NIBUD Persbericht7 april 2000

Nu verkrijgbaar bij het NIBUD: BudgetHandboek 2000

De nieuwste editie van het BudgetHandboek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is verkrijgbaar. Het BudgetHandboek is hét naslagwerk voor iedere professional die te maken heeft met financiële zaken van cliënten. Het BudgetHandboek 2000 bevat niet alleen een schat aan actuele bedragen, cijfers, tarieven en bestedingpatronen, maar geeft ook de achtergronden van complexere berekeningswijzen, zoals bij alimentatie, schuldregelen en het bepalen van de kosten van kinderen. Gebruikers van het BudgetHandboek zijn bijvoorbeeld financieel adviseurs, beleidsmedewerkers bij gemeentelijke instellingen, maatschappelijk werkers, assurantietussenpersonen, juristen, sociaal raadslieden en dergelijke.

Het BudgetHandboek 2000 is bij uitstek geschikt voor: 1. het begeleiden van cliënten met financiële problemen; alle mogelijke cijfers op het gebied van inkomsten, uitgaven en bestedingspatronen zijn in het BudgetHandboek opgenomen. Met name de diverse voorbeeldbegrotingen voor uiteenlopende typen huishoudens komen hierbij van pas.
2. het adviseren van cliënten in een echtscheidingssituatie; het BudgetHandboek 2000 bevat alle benodigde gegevens en informatie over het vaststellen van alimentatiebedragen en de kosten van kinderen. Ook de voorbeeldbegrotingen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning bij een nieuwe financiële situatie. 3. het beantwoorden van vragen van cliënten, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden, fiscale kwesties, sociale regelgeving, tarieven (o.a. voor telefoneren, energie en openbaar vervoer), zakgeld, kostgeld, studiefinanciering, de gevolgen van echtscheiding etcetera.
4. het beoordelen van financiële situaties, bijvoorbeeld bij het toekennen van bijzondere bijstand of bij juridische kwesties. 5. opstellen van beleid waarbij de financiën van burgers een rol spelen. Bijvoorbeeld bij het bepalen van huur- en hypotheeknormen, creditscores bij leningen en bij de invulling van gemeentelijk minimabeleid.

Alles over inkomsten en uitgaven

In het eerste hoofdstuk staat het inkomen centraal. Er wordt ingegaan op inkomsten uit loon, sociale uitkeringen en sociale verzekeringswetten, en op belastingzaken. In het tweede hoofdstuk passeren alle mogelijke uitgavenposten de revue. Elke uitgavenpost wordt besproken aan de hand van een vast patroon. Eerst worden de gemiddelde bestedingen in Nederland vermeld. Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt in grootte van het huishouden en de hoogte van het inkomen. Dan volgen de actuele tarieven en prijzen. De gemiddelde uitgaven zijn gebaseerd op budgetonderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het BudgetHandboek 2000 bevat de meest recente gegevens, namelijk die van het budgetonderzoek 1997.

Complexe berekeningen en vergelijkingscijfers

Het derde hoofdstuk, Toepassingen, geeft uitleg over onder meer alimentatieberekeningen, de kosten van kinderen, co-ouderschap en het berekenen van de aflossingscapaciteit bij schulden. Het vierde hoofdstuk tot slot, geeft voor tal van huishoudens door het NIBUD sluitend gemaakte voorbeeldbegrotingen. In hoofdstuk vijf staan referentiebudgets met gemiddelde uitgaven. Dit hoofdstuk bevat ook referentiebudgets van allochtone huishoudens en van scholieren.

Prijs en bestelwijze

Het BudgetHandboek 2000 wordt geleverd als losbladig systeem in een ringband. Halverwege het jaar ontvangt men een aanvulling met actuele gegevens. Bij het Handboek wordt een exemplaar van de Kleine Gids voor de sociale zekerheid in Nederland geleverd. Het BudgetHandboek 2000 kost ƒ 145,-. Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen. Het eerstvolgende jaar krijgt men een korting van ƒ 27,50 op de dan geldende prijs.

Bestellingen kunnen als volgt worden geplaatst:
* via het bestelformulier of

* per fax: 030 2 306 716. Vermeld in dat geval naam van de instelling, contactpersoon, bezorgadres en zonodig het factuuradres.

Deel: ' Budgethandboek 2000 verkrijgbaar bij het NIBUD '
Lees ook