Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

19-10-1999

Bromfietsers op de rijbaan

In de vergadering van 30 september 1999 heeft de gemeenteraad de regeling "Duurzaam Veilig", supplement op het Verkeersveiligheidsplan 1995, vastgesteld. In deze regeling staan een aantal belangrijke items van het startprogramma "Duurzaam Veilig" vermeld. Naast uitbreiding van de gebieden binnen de bebouwde kom waar maar 30 kilometer per uur mag worden gereden en gebieden buiten de bebouwde kom waar 60 kilometer per uur het maximum is, worden bromfietsers toegelaten op de rijbaan.

De kern van deze maatregel houdt in dat met name binnen de bebouwde kom de bromfiets van het fietspad en van de fietsstrook naar de rijbaan gaat. Na onderzoek, onder andere in de gemeenten Den Haag, Apeldoorn en Tiel, bleek dit aantoonbaar veiliger voor zowel fietsers als bromfietsers.

Per 15-12-1999 zal deze maatregel wettelijk worden ingevoerd. Vanaf 15-11-1999 start het Rijk een voorlichtingscampagne om de invoering van de maatregel "Bromfiets op de Rijbaan" te ondersteunen.

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de paden bedoeld voor de fietsers en de (brom)fietsers zijn nieuwe verkeersborden (G12a , G12b en OV103 en OV104) ontwikkeld en zal de RVV 1990 en de Uitvoeringvoorschriften BABW per 15-12-1999 worden gewijzigd. Het huidige verkeersbord G11 (verplicht fietspad) en G12 (einde fietspad blijft gehandhaafd, maar paden aangeduid door dit bord zijn vanaf die datum alleen toegankelijk voor fietsers. Indien ook bromfietsers van het pad gebruik moeten maken zullen de nieuwe verkeersborden G 12a (brom)fietspad en G 12b (einde fietspad) geplaatst moeten worden.

Een aantal rijbanen (o.a. de Hogelandsterweg en het Zwet) zijn op dit moment door middel van de verkeersborden C15 gesloten verklaard voor fietsers en bromfietsers. Deze borden zullen moeten worden vervangen door het verkeersbord C14 (verboden voor fietsers).

Op een aantal locaties is het noodzakelijk de infrastructuur zodanig aan te passen dat de bromfietser op een veilige wijze van het (brom)fietspad naar de rijbaan en vice versa geleid worden. De genoemde aanpassingen zijn noodzakelijk aan de Spijksterweg te Bierum , bij de aansluitingen van de Biessumerlaan en de Trekweg op de Weg naar den Dam en aan de Hogelandsterweg nabij de aansluiting op de Oosterveldweg.

Het college van B&W stelt de raad voor de benodigde gelden beschikbaar te stellen voor het nemen van de noodzakelijke wettelijke maatregelen in het kader van de actie "Bromfiets op de Rijbaan", waarbij wordt voorgesteld op de Biessumerlaan (Biessum - Weg naar den Dam), als belangrijke schakel in de schoolroutes en het woon- werkverkeer, bromfietsers toe te laten. Ook wordt voorgesteld om vooruitlopend op het inrichten van meerdere 60 km-gebieden op de wegen van en naar Bierum, de Spijksterweg en Bierumerweg, nu reeds een snelheidbeperking in te stellen van 60 km/uur. Op deze wegen kunnen de bromfietsers gelijktijdig met het aanbrengen van deze snelheidsbeperking naar de rijbaan worden verwezen.

De kosten van de te nemen maatregelen: het aanpassen van de infrastructuur en het vervangen en plaatsen van nieuwe verkeersborden, zijn totaal begroot op 195 duizend gulden. Door de minister van verkeer en waterstaat is reeds een subsidie toegekend van 140 duizend gulden zodat de ten laste van onze gemeente blijvende kosten 54 duizend gulden bedragen.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt H.D. van Dam, telefoon 0596-639954.

Deel: ' Bromfietsers op de rijbaan in Delfzijl '
Lees ook