Stichting Bouw Research


Rotterdam, 12 april 1999

De kwaliteit van de werkomgeving kan een belangrijke oorzaak zijn van klachten over gezondheid, comfort en welzijn van de gebruikers van een gebouw. Dit kan leiden tot aanzienlijke directe en indirecte kosten, zoals een lagere arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim. De kwaliteit van de werkomgeving wordt zowel bepaald door het ontwerp van gebouw en installatie als door het beheer van een gebouw. Stichting Bouwresearch (SBR) en het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van Gebouwinstallaties (ISSO) hebben daarom een handleiding 'Gezond beheren van kantoorgebouwen' samengesteld, die facilitymanagers en gebouwbeheerders een hulpmiddel geeft bij het creëren van een gezonde werkomgeving.

De handleiding geeft tips en richtlijnen voor het uitvoeren van beheeractiviteiten, het sturen van beheerprocessen en het opstellen van beheercontracten. Daarnaast gaat de handleiding in op gezond beheer als managementinstrument en de communicatie daarover.

De handleiding bestaat uit twee delen:

1. Processen en Communicatie. Dit deel is geschreven voor het facilitair management en behandelt strategie, beleid en implementatie van gezond beheren. In dit deel worden handreikingen gegeven voor sturing van de beheerprocessen, de methode van werken en de communicatie met de gebouwgebruikers.

2. Aandachtspunten beheeractiviteiten Dit deel bevat aandachtspunten voor de verschillende beheeractiviteiten die van belang zijn voor een gezonde kwaliteit van de huisvesting en geeft praktische informatie op basis waarvan de beheeractiviteiten op een gezonde wijze procesmatig kunnen worden geselecteerd, uitgevoerd en gecontroleerd. Het bevat checklisten en omschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden en is geschreven voor uitvoerenden van beheeractiviteiten.

Daarnaast is de handleiding ook waardevol voor direct betrokkenen bij het beheer van kantoorgebouwen zoals arbocoördinatoren en installateurs. Een samenvatting van deze handleiding is opgenomen in het handboek Gezonde Gebouwen. 'Gezond beheren van kantoorgebouwen' is in opdracht van SBR\ISSO uitgevoerd door DHV-AIB BV in samenwerking met Van Wagenberg Associates .

De Stichting Bouwresearch (SBR) verleent de bouwnijverheid hulp bij het voorkomen en oplossen van knelpunten bij toepassing van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, gericht op verbetering van kwaliteit, productiviteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor de werkgelegenheid. SBR brengt knelpunten en relevante ontwikkelingen in kaart, stimuleert en coördineert onderzoeksprojecten en verspreidt de resultaten hiervan naar alle geledingen van de bedrijfstak.

Deel: ' Brochure 'Gezond beheren van kantoorgebouwen' '
Lees ook