Persbericht

Brunel International: aanzienlijke groei in 1998, verdere omzet- en winstgroei verwacht in 1999

Amsterdam, 25 maart 1999 : 1998 is voor Brunel International NV een jaar met een duaal karakter. Enerzijds een succesvol jaar op het gebied van de ontwikkeling van de omzet, anderzijds een jaar van achterblijvende winstgroei.

De nettowinst is met 16,5% gestegen tot ƒ 34,7 miljoen (1997: ƒ 29,8 miljoen). De winst per gemiddeld aantal uitstaande aandelen is met 10,6% gegroeid tot ƒ 1,57 (1997: ƒ 1,42). De omzet is met 43% gegroeid tot ƒ 515,4 miljoen (1997: ƒ 360,5 miljoen). Van de totale omzet werd ruim 33% in het buitenland behaald (1997: ruim 27%).

In de tweede helft van 1998 heeft Brunel een uitgebreid verbeteringstraject in gang gezet. Dit is gericht op kostenbeheersing, organisatorische stroomlijningen, versterking van het management en de invoering van systemen die strakke ‘business planning & control’ centraal stellen. De effecten van deze verbeteringen hebben reeds een positieve invloed gehad op de resultaten over het laatste kwartaal van 1998.

Zowel de brutomarge als het bedrijfsresultaat, voor rente en belastingen, ontwikkelden zich in de tweede helft van 1998 positief. Het bedrijfsresultaat over 1998 is ƒ 50,9 miljoen (1997: ƒ 45,1 miljoen). Over de eerste helft van het jaar was het bedrijfsresultaat ƒ 22,3 miljoen.

De omzetstijging van ruim 43% overtreft de verwachtingen en is in lijn met de strategie van Brunel. Op specifieke nichemarkten en geografische markten streeft Brunel naar een verdere versterking van de positie en vergroting van het marktaandeel.

Belangrijkste ontwikkelingen

In de sector Informatietechnologie groeide de omzet in 1998 met ruim 58% tot ruim ƒ 192 miljoen, waarbij het resultaat naar tevredenheid is toegenomen. Met name de IT-sector in Nederland heeft de omzet sterk zien groeien.

Wereldwijd is de omzet in de sector Energy met circa 56% gegroeid tot ruim ƒ 100 miljoen. Deze groei komt met name voort uit de volledige consolidatie van de acquisities. Er is een positief resultaat behaald, ondanks de gewijzigde marktomstandigheden als gevolg van de lage olieprijs in 1998.

De omzet in de sector Engineering is toegenomen met bijna 23% tot circa ƒ 191 miljoen, met een navenante verbetering van het resultaat.

Binnen de overige sectoren is de sterke groei in Nederland van de disciplines financieel-economisch, juridisch en management consultancy eveneens verheugend.

Brandstaff (vaktechnische specialisten) profiteerde optimaal van de goede marktomstandigheden.

De ontwikkelingen op de Duitse markt zijn boven verwachting. Dit leidt ertoe dat het investeringsprogamma in 1999 versterkt wordt voortgezet. Dit betreft ook de in 1998 opgezette joint-venture met MTU, een dochter van Daimler Chrysler. In 1999 verwacht Brunel een verdubbeling van haar aantal vestigingen in Duitsland.

Dividend

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei wordt voorgesteld over 1998 het dividend te handhaven op ƒ 0,40 per aandeel. Het dividend kan naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve of de algemene reserve worden ontvangen. De omwisselingverhouding zal op 10 juni na sluiting van de AEX-Effectenbeurs worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag.

Tevens zal worden voorgesteld de heer mr. J. E. Jansen, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd NV, te benoemen als derde commissaris van Brunel International NV.

Vooruitzichten

Ondanks de krappe arbeidsmarkt ontwikkelt de instroom van nieuwe specialisten voor Brunel zich goed. Dit is de basis voor verdere autonome omzetgroei. Om ook in de verdere toekomst een sterke instroom te garanderen is voor 1999 een uitgebreide wervingscampagne ontwikkeld. Onderdeel hiervan is het studentenaandelenplan. Ook worden nieuwe initiatieven ontwikkeld en worden acquisitiemogelijkheden bestudeerd.

De directie van Brunel ziet de toekomst met vertrouwen en optimisme tegemoet. De markten waarin Brunel opereert ontwikkelen zich positief. Brunel streeft naar vergroting van het marktaandeel in de nichemarkten waarin zij actief is en verwacht daarom in 1999 een verdere omzetstijging. In 1999 zullen de interne verbeteringstrajecten voor een groot deel hun vruchten afwerpen, hetgeen zal bijdragen aan een gunstige marge-ontwikkeling. Op grond van de genoemde ontwikkelingen verwacht de directie op dit moment dat de groei van de nettowinst in 1999 circa 25% zal bedragen.

Voor nadere informatie:

Tom Touber 020 453 10 84 / 06 51 30 40 15


E-mail t.touber@brunel.nl, info@brunel.nl

Internet www.brunel.net

Financiële agenda 1999:

3 mei Jaarverslag beschikbaar

21 mei (14.30 uur , Hotel Krasnapolsky, Amsterdam) Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1 september Halfjaarcijfers 1999

Brunel International is een gespecialiseerd detacheringsbedrijf, dat zich richt op de flexibele inzet van hooggekwalificeerde professionals. Brunel is beursgenoteerd en heeft wereldwijd meer dan 100 kantoren en ruim 5.400 medewerkers.

Kerncijfers Brunel International NV

Resultaat (in miljoenen) 1998 (NLG) 1997 (NLG) 1998 (EUR) 1997 (EUR)

Netto-omzet 515,4 360,5 233,9 163,6

Brutomarge 159,0 117,6 72,2 53,4

Bedrijfsresultaat 50,9 45,1 23,1 20,4

Resultaat voor belastingen 52,3 46,3 23,7 21,0

Nettowinst 34,7 29,8 15,7 13,5

Cashflow 38,3 32,1 17,4 14,6

Kengetallen

Omzetstijging t.o.v. vorig jaar 43,0% 41,8%

Brutomarge / netto-omzet 30,9% 32,6%

Bedrijfsresultaat / netto-omzet 9,9% 12,5%

Groepswinst / netto-omzet 6,7% 8,3%

Balans(in miljoenen)

Werkkapitaal 156,2 128,2 70,9 58,2

Groepsvermogen 165,4 133,1 75,1 60,4

Balanstotaal 241,0 189,8 109,3 86,1

Kengetallen

Groepsvermogen / totale vermogen 0,69 0,70

Vlottende activa / vlottende passiva 3,12 3,33

Medewerkers (in fulltime equivalenten)

Medewerkers totaal (ultimo) 5.460 4.450

Medewerkers totaal (gemiddeld) 4.640 3.420

Medewerkers indirect (gemiddeld) 658 500

Gegevens per aandeel (in NLG of EURO)

Winst per aandeel 1,57 1,42 0,71 0,64

Eigen vermogen per aandeel 7,48 6,06 3,39 2,75

Dividend per aandeel 0,40 0,40 0,18 0,18

Hoogste koers 92,50 48,00 41,97 21,78

Laagste koers 30,80 35,60 13,98 16,15

Slotkoers per 31 december 38,00 38,80 17,24 17,61

Aantal uitstaande aandelen (ultimo) 22.114.466 21.956.470

Deel: ' Brunel International aanzienlijke groei in 1998 '
Lees ook