PERSBERICHT

 |Datum |13 februari | |  |2003   | |Nummer|001   | NETTOWINST* 2002: EUR 129,4 MILJOEN (EUR 0,76 PER AANDEEL) |x EUR mln  |4e kwartaal    |januari-december   | |    |2002 |2001 |( in |(  |2002 |2001 |( in |(  | |    |  |  |EUR |tegen |  |  |EUR |tegen | |    |  |  |  |gelijk|  |  |  |gelijk| |    |  |  |  |e  |  |  |  |e  | |    |  |  |  |koerse|  |  |  |koerse| |    |  |  |  |n  |  |  |  |n  | |Netto-omzet |2.424|2.709|-10,5|-5,0% |9.947|10.407,|-4,4%|-1,6% | |    |,5 |,0 |% |  |,5 |7  |  |  | |Toegevoegde |  |  |  |  |  |  |  |  | |waarde  |540,1|620,1|-12,9|-6,8% |2.252|2.395,7|-6,0%|-2,9% | |    |  |  |% |  |,9 |  |  |  | |EBITDA**  |111,4|146,8|-24,1|-19,3%|455,7|516,8 |-11,8|-8,9% | |    |  |  |% |  |  |  |% |  | |Nettowinst* |43,3 |64,1 |-32,5|  |129,4|162,3 |-20,2|  | |    |  |  |% |  |  |  |% |  | |Buitengewoon |  |  |  |  |  |  |  |  | |resultaat  |-74,3|-9,3 |  |  |-74,3|-39,6 |  |  | |Goodwill *** |-590,|-17,2|  |  |-642,|-67,5 |  |  | |    |0 |  |  |  |9 |  |  |  | |Nettoresultaat|-621,|37,6 |  |  |-587,|55,2 |  |  | |    |0 |  |  |  |8 |  |  |  | |In euro  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Nettowinst* |  |  |  |  |  |  |  |  | |per gewoon |  |  |  |  |  |  |  |  | |aandeel  |0,26 |0,40 |  |  |0,76 |1,02 |  |  | |(verwaterd) |  |  |  |  |  |  |  |  | |Dividend per |  |  |  |  |  |  |  |  | |gewoon  |  |  |  |  |0,07 |0,16 |  |  | |aandeel  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

* Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill. ** Winst vóór interest, belastingen en afschrijvingen. *** Inclusief vervroegde afschrijving van EUR 573 miljoen vanwege goodwill impairment.
VOORUITZICHTEN
Gegeven de onzekere economische en politieke situatie onthouden wij ons van het afgeven van een winstverwachting voor het gehele boekjaar 2003. De omzetdaling in kantoorartikelen in Noord-Amerika en Europa neemt af. In onze papiergroothandelsactiviteiten zien wij op korte termijn de advertentiebestedingen nog niet aantrekken. De winst uit de verkopen van grafische apparatuur zal in 2003, zoals reeds eerder aangegeven, lager zijn dan in 2002. Eerder doorgevoerde kostenbesparende maatregelen zullen een positief effect hebben op de resultatenontwikkeling. Desalniettemin verwachten wij dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over het eerste kwartaal van 2003 lager zal zijn dan in 2002. De naar verwachting aanhoudende positieve kasstroom zal ook in 2003 bijdragen aan een verdere verlaging van de nettoschuld.

Samenvatting vierde kwartaal 2002
December was een bijzonder slechte maand, gekenmerkt door een zeer sterke afname van de activiteit in het bedrijfsleven. De autonome omzet daalde in het vierde kwartaal met 4%, terwijl de totale netto-omzet afnam met 10,5% tot EUR 2.425 miljoen.Valutakoersverschillen hadden een negatief effect van 5,5%. Ondanks de ongunstige marktomstandigheden, slaagden onze divisies erin hun vooraanstaande marktposities te behouden of te verbeteren. De winst vóór interest, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) over het vierde kwartaal bedroeg EUR 111,4 miljoen (2001: EUR 146,8 miljoen). De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg EUR 43,3 miljoen (2001: EUR 64,1 miljoen). Dit is inclusief het positieve effect van lagere financieringslasten en lagere belastingen (als gevolg van wijzigingen in de geografische mix van belastbare winsten en afgeronde belastingcontroles). Door de sterke positieve beschikbare kasstroom konden in het vierde kwartaal de schulden met nog eens EUR165 miljoen worden verminderd tot EUR 1.735 miljoen aan het einde van het jaar. Zoals reeds eerder is bekendgemaakt, werd in het vierde kwartaal een buitengewone last genomen in het kader van een aantal aanvullende herstructureringsmaatregelen en non-cash afschrijvingen op IT-systemen en distributiefaciliteiten. Deze bedroeg EUR 74 miljoen ná belastingen. Naar aanleiding van de jaarlijkse goodwill impairmenttest hebben wij in het vierde kwartaal van 2002 EUR 573 miljoen afgeboekt van de goodwill, hetgeen neerkomt op ongeveer 20% van het totale bedrag aan goodwill dat ultimo 2001 op onze balans stond.

Samenvatting volledige jaar 2002
De jaaromzet bedroeg in totaal EUR 9.948 miljoen, ten opzichte van EUR 10.408 miljoen in 2001. De autonome daling van de omzet bedroeg 2%. De toegevoegde waarde bedroeg EUR 2.253 miljoen, hetgeen neerkomt op een daling van 6% in euro (3% op basis van lokale valuta) ten opzichte van 2001. Het effect van valutakoerswijzigingen niet meegerekend zijn de operationele kosten ten opzichte van het voorgaande jaar met EUR 22 miljoen gedaald (totale afname met EUR 82 miljoen omvat een translatie-effect van EUR 60 miljoen). Kostenbesparingen voortvloeiend uit de succesvolle integratie van geacquireerde bedrijven en uit verdere reorganisatiemaatregelen compenseerden deels de gevolgen van de lagere omzet en een verkoopmix die voor een groter gedeelte bestond uit producten met lagere marges. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg op jaarbasis EUR 258 miljoen (2001: EUR 469 miljoen). Het gemiddelde werkkapitaal daalde van 13,3% tot 12,9% van de omzet. De totale netto-rentedragende schuld daalde met 13% tot EUR 1.735 miljoen aan het einde van 2002 (EUR 193 miljoen van de daling werd veroorzaakt door valutakoerswijzigingen). De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill bedroeg EUR 129 miljoen. De nettowinst per aandeel (na volledige verwatering), vóór afschrijving van goodwill en buitengewone baten en lasten, bedroeg EUR 0,76 (2001: EUR 1,02). Het nettoresultaat (ná afschrijving van goodwill en buitengewone baten en lasten) bedroeg EUR 588 miljoen negatief (2001: EUR 55 miljoen positief), inclusief het effect van de reorganisatielast van EUR 74 miljoen en de non-cash vervroegde afschrijving van goodwill ten bedrage van EUR 573 miljoen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op dinsdag 29 april 2003, zal een stockdividend worden voorgesteld van EUR 0,07 per gewoon aandeel (2001: EUR 0,16). Desgewenst ontvangen de aandeelhouders het dividendbedrag in contanten.

REACTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Buhrmanns voorzitter van de Raad van Bestuur, Frans Koffrie, zei over de ontwikkelingen in 2002: "Ook in 2002 hadden wij te maken met ongunstige marktomstandigheden. Om ons hiertegen te wapenen, hebben wij drastisch in de kosten gesneden, de schuld verminderd, onze operationele infrastructuur verder verbeterd en bleven wij de nadruk leggen op het genereren van een positieve kasstroom. Hoewel wij teleurgesteld zijn over de financiële uitkomsten van 2002, hebben wij er alle vertrouwen in dat onze inspanningen om de organisatie te versterken ons zullen helpen weer winstgroei te realiseren zodra de economie aantrekt. Het verder verminderen van de nettoschuld behoort tot de hoogste prioriteiten voor 2003."

KASSTROMEN
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in het vierde kwartaal EUR 142 miljoen positief, in vergelijking met EUR 292 positief in de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Voor het gehele jaar 2002 bedroeg de kasstroom uit operationele activiteiten EUR 258 miljoen positief (2001: EUR 469 miljoen). Het effect van lagere debiteuren werd tenietgedaan door lagere crediteuren. De contante rentedekking aan het einde van het vierde kwartaal bedroeg 2,6 keer, in vergelijking met 2,7 keer aan het einde van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar (onze interne doelstelling is tenminste 3x).

FINANCIERING

De totale netto-rentedragende schuld werd teruggebracht van EUR 2.004 miljoen aan het einde van 2001 tot EUR 1.735 miljoen aan het einde van 2002 (EUR 193 miljoen van de daling werd veroorzaakt door valutakoersschommelingen). In december hebben wij de voorwaarden van onze langlopende kredietfaciliteit aangepast om verzekerd te zijn van meer financiële flexibiliteit. Geconsolideerde leverage ratio's en de geconsolideerde netto-contante rentedekkingsratio's werden aangepast met het oog op het lagere bedrijfsresultaat op kasbasis dat werd gerealiseerd. Als onderdeel van de overeenkomst zal het voorgestelde dividend voor 2002 van EUR 0,07 per gewoon aandeel geheel worden uitgekeerd in aandelen. Echter, voor aandeelhouders die kiezen voor een bedrag in contanten, zullen de tegen het stockdividend validerende aandelen worden verkocht. Omdat in december een vroegtijdige terugbetaling van bancaire leningen heeft plaatsgevonden ten bedrage van EUR 100 miljoen, hoeft in maart en juni van 2003 niet te worden afgelost.

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN EN GOODWILL IMPAIRMENT

Zoals reeds in december werd bekendgemaakt, werd in het vierde kwartaal een buitengewone last genomen in het kader van een aantal aanvullende herstructureringsmaatregelen en afschrijvingen op IT-systemen en distributiefaciliteiten. Zoals aangegeven, zullen de reorganisatiemaatregelen in 2003 resulteren in een kostenverlaging van ongeveer EUR 30 miljoen en vanaf 2004 in een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer EUR 60 miljoen. De kosten van de herstructurering bedragen EUR 111 miljoen vóór belastingen, waarvan EUR 65 miljoen in de vorm van een contant bedrag voor reorganisaties en EUR 46 miljoen in de vorm van niet-contante afschrijvingen. Verder is er een bedrag van EUR 10 miljoen vrijgevallen aan voorzieningen die betrekking hadden op desinvesteringen die in 2002 zijn afgerond. Alles bij elkaar genomen resulteerde dit in een buitengewone last van EUR 74 miljoen ná belastingen. Op basis van de uitkomst van de jaarlijkse goodwill impairmenttest hebben wij in het vierde kwartaal van 2002 in totaal EUR 573 miljoen afgeboekt van de op de balans resterende goodwill. De goodwill is hiermee gedaald van EUR 2.684 miljoen in 2001 tot EUR 1.788 miljoen aan het einde van 2002 (inclusief het translatie-effect van EUR 290 miljoen door met name een lagere dollarkoers). De afschrijving komt voort uit het feit dat er sprake is van een lagere winstgevendheid dan werd verwacht ten tijde van de aankoop van de betreffende activiteiten. Dit betreft acquisities in de Office Products Divisies, zowel in Europa als in de Verenigde Staten en in de Paper Merchanting Divisie. Bovendien heeft het verminderde zicht op de toekomstige prestaties geleid tot een hogere discontovoet (kapitaalskosten) voor het berekenen van de netto-contante waarde van deze bedrijfsonderdelen. De vervroegde goodwill-afboeking is een non-cash item en heeft daarom geen invloed op de beschikbare kasstroom. Ook heeft deze afboeking geen consequenties voor de afspraken in het kader van onze financieringsovereenkomst. Buhrmanns solvabiliteit (het groepsvermogen als percentage van de totale activa) blijft ruim boven de 30% procent.

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

OFFICE PRODUCTS

(DIVISIES NOORD-AMERIKA, EUROPA & AUSTRALIË)

 |x EUR miljoen |4e kwartaal    |januari-december   | |     |2002 |2001 |( in |( |2002 |2001 |( in |( | |     |  |  |EUR |tegen|  |  |EUR |tegen| |     |  |  |  |gelij|  |  |  |gelij| |     |  |  |  |ke |  |  |  |ke | |     |  |  |  |koers|  |  |  |koers| |     |  |  |  |en |  |  |  |en | |Netto-omzet  |1.526|1.740|-12,3|-4,2%|6.470|6.716|-3,7%|0,4% | |     |,6 |,4 |% |  |,8 |,7 |  |  | |Toegevoegde  |383.7|456,9|-16,0|-8,1%|1.673|1.785|-6,3%|-2,3%| |waarde   |  |  |% |  |,4 |,8 |  |  | |EBITA   |43,2 |81,3 |-46,8|-40,6|261,3|295,8|-11,7|-7,9%| |     |  |  |% |% |  |  |% |  | |Gem. geïnv.  |1.067|1.293|-17,5|-10,0|1.168|1.301|-10,2|-6,6%| |vermogen   |,0 |,3 |% |% |,4 |,8 |-% |  | |     |  |  |  |  |  |  |  |  | |Ratio's   |  |  |  |  |  |  |  |  | |Toegev.   |25,1%|26,3%|  |  |25,9%|26,6%|  |  | |waarde/netto-omze|  |  |  |  |  |  |  |  | |t    |  |  |  |  |  |  |  |  | |EBITA/netto-omzet|2,8% |4,7% |  |  |4,0% |4,4% |  |  | |EBITA/gem.geï |16,2%|25,1%|  |  |22,4%|22,7%|  |  | |nv.verm.   |  |  |  |  |  |  |  |  | 

* Het vergelijkingscijfer voor het gemiddelde geïnvesteerde vermogen (vóór goodwill) voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
Met uitzondering van onze ASAP softwaredistributie-activiteiten en Corporate Express Australië, hebben onze Office Products Divisies te maken gehad met een afnemende vraag van klanten, die hun personeel inkrompen en hun bestedingen aan kantoorartikelen per medewerker verminderden. Op basis van lokale valuta kwam de omzet over het gehele boekjaar met een geringe daling met 0,4% op nagenoeg hetzelfde niveau uit als over 2001. Autonoom daalde de omzet in 2002 met 1% ten opzichte van 2001. Kostenbesparingen voortvloeiend uit de succesvolle integratie van geacquireerde bedrijven en uit verdere reorganisatiemaatregelen compenseerden deels de gevolgen van de lagere omzet, een verkoopmix die voor een groter gedeelte bestond uit producten met lagere marges en de verminderde capaciteitsbenutting van onze infrastructuur. Het bedrijfsresultaat (EBITA) voor 2002 bedroeg EUR 261 miljoen in vergelijking met EUR 296 miljoen over het voorgaande jaar. Ondanks een zwak vierde kwartaal, kwam de operationele marge (EBITA/netto-omzet) voor de Office Products activiteiten wereldwijd voor geheel 2002 uit op 4,0% in vergelijking met 4,4% in het voorgaande jaar. Strikt werkkapitaalbeheer en verdere aanpassingen van de organisatie aan het verminderde niveau van de bedrijfsactiviteiten hebben bijgedragen aan een verdere daling van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen met 10,2% (6,6% op basis van lokale valuta).

 OFFICE PRODUCTS NOORD-AMERIKA |x EUR miljoen |4e kwartaal    |januari-december   | |     |2002 |2001 |( in |( |2002 |2001 |( in |( | |     |  |  |EUR |tegen|  |  |EUR |tegen| |     |  |  |  |gelij|  |  |  |gelij| |     |  |  |  |ke |  |  |  |ke | |     |  |  |  |koers|  |  |  |koers| |     |  |  |  |en |  |  |  |en | |Netto-omzet  |1.142|1.337|-14,6|-4,4%|4.930|5.220|-5,5%|-0,5%| |     |,6 |,4 |% |  |,8 |,4 |  |  | |Toegevoegde  |280,0|350,7|-20,2|-10,4|1.260|1.387|-9,1%|-4,1%| |waarde   |  |  |% |% |,8 |,6 |  |  | |EBITA   |24,2 |60,6 |-60,0|-52,3|197,1|242,5|-18,7|-14,3| |     |  |  |% |% |  |  |% |% | |Gem. geïnv.  |845,6|1.041|-18,8|-9,6%|948,2|1.062|-10,8|-6,3%| |vermogen   |  |,1 |% |  |  |,6 |% |  | |     |  |  |  |  |  |  |  |  | |Ratio's   |  |  |  |  |  |  |  |  | |Toegev.   |24,5%|26,2%|  |  |25,6%|26,6%|  |  | |waarde/netto-omze|  |  |  |  |  |  |  |  | |t    |  |  |  |  |  |  |  |  | |EBITA/netto-omzet|2,1% |4,5% |  |  |4,0% |4,6% |  |  | |EBITA/gem.geï |11,6%|23,3%|  |  |20,8%|22,8%|  |  | |nv.verm.   |  |  |  |  |  |  |  |  | 

* Het vergelijkingscijfer voor het gemiddelde geïnvesteerde vermogen (vóór goodwill) voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
De omzet van de Divisie Office Products Noord-Amerika bedroeg in het vierde kwartaal EUR 1.143 miljoen (2001: EUR 1.337 miljoen). De autonome omzet daalde met 3% ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. De toegevoegde waarde als percentage van de omzet nam af met 1,7%. Het bedrijfsresultaat (EBITA) bedroeg in totaal EUR 24 miljoen (vierde kwartaal 2001: EUR 61 miljoen). Ondanks het bijzonder ongunstige economische klimaat, bleef de Divisie Office Products Noord-Amerika in het vierde kwartaal succesvol in het winnen van nieuwe klanten in het marktsegment van de grote ondernemingen. Dit woog echter niet op tegen het effect van de verminderde bestedingen van onze bestaande klanten. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2001 is sprake van een groeiend aandeel in de omzet uit de verkoop van software en computerartikelen met een lagere marge ten opzichte van de verkoop van kantoormeubilair en van andere producten met hogere marges. Het aandeel de verkoop van artikelen aan klanten op contractbasis is toegenomen en daarnaast vertegenwoordigden strategische en zeer grote klanten een groter aandeel in de omzet van de Divisie. Dientengevolge was er sprake van een lagere brutomarge. De toegevoegde waarde als percentage van de netto-omzet kwam met 24.5% uit op het zelfde niveau als over het derde kwartaal, maar daalde ten opzichte van de 26,2% over het vierde kwartaal van 2001. Naast de druk op de brutomarge, hadden ook de lagere volumegerelateerde kortingen die wij kregen van onze leveranciers en hogere voorzieningen voor debiteuren een groot effect. Ten opzichte van het derde kwartaal bleven de operationele kosten gelijk, dankzij de kostenbesparende maatregelen die eerder in het jaar werden doorgevoerd. Ongeveer EUR 5 miljoen van de winstdaling ten opzichte van vorig jaar werd veroorzaakt door de lagere wisselkoers van de Amerikaanse dollar ten op zichte van de euro. Op basis van gelijke koersen is het gemiddeld geïnvesteerde vermogen met 9,6% gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2001. Dit valt toe te schrijven aan de vooruitgang die is geboekt op het gebied van werkkapitaalbeheer, met name op het gebied van debiteuren, en de afschrijving van overbodige IT-infrastructuur. Het werkkapitaal daalde van 13,0% tot 11,2% van de jaaromzet. In 23 van de 30 distributiecentra van de Divisie wordt nu gebruik gemaakt van "pick-to-voice" technologie (geautomatiseerde, stemgestuurde orderverwerking), hetgeen heeft geleid tot hogere productiviteit en accuratesse bij de orderverwerking. Verdere verbeteringen aan E-way (Corporate Express Noord-Amerika's eigen internetbestelsysteem) in het derde kwartaal, hebben bijgedragen aan de toename van het dagelijkse ordervolume dat on-line wordt verwerkt. In het vierde kwartaal van 2002 zijn de on-line verkopen met 33% gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2001.

 OFFICE PRODUCTS EUROPA / AUSTRALIË |x EUR miljoen |4e kwartaal    |januari-december   | |     |2002 |2001 |( in |( |2002 |2001 |( in |( | |     |  |  |EUR |tegen|  |  |EUR |tegen| |     |  |  |  |gelij|  |  |  |gelij| |     |  |  |  |ke |  |  |  |ke | |     |  |  |  |koers|  |  |  |koers| |     |  |  |  |en |  |  |  |en | |Netto-omzet  |384,0|402,9|-4,7%|-3,7%|1.540|1.496|2,9% |3,2% | |     |  |  |  |  |,0 |,4 |  |  | |Toegevoegde  |103,7|106,2|-2,3%|-1,3%|412,6|398,1|3,6% |3,9% | |waarde   |  |  |  |  |  |  |  |  | |EBITA   |19,0 |20,7 |-8,2%|-6,7%|64,1 |53,3 |22,3%|20,6%| |Gem. geïnv.  |221,3|252,1|-12,2|-11,6|220,3|239,2|-7,9%|-7,6%| |vermogen   |  |  |% |% |  |  |  |  | |     |  |  |  |  |  |  |  |  | |Ratio's   |  |  |  |  |  |  |  |  | |Toegev.   |27,0%|26,3%|  |  |26,8%|26,6%|  |  | |waarde/netto-omze|  |  |  |  |  |  |  |  | |t    |  |  |  |  |  |  |  |  | |EBITA/netto-omzet|4,9% |5,1% |  |  |4,2% |3,6% |  |  | |EBITA/gem.geï |34,3%|32,8%|  |  |29,1%|22,3%|  |  | |nv.verm.   |  |  |  |  |  |  |  |  | 

* Het vergelijkingscijfer voor het gemiddelde geïnvesteerde vermogen (vóór goodwill) voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
De netto-omzet van de Divisies Office Products Europa en Australië samen bedroeg EUR 384 miljoen (vierde kwartaal 2001: EUR 403 miljoen). De autonome omzet kwam 4% lager uit. Het bedrijfsresultaat van de Divisies Office Products Europa en Australië over het vierde kwartaal bedroeg in totaal EUR 19 miljoen, in vergelijking met EUR 21 miljoen in de overeenkomstige periode in 2001. In Europa daalde de omzet in landen waar Corporate Express in hoge mate afhankelijk is van klanten in het segment grote en internationaal opererende bedrijven. Dit is het geval in Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Deze klanten lieten nog meer kantoorpersoneel afvloeien, voerden verdere kostenbesparingen door en gaven opnieuw minder uit aan kantoorartikelen. In alle andere landen waarin de Divisie Office Products Europa actief is, heeft Corporate Express sterke marktposities in het MKB-segment. Hier bleef de omzet van onze bedrijfsonderdelen een gezonde groei doormaken. De brutomarge van de Divisie steeg als gevolg van het feit dat men er in slaagde meer producten te verkopen onder eigen merknaam en door de invoering van een nieuwe methode voor het vaststellen van de winstgevendheid per klant. Grootschalige herstructureringen en integratieprojecten, met name in Duitsland en Groot-Brittannië, zorgden voor een verdere vermindering van het aantal medewerkers en verlaging van de kosten. De omzet van Corporate Express Australië liet een verdere sterke stijging zien terwijl de kosten goed in de hand werden gehouden. De Divisie boekte dan ook een aanzienlijk hogere winst. Het Australische bedrijf bleef verder expanderen met twee nieuwe overnames in het vierde kwartaal waarmee EUR 12 miljoen (AUD 20 miljoen) aan de omzet werd toegevoegd. Exclusief de effecten van valutakoersverschillen, daalde het gemiddeld geïnvesteerd vermogen voor de gecombineerde Divisies Office Products Europa en Australië met 13% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2001. Zowel de debiteuren als de voorraden daalden. Het positieve effect hiervan werd deels tenietgedaan door een afname van de crediteuren.

 PAPER MERCHANTING |x EUR miljoen |4e kwartaal    |januari-december   | |     |2002 |2001 |( in |( |2002 |2001 |( in |( | |     |  |  |EUR |tegen|  |  |EUR |tegen| |     |  |  |  |gelij|  |  |  |gelij| |     |  |  |  |ke |  |  |  |ke | |     |  |  |  |koers|  |  |  |koers| |     |  |  |  |en |  |  |  |en | |Netto-omzet  |731,4|782,4|-6,5%|-5,3%|2.988|3.125|-4,4%|-3,8%| |     |  |  |  |  |,0 |,7 |  |  | |Toegevoegde  |114,8|119,0|-3,5%|-2,0%|461,6|475,2|-2,9%|-2,1%| |waarde   |  |  |  |  |  |  |  |  | |EBITA   |22,1 |28,5 |-22,3|-22,0|73,7 |93,3 |-21,0|-20,7| |     |  |  |% |% |  |  |% |% | |Gem. geïnv.  |669,6|676,3|-1,0%|0,2% |679,0|688,0|-1,3%|-0,9%| |vermogen   |  |  |  |  |  |  |  |  | |     |  |  |  |  |  |  |  |  | |Ratio's   |  |  |  |  |  |  |  |  | |Toegev.   |15,7%|15,2%|  |  |15,4%|15,2%|  |  | |waarde/netto-omze|  |  |  |  |  |  |  |  | |t    |  |  |  |  |  |  |  |  | |EBITA/netto-omzet|3,0% |3,6% |  |  |2,5% |3,0% |  |  | |EBITA/gem.geï |13,2%|16,9%|  |  |10,9%|13,6%|  |  | |nv.verm.   |  |  |  |  |  |  |  |  | 

* Het vergelijkingscijfer voor het gemiddelde geïnvesteerde vermogen (vóór goodwill) voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
De omzet in het vierde kwartaal bedroeg in totaal EUR 731 miljoen (2001: EUR 782 miljoen). De autonome omzet daalde met 5%. Het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR 22 miljoen (vierde kwartaal 2001: EUR 29 miljoen). Na een korte opleving van de groei in het derde kwartaal bleef het volume van de Europese papiermarkt voor het tweede achtereenvolgende jaar verder dalen. Ondanks het feit dat de markt met 5% is gekrompen, slaagde de Paper Merchanting Divisie er opnieuw in het beter te doen dan het marktgemiddelde, met een handelsvolume dat slechts iets lager was dan in 2001. In het vierde kwartaal van 2002 zijn de papierprijzen licht gedaald, nadat ze in de eerste drie kwartalen van het jaar stabiel waren gebleven. Desondanks bereikte de toegevoegde waarde uitgedrukt als percentage van de omzet een niveau van 15,7% in het vierde kwartaal en 15,4% over het gehele jaar, hetgeen iets beter is dan de overeenkomstige perioden in 2001. Dit valt toe schrijven aan een gunstige ontwikkeling in de omzetmix. Doordat commerciële drukkers te kampen hebben met een afnemende vraag, is het aantal dubieuze crediteuren toegenomen. Om de winstgevendheid te verbeteren heeft de Divisie een aantal maatregelen genomen om zich terug te trekken uit activiteiten waar de opbrengsten onvoldoende zijn. Daarnaast draagt ook onze strategie die gericht is op een toename van het aandeel in de papierverkopen onder onze groepsmerknamen (Hello, Motif, ON, Core en het door ons onder licentie verkochte IBM-papier) bij aan het realiseren van de margedoelstellingen van de Divisie. Op basis van lokale valuta bleef het gemiddeld geïnvesteerde vermogen min of meer op hetzelfde niveau, terwijl het werkkapitaal als percentage van de omzet is gestegen.

 GRAPHIC SYSTEMS |x EUR miljoen |4e kwartaal   |januari-december  | |     |2002 |2001 |( in | |2002 |2001 |( in | | |     |  |  |EUR | |  |  |EUR | | |Netto-omzet  |166,5|186,2|-10,6| |488,7|565,3|-13,6%| | |     |  |  |% | |  |  |  | | |Toegevoegde  |41,7 |44,2 |-5,6%| |118,0|135,0|-12,5%| | |waarde   |  |  |  | |  |  |  | | |EBITA   |17,3 |19,3 |-10,2| |23,0 |37,6 |-39,0%| | |     |  |  |% | |  |  |  | | |Gem. geïnv.  |126,4|110,7|14,1%| |120,1|109,1|10,0% | | |vermogen   |  |  |  | |  |  |  | | |     |  |  |  | |  |  |  | | |Ratio's   |  |  |  | |  |  |  | | |Toegev.   |25,1%|23,7%|  | |24,2%|23,9%|  | | |waarde/netto-omze|  |  |  | |  |  |  | | |t    |  |  |  | |  |  |  | | |EBITA/netto-omzet|10,4%|10,4%|  | |4,7% |6,7% |  | | |EBITA/gem.geï |54% |69,7%|  | |19,1%|35,4%|  | | |nv.verm.   |  |  |  | |  |  |  | | 

* Het vergelijkingscijfer voor het gemiddelde geïnvesteerde vermogen (vóór goodwill) voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal. N.B. Alle activiteiten van de Graphic Systems Divisie hebben de euro als lokale valuta.

In het vierde kwartaal bedroeg de netto-omzet van de Divisie Graphic Systems in totaal EUR 167 miljoen (2001: EUR 186 miljoen). Het bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal bedroeg EUR 17 miljoen (2001: EUR 19 miljoen). De toegevoegde waarde is gestegen als percentage van de omzet, dankzij een gunstige ontwikkeling van de omzetmix en lagere voorzieningen met betrekking tot voorraden door een hogere omloopsnelheid van offset-drukapparatuur. De investeringen in verband met de introductie van de Nexpress digitale drukapparatuur dit jaar zorgde voor een toename van het geïnvesteerde vermogen en hogere kosten. Zonder deze investeringen zouden de kosten van de Divisie lager zijn uitgekomen dan het voorgaande jaar. Zoals verwacht bleef de markt voor grafische apparatuur zwak, en orderontvangsten voor nieuwe drukpersen bleven in het vierde kwartaal van 2002 onder het niveau van het voorgaande jaar. Ondanks de uitbreiding van ons productaanbod met digitale drukapparatuur is het totaal aantal medewerkers binnen de Divisie verder verminderd met het oog op de afname van de bedrijvigheid in de markt. Daarnaast hebben wij gewerkt aan de verdere implementatie van onze contracyclische strategie gericht op een omzetgroei in service, verbruiksartikelen en onderdelen. De brutomarge uit deze activiteiten dekt nu 58% van de operationele kosten van de Divisie (53% in het vierde kwartaal van 2001). Het toenemende gebruik van on-line orderfaciliteiten zal bijdragen aan een verdere verbetering van de efficiency en de marges. Tegen het einde van het jaar werd ongeveer 20% van de totale omzet in verbruiksartikelen gerealiseerd via onze internet-bestelsystemen. In december hebben wij overeenstemming bereikt met onze business partner Heidelberg over de continuering van de distributierechten van Buhrmann in zes Europese landen.

HOLDING
De normale lopende kosten van ongeveer EUR 5 miljoen per kwartaal werden gecompenseerd door een vrijval van bonussen en andere voorzieningen, verzekeringsgerelateerde baten en winst op de verkoop van onroerend goed.

Deel: ' Buhrmann cijfers 4e Kwartaal '
Lees ook