Ingezonden persbericht

Broadcast Partners: Onbegrip over chaos bij etherverdeling

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw De Vries, stelt de zenderoperators in een brief aansprakelijk voor het feit dat de implementatie van de herverdeling van FM-frequenties per 1 september aanstaande onder druk staat. Daarmee erkent de staatssecretaris uiteindelijk de chaos bij de etherverdeling, waarvoor Broadcast Partners al jaren waarschuwt, maar zij stelt de zaken niet juist voor en schuift de schuld van zich af.

In haar brief stelt zij dat haar eigen werkzaamheden, de voorbereiding en uitvoering van de verdeling van radiofrequenties, voorspoedig verlopen en dat de werkzaamheden, die op het pad liggen van Nozema en Broadcast Partners, niet op tijd zijn afgerond. Als reden geeft de staatssecretaris op dat de benodigde bouw- en milieuvergunningen niet op tijd zijn aangevraagd.

Broadcast Partners deelt het ongenoegen van de staatssecretaris over de moeizame gang van zaken, want van de zenderimplementatie hangt veel af. De commerciële radiostations zijn namelijk sterk afhankelijk van hun zenders en vertraging in de realisatie daarvan bedreigt hun etherbereik. Zonder FM-zenders hebben zij geen inkomsten. Maar daar houdt het begrip voor de standpunten van de staatssecretaris op. Broadcast Partners werkt voor die commerciële radiostations en heeft de staatssecretaris al jaren geleden en talloze malen gewaarschuwd voor de omstandigheden, waarin zij nu verzeild is geraakt. De staatssecretaris zou dus nog eens goed moeten kijken naar de werkelijke oorzaken van de huidige problemen.

Wat is er aan de hand?

Het staatsbedrijf Nozema en Broadcast Partners zijn concurrenten, die toch samen moeten werken om de implementatie van de FM-zenders tot een succes te maken. Zij moeten, op aanwijzing van de staatssecretaris, gebruik maken van de bestaande, grote antenne-opstelpunten. Nozema, die naast zenderoperator ook beheerder is van die belangrijke antenneopstelpunten, weigert helaas om loyaal uitvoering te geven aan de daartoe gesloten overeenkomsten, de daaraan verbonden afspraken en aan de verplichtingen, die voortvloeien uit regelgeving. Broadcast Partners ziet hiervoor geen andere reden, dan dat Nozema met die weigering haar enige concurrent in een nadelige positie tracht te brengen. Daarmee maakt zij misbruik van haar monopolie op de hoge zendtorens.
Zo weigert Nozema onder andere, ondanks herhaalde verzoeken, om de noodzakelijke informatie m.b.t. de aanvragen voor milieuvergunningen op tafel te leggen. Zo maakt Nozema het Broadcast Partners onmogelijk om deze te beoordelen en compliceert zij tegelijkertijd de onderhandelingspositie van haar concurrent met potentiële klanten. Dit behoort tot het gereedschap van een monopolist om de concurrentie te frustreren. Inmiddels heeft Nozema de milieuvergunningsaanvragen alsnog ingediend, maar wel erg laat en zij is daarbij geheel aan de afspraken met Broadcast Partners en de Staat voorbij gegaan. Bovendien sluit Broadcast Partners niet uit, dat de vergunningsaanvragen niet alle zendinstallaties voldoende afdekken.
Broadcast Partners heeft de staatssecretaris herhaaldelijk gevraagd om adequate maatregelen te treffen. Daar heeft het departement van mevrouw De Vries een kans gemist, met name voor wat betreft het aan banden leggen van haar eigen staatsbedrijf Nozema, dat met de mond wel samenwerking belijdt en beweert haar concurrent niets in de weg te leggen, maar zich in de praktijk categorisch onttrekt aan afspraken en vooral bezig is met een strategie om haar enige concurrent uit de markt te drukken in plaats van met het implementeren van de commerciële radionetten. Nozema is eigenaar van de meeste belangrijke antenneopstelpunten voor omroepzenders in Nederland (hiervoor bestaan geen behoorlijke alternatieven!) en ofschoon zij die op basis van regelgeving en een samenwerkingsovereenkomst moet delen met haar concurrent, weigert Nozema samen te werken. De staatssecretaris dient haar verwijten dus juist te adresseren.

Mede door het uitblijven van maatregelen heeft Broadcast Partners dan ook klachten bij de OPTA en de NMa tegen Nozema neergelegd, die gaan over misbruik van een economische machtspositie, ongeoorloofd marktgedrag en oneerlijke tarifering. Klachten over mogelijke kruissubsidie tussen met publiek geld gefinancierde zaken en commerciële activiteiten zullen volgen. Broadcast Partners heeft inmiddels miljoenen in de realisatie van de FM-zendernetwerken geïnvesteerd en ziet, ondanks de ontbrekende samenwerking en overmacht daargelaten, nog goede mogelijkheden om de zendernetten van haar klanten snel in de lucht te brengen. Het zou beslist helpen, als de staatssecretaris alsnog voldoende maatregelen treft, die de uitrol van de zendernetwerken bevorderen.

---

---

---

---

Deel: ' Broadcast Partners Onbegrip over chaos bij etherverdeling '
Lees ook