Euronext Amsterdam

29 Aug 2001 Buhrmann N.V. heeft over het 1e kwartaal het Fondsenreglement niet overtreden

Persbericht 2001.070

Buhrmann N.V. heeft over het 1e kwartaal 2001 het Fondsenreglement niet overtreden

Buhrmann N.V. ("Buhrmann") heeft met de wijze van berichtgeving inzake de resultaatontwikkeling over het eerste kwartaal 2001 het Fondsenreglement niet overtreden. Dit is de conclusie van het onderzoek dat Euronext heeft ingesteld.

De publicatie op 18 april 2001 van de voorlopige resultaten over het eerste kwartaal van 2001 van Buhrmann heeft geleid tot een scherpe daling van de koers van de aandelen Buhrmann. Aangezien Buhrmann eind maart 2001 een relatief omvangrijke aandelenemissie heeft afgerond trok de bovenomschreven situatie extra de aandacht. Hierop is door Euronext een onderzoek ingesteld, in dit onderzoek stond de vraag centraal of door Buhrmann artikel 28h van het Fondsenreglement is overtreden.

Artikel 28h Fondsenreglement bepaalt, kort gezegd, dat een uitgevende instelling verplicht is om terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan.

De uitgevende instelling heeft enige beoordelingsvrijheid ten aanzien van de vraag of bepaalde informatie onder de publicatieverplichting van artikel 28h Fondsenreglement valt.

Individuele feiten in het kader van een te verwachten winstontwikkeling zullen eerst in voldoende mate vast moeten staan alvorens ingevolge artikel 28h Fondsenreglement een winstwaarschuwing dient te worden gepubliceerd. Hierbij moet worden bedacht dat een uitgevende instelling bij de beoordeling van de koersgevoeligheid van informatie onder meer rekening houdt met de wijze waarop redelijke verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen in de nabije toekomst zich verhouden tot in het verleden gepubliceerde vooruitzichten.

Voor de beoordeling door Euronext was het met name van belang om vast te stellen of ten tijde van de emissie, eind maart 2001, de bij Buhrmann bekende ontwikkelingen over de eerste drie maanden 2001 van zodanige aard waren dat een publicatie ingevolge artikel 28h Fondsenreglement was vereist. In het kader van deze beoordeling waren met name de ontwikkelingen bij Buhrmann over de maanden januari en februari 2001 relevant.

Uit de bevindingen van het onderzoek is gebleken dat met name de ontwikkeling van de resultaten en de marges over de maanden januari en februari 2001 niet van zodanige aard waren dat Buhrmann redelijkerwijs kon voorzien dat de marges in de maand maart aanzienlijk zouden verslechteren en dat daardoor het totale resultaat over het eerste kwartaal 2001 materieel zou gaan afwijken van dat over 2000.

De cijfers over de maand maart alsmede die over het gehele eerste kwartaal 2001, zijn op 17 april 2001 gereedgekomen en op 18 april 2001 terstond gepubliceerd.

Op basis van de door Buhrmann verstrekte gegevens is Euronext van oordeel dat niet is gebleken dat Buhrmann artikel 28h van het Fondsenreglement heeft overtreden.

Ingeval een vermoeden bestaat van een kennelijke overtreding zoals bedoeld in artikel 6 van het Reglement Adviescommissie Fondsenreglement, kan Euronext de zaak ter advisering voorleggen aan de Adviescommissie Fondsenreglement (Adviescommissie). Nu in het onderhavige geval van een vermoeden van een kennelijke overtreding door Buhrmann niet is gebleken, ontbreekt het Euronext aan de grondslag waarop de Adviescommissie kan worden verzocht om een advies uit te brengen.

Gelet op de bijzondere aard van deze zaak en met name gelet op het feit dat Buhrmann eind maart 2001 een relatief omvangrijke aandelenemissie heeft afgerond, is door Euronext wel om een "second opinion" gevraagd. Gelet op zijn bijzondere deskundigheid op het gebied van het Fondsenreglement is de heer Prof. Drs. C.A.J. Herkströter RA, voorzitter van de Adviescommissie Fondsenreglement, verzocht om deze "second opinion" te geven.

De heer Herkströter en een drietal leden van de Adviescommissie hebben afzonderlijk bovengenoemd oordeel van Euronext onderschreven.

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Zoekwoorden:

Deel: ' Buhrmann N.V. heeft het fondsenreglement niet overtreden '
Lees ook