Brunel International

4-3-2003
Brunel: verlies 2002, verwachting resultaatverbetering 2003

Amsterdam, 4 maart 2003. Brunel International heeft in 2002 een netto verlies gemaakt van EUR 4,4 miljoen (2001: winst EUR 3,8 miljoen). Het concern realiseerde een omzet van EUR 205 miljoen. Dit was gering lager dan 2001 (EUR 211 miljoen).

De teruggang in resultaat is een gevolg van een sterk verslechterde detacheringsmarkt voor ICT-specialisten in 2002, zowel in Nederland als in België. Een groot aantal medewerkers kon niet geplaatst worden bij klanten, waardoor het resultaat sterk onder druk kwam te staan. De reorganisatie die nodig was als reactie op de malaise in de ICT-markt was massief en de kosten die ermee samenhingen drukten voor het grootste deel rechtstreeks op het resultaat.

Jan Arie van Barneveld, CEO Brunel International: "De uitgevoerde reorganisatie heeft voor verlies gezorgd in 2002 maar was noodzakelijk om de weg vrij te maken voor een gezonde bedrijfsvoering in 2003".|

De omzet van Brunel International bestaat voor ruim 75% uit engineering-gerelateerde detacheringsactiviteiten. Deze realiseerden een omzetgroei en een positieve EBITA. Ook de relatief kleine activiteiten op het gebied van financiële en juridische detachering kunnen terugzien op een positief jaar.

Het netto verlies heeft in de tweede helft van het jaar slechts een beperkt negatief effect gehad op de kaspositie (EUR 1,5 miljoen).

De balans van Brunel International bleef sterk. De debiteurenpositie verbeterde van EUR 39,8 miljoen ultimo 2001 naar EUR 35,6 miljoen in 2002. De solvabiliteit nam toe van 72,3% in 2001 naar 78,1% in 2002.

Brunel International is actief in Nederland, Duitsland, België en Canada. Daarnaast kent zij Brunel Energy dat met een wereldwijd netwerk vorm geeft aan haar dienstverlening voor de olie- en gasindustrie. In termen van omzet was Brunel Energy in 2002 het grootst (35%), gevolgd door Nederland (33%), Duitsland (20%) en België (8%).

Resultaten per regio

Brunel Nederland
Brunel Nederland heeft in 2002 een omzet gerealiseerd van EUR 66,5 miljoen tegen EUR 89,9 in 2001. In Nederland was sprake van een negatieve EBITA van EUR 6,5 miljoen (2001: EUR 1,1 miljoen positief). Deze forse daling van omzet en EBITA is vrijwel volledig veroorzaakt door de sterk afgenomen vraag naar ICT-specialisten. De detacheringsmarkten voor ingenieurs, financieel specialisten en juristen stonden eveneens onder druk, maar Brunel heeft in deze markten haar positie kunnen behouden.

De nieuwe activiteit Brunel Insurance & Banking (verzekeringsspecialisten) is uitstekend uit de startblokken gekomen. Het vorig jaar geacquireerde VKVV droeg conform verwachting bij aan de winst.

Brunel Energy
Brunel Energy boekte een omzet van EUR 71,5 miljoen. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2001 (EUR 55,0 miljoen). Met name op het oostelijk halfrond is het marktaandeel en de reputatie van Brunel Energy sterk vergroot. De doelstelling voor de komende jaren is het verkrijgen van een vergelijkbare positie op het westelijk halfrond. Daartoe zijn investeringen gedaan (o.a. nieuwe vestigingen in Calgary en Parijs), die ertoe hebben geleid dat ondanks de sterke omzetgroei de EBITA op hetzelfde niveau is gebleven (EUR 3,3 miljoen in 2002 tegen EUR 3,4 miljoen in 2001).
De omzetgroei in 2002 was grotendeels autonoom. De aankoop Carltech heeft EUR 1,8 miljoen aan omzet bijgedragen.

Brunel Duitsland
Brunel Duitsland bereikte een omzet van EUR 41,7 miljoen, hetgeen een stijging van 38% betekent (2001: EUR 30,2 miljoen). De autonome groei was 23%. Voorts werd een negatieve EBITA gerealiseerd van EUR 1,1 miljoen (in 2001 EUR 1,7 miljoen negatief). De doelstelling om zwarte cijfers te schrijven is hiermee niet gehaald. De slechte economische omstandigheden in Duitsland, alsmede de onduidelijke politieke keuzes ten aanzien van flexarbeid, leiden tot groeivertraging. Het management van Brunel houdt vast aan de infrastructuur van 37 verkoopkantoren. Deze basis is van grote waarde zodra de economie aantrekt.

Het vorig jaar gekochte Railmotiv is succesvol geïntegreerd en droeg conform verwachting bij aan de omzet en de winst.

Brunel België
Brunel België kende een omzet van EUR 16,8 miljoen. Dit betekende een daling van 13% ten opzichte van 2001 (EUR 19,3 miljoen). De daling is toe te schrijven aan de eerder genoemde malaise in de ICT-sector. Brunel Engineering in België boekte een omzetstijging van 31% (van EUR 2,6 miljoen in 2001 naar EUR 3,5 miljoen in 2002).

De EBITA bedroeg EUR 1,1 negatief, nadat in 2001 nog een positieve EBITA werd geschreven van EUR 1,4 miljoen.

Brunel Canada
Brunel Canada groeide 21% in omzet naar EUR 5,1 tegen EUR 4,2 miljoen in 2001. De EBITA bedroeg EUR 0,2 miljoen (2001: EUR 0,1 miljoen).

Verwachting 2003
De directie van Brunel verwacht dat de genomen maatregelen zullen leiden tot verbetering van het resultaat in 2003.

De bezettingsgraad van medewerkers is voor alle activiteiten goed, hetgeen scherp positief contrasteert met het begin van 2002. De overheadkosten zullen nog verder dalen, mede als gevolg van de vorig jaar uitgevoerde reorganisatie.

In het licht van de onzekerheid over de economie onthoudt men zich echter van absolute uitspraken.

Dividend
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 mei 2003 wordt voorgesteld geen dividend uit te keren over 2002. De directie acht dividenduitkering niet consistent met het gerealiseerde netto verlies in 2002. Voorts meent de directie dat, gezien de huidige economische onzekerheid, een behoudend beleid gevoerd dient te worden ten aanzien van de aanwending van de vrije reserves.

Kerncijfers
2002
2001
Resultaat
in miljoenen
Euro

Euro
Netto-omzet
204,7

210,5
Brutomarge
48,8

59,0
Bedrijfskosten
56,5

55,0
Bedrijfsresultaat

-7,6
4,0
Resultaat voor belastingen
6,8

6,0
Belastingen

-2,3
1,8
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen


-4,5
4,2
Nettowinst

-4,4
3,8
Cashflow

-1,2
6,3
Kengetallen
Omzetdaling/stijging t.o.v. vorig jaar

-2,8%

-1,4%
Brutomarge/netto-omzet
23,9%

28,0%
Bedrijfsresultaat/netto-omzet

-3,7%
1,9%
Groepswinst/netto-omzet

-2,2%
1,8%
Balans
in miljoenen
Werkkapitaal
64,9

78,0
Groepsvermogen
75,0

81,8
Balanstotaal
96,0

113,0
Kengetallen
Groepsvermogen/totale vermogen
78,1%

72,3%
Vlottende activa/ vlottende passiva
4,19

3,77
Medewerkers
Medewerkers totaal (gemiddeld)
3.419

3.516
Medewerkers indirect (gemiddeld)
585

619
Medewerkers totaal (ultimo boekjaar)
3.146

3.375
Medewerkers indirect (ultimo boekjaar)
560

576
Aandelen
in guldens/euro's
Winst per aandeel*

-0,19
0,17
Eigen vermogen per aandeel
3,32

3,61
Dividend per aandeel
0,00

0,11
Hoogste koers
5,83

5,20
Laagste koers
2,35

3,06
Slotkoers per 31 december
3,13

3,95

* De verwaterde winst per aandeel is gelijk aan de winst per aandeel
Brunel International N.V.

Deel: ' Brunel verlies 2002, verwachting resultaatverbetering 2003 '
Lees ook