstof, waarvoor de Commissie een maximale accijnsreductie van vijftig procent had voorgesteld.

Informatie
Nadere informatie over dit onderwerp kunt u verkrijgen bij Frans Köster, tel. 070-3195118 of koster@mvo.agro.nl, en is uiteraard te vinden in de rubriek Biobrandstoffen.

Deel: ' Britten krijgen toestemming Europese Commissie voor verlaging accijn.. '
Lees ook