European Commission

DOC/01/13

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

SECRETARIAT GENERAL

SI (2001) 990 Bruxelles, le 21 septembre 2001

TEXTE NL

CONSEIL EUROPEEN EXTRAORDINAIRE DE BRUXELLES

21 septembre 2001

CONCLUSIONS ET PLAN D'ACTION

CONCLUSIES EN ACTIEPLAN VAN DE

BUITENGEWONE EUROPESE RAAD OP 21 SEPTEMBER 2001

De Europese Raad is op 21 september 2001 in een buitengewone bijeenkomst bijeengeweest teneinde de internationale situatie na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten te analyseren en de nodige impulsen te geven aan het optreden van de Europese Unie.

Het terrorisme is een waarlijke uitdaging voor de wereld en voor Europa. De Europese Raad heeft besloten dat de strijd tegen het terrorisme meer dan ooit een prioritaire doelstelling van de Europese Unie zal zijn.

De Europese Unie verwerpt overigens plechtig iedere vereenzelviging van groepen fanatieke terroristen met de Arabische en Islamitische wereld.

De Europese Raad bevestigt vastbesloten te zijn onder alle omstandigheden in onderling overleg op te treden.


1. SOLIDARITEIT EN SAMENWERKING MET DE VERENIGDE STATEN

De Europese Raad is geheel solidair met het Amerikaanse volk in de kwestie van de moorddadige terroristische aanslagen. Deze aanslagen vormen een aanval op onze open, democratische, tolerante en multiculturele samenlevingen. Zij appelleren aan het geweten van elke mens. De Europese Unie zal samenwerken met de Verenigde Staten om degenen die als dader, verantwoordelijke of medeplichtige bij deze barbaarse daden betrokken zijn geweest, voor de rechter te brengen en te straffen. De Verenigde Staten hebben op grond van Resolutie 1368 van de Veiligheidsraad het recht terug te slaan. De lidstaten van de Unie zijn, ieder naargelang van zijn middelen, bereid bij dergelijke acties een rol te spelen. De acties moeten een gericht karakter dragen. De acties kunnen zich ook richten tegen de staten die terroristen helpen, steunen of herbergen. In dit verband is nauw overleg met alle lidstaten van de Europese Unie noodzakelijk.

De Europese Unie roept voorts op tot een zo groot mogelijke wereldomspannende coalitie tegen het terrorisme, onder auspiciën van de Verenigde Naties. Naast de Europese Unie en de Verenigde Staten moet die coalitie zich ten minste uitstrekken tot de kandidaat-lidstaten, de Russische Federatie, onze Arabische en Islamitische partners, alsmede elk ander land dat bereid is onze gemeenschappelijke waarden te verdedigen.

De Europese Unie zal haar strijd tegen het terrorisme intensiveren door middel van een gecoördineerde en interdisciplinaire aanpak die alle beleidssectoren van de Unie omvat. Zij zal erop toezien dat deze aanpak strookt met de eerbiediging van de fundamentele vrijheden die de grondslag van onze beschaving vormen.


2. HET EUROPEES BELEID TER BESTRIJDING VAN HET TERRORISME

De Europese Raad hecht zijn goedkeuring aan het volgende actieplan:
* Versterking van de politiële en justitiële samenwerking

1. In overeenstemming met zijn conclusies van Tampere gaat de Europese Raad akkoord met de invoering van het Europees aanhoudingsbevel alsmede met de vaststelling van een gemeenschappelijke definitie van terrorisme. Dit aanhoudingsbevel zal in de plaats komen van de huidige regeling voor uitlevering tussen de lidstaten. De huidige uitleveringsprocedures weerspiegelen namelijk niet de bereikte mate van integratie en vertrouwen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zo zal het Europees aanhoudingsbevel het mogelijk maken dat gezochte personen rechtstreeks door een gerechtelijke instantie worden overgedragen aan een andere gerechtelijke instantie. Tegelijkertijd zullen de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd worden.

De Europese Raad draagt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op met spoed, en uiterlijk tijdens zijn zitting van 6 en 7 december 2001, de modaliteiten van het Europees aanhoudingsbevel vast te stellen.

Voorts draagt de Europese Raad de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op het hele tijdens de Europese Raad van Tampere vastgestelde pakket maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren.


2. De Europese Raad verzoekt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken de identiteit vast te stellen van de van terrorisme verdachte personen in Europa en van de organisaties die hen steunen, teneinde te komen tot een gemeenschappelijke lijst van terroristische organisaties. In dit verband zijn een betere samenwerking en een betere uitwisseling van informatie tussen alle inlichtingendiensten van de Unie noodzakelijk. Daartoe zullen gemeenschappelijke onderzoekteams worden gevormd.


3. De lidstaten zullen met onmiddellijke ingang en stelselmatig alle nuttige gegevens inzake terrorisme delen met Europol. Binnen Europol zal zo spoedig mogelijk een team van
terrorismebestrijdingsspecialisten worden gevormd. Dit team zal nauw samenwerken met zijn Amerikaanse collega's.

De Europese Raad wenst dat voor het eind van het jaar een samenwerkingsovereenkomst tussen Europol en de bevoegde Amerikaanse instanties wordt gesloten.

* Ontwikkeling van internationale rechtsinstrumenten

4. De Europese Raad roept ertoe op dat alle bestaande internationale verdragen inzake terrorismebestrijding (VN, OESO, enz.) zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De Europese Unie steunt het Indiase voorstel om in de Verenigde Naties een algemeen verdrag tegen het internationale terrorisme op te stellen dat het effect van de in de afgelopen 25 jaar onder auspiciën van de Verenigde Naties uitgevoerde acties zal moeten versterken.

* Een eind maken aan de financiering van het terrorisme

5. De strijd tegen de financiering van terrorisme is van doorslaggevend belang. Een energiek internationaal optreden is noodzakelijk om die strijd een optimaal effect te doen sorteren. De Europese Unie zal daaraan ten volle bijdragen. Daartoe verzoekt de Europese Raad de Raden ECOFIN en Justitie en Binnenlandse Zaken de nodige maatregelen ter bestrijding van iedere vorm van financiering van terroristische activiteiten te treffen, met name door in de komende weken de uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn inzake het witwassen van geld alsmede het kaderbesluit inzake de bevriezing van vermogensbestanddelen aan te nemen. Hij verzoekt de lidstaten met spoed het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de financiering van terrorisme te ondertekenen en te bekrachtigen. Bovendien zullen maatregelen worden genomen tegen jurisdicties en grondgebieden waarvan de Financiële Actiegroep heeft vastgesteld dat ze geen medewerking verlenen.

* Versterking van de veiligheid in de luchtvaart

6. De Europese Raad verzoekt de Raad Vervoer op zijn volgende zitting van 15 oktober de nodige maatregelen vast te stellen ter versterking van de veiligheid in de luchtvaart. Deze maatregelen betreffen met name:


- de indeling van wapens;


- de technische opleiding van bemanningen;


- de controle van de bagage in het vrachtruim en bij de verdere afhandeling;


- de bescherming van de toegang tot de cockpit;

- de controle op de kwaliteit van de veiligheidsmaatregelen in de lidstaten.

De daadwerkelijke en uniforme toepassing van de veiligheidsmaatregelen in de luchtvaart zal met name worden verzekerd via een wederzijdse controle ("peer review"), die onverwijld zal worden ingevoerd.
* Coördinatie van de globale actie van de Europese Unie

7. De Europese Raad draagt de Raad Algemene Zaken op bij de bestrijding van het terrorisme de rol van coördinator en gangmaker op zich te nemen. De Raad Algemene Zaken zal in dit verband toezien op een betere samenhang en coördinatie tussen alle beleidsterreinen van de Unie. De bestrijding van het terrorisme moet meer worden geïntegreerd in het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De Europese Raad verzoekt de Raad Algemene Zaken de relatie tussen de Europese Unie en de derde landen systematisch te beoordelen in het licht van de eventuele steun van deze landen aan het terrorisme.

De Raad Algemene Zaken zal aan de volgende Europese Raad een overzichtsrapport over deze onderwerpen voorleggen.


3. HET ENGAGEMENT VAN DE UNIE IN DE WERELD

De strijd tegen het terrorisme vereist dat de Unie meer deelneemt aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om regionale conflicten te voorkomen en te stabiliseren. Met name zal de Europese Unie in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten, de Russische Federatie en de partners in de Arabische en Islamitische wereld alles in het werk stellen om de partijen in het conflict in het Midden-Oosten op basis van de resoluties van de Verenigde Naties terzake tot een duurzame overeenstemming te brengen.

Slechts door het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) verder uit te bouwen en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) zo snel mogelijk operationeel te maken zal de Unie het efficiëntst functioneren. De strijd tegen de gesel van het terrorisme zal des te doeltreffender zijn naarmate zij meer steunt op een uitgebreide politieke dialoog met de landen en de regio's in de wereld waar het terrorisme zich ontwikkelt.

De integratie van alle landen in een billijk mondiaal systeem van veiligheid, welvaart en betere ontwikkeling is een voorwaarde voor een sterke en duurzame gemeenschap ter bestrijding van het terrorisme.

De leden van de Europese Raad roepen de internationale gemeenschap op om de dialoog en de onderhandelingen gericht op het totstandbrengen, hier en elders, van een wereld waar vrede, recht en verdraagzaamheid heersen, in alle multilaterale fora voort te zetten. In dit verband onderstreept de Europese Raad de noodzaak om elk afglijden naar nationalisme, racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden, zoals hij ook elke vereenzelviging van terrorisme met de Arabische en de Islamitische wereld verwerpt.

De Europese Unie zal bijzondere aandacht besteden aan het probleem van de vluchtelingenstromen. De Europese Raad verzoekt de Commissie met spoed een hulpprogramma voor in het bijzonder de Afghaanse vluchtelingen op te zetten.


4. DE MONDIALE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

Als gevolg van de gebeurtenissen van 11 september zal de economie meer vertragen dan voorzien. De leden van de Europese Raad blijven waakzaam.

De leden van de Europese Raad zijn verheugd over de gecoördineerde actie van de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Federal Reserve Bank en de andere centrale banken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, die de financiële markten meer lucht moet geven.

De Europese Raad verzoekt de Commissie aan de volgende Europese Raad een analyse van de ontwikkeling van de economische situatie alsmede eventuele aanbevelingen voor te leggen.

De stabiliteit van het ogenblik is de vrucht van het beleid en de structurele hervormingen van de Europese Unie tijdens de afgelopen jaren en stelt de Unie in staat de huidige situatie het hoofd te bieden. Dankzij de gemeenschappelijke munt zijn de landen van de eurozone beschermd tegen de schokken waarmee de monetaire schommelingen gepaard gaan. Nu de euro binnenkort in omloop komt, kan iedereen zich bewust worden van de positieve effecten van deze grotere stabiliteit.

Tegelijkertijd hebben de inspanningen om de overheidsfinanciën te consolideren gezorgd voor de nodige speelruimte om de automatische stabilisatoren hun werk te laten doen. Dankzij deze inspanningen heeft de Europese Centrale Bank ook een centrale rol kunnen spelen bij het opvangen van de klap die de Europese economieën momenteel te verwerken krijgen. In de huidige omstandigheden zouden deze acties voldoende moeten zijn om het vertrouwen van de consument te herstellen. De Europese Raad bevestigt zijn vaste voornemen om zich te houden aan het kader, de regels en de volledige toepassing van het Stabiliteits- en groeipact.

De Europese Raad is verheugd over het besluit van de OPEC om de continuïteit van de aardolievoorziening te verzekeren.

De Europese Raad heeft het voorzitterschap verzocht contact op te nemen met de kandidaat-lidstaten zodat deze zich kunnen aansluiten bij deze conclusies.

De Europese Raad heeft besloten een missie van de ministeriële trojka te sturen om het standpunt van de Europese Unie aan enkele partners, met name in het Midden-Oosten, uiteen te zetten.

De Europese Raad heeft het voorzitterschap van de Europese Unie verzocht de resultaten van de buitengewone Europese Raad van 21 september 2001 aan de hoogste autoriteiten van de Verenigde Staten ter kennis te brengen en toe te lichten.

Deel: ' Buitengewone Europese Raad over terrorisme '
Lees ook