Athlon Groep

BUITENGEWONE LASTEN DRUKKEN NETTOWINST ATHLON

Hoofddorp, 11 maart 2003

Hoofdpunten Jaarresultaten 2002

· Omzetdaling met 18% ten opzichte van 2001 door verkoop dealerbedrijven
· Bedrijfsresultaat conform verwachting ( 27,3 mln)
· Belasting daalde door eenmalige bate tot 5,2 mln
· Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting nam gering af met 2%
· Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting excl. CC Raule en voor afschrijving goodwill van 26 mln beter dan verwachting ( 25 mln)

· Buitengewone lasten door reorganisaties van 13,3 mln (2001: buitengewone baten 8,4 mln)
· Dividend 0,50 bij winst per aandeel voor afschrijving goodwill van 0,47
· Verdere verbetering solvabiliteit van 10,5 tot 11,3%
· Verbetering van credit rating (BBB-): "negative outlook" naar "stable outlook"
· Groei aantal contracten (met 4% tot 105.000) beter dan markt
Vooruitzichten 2003
Gezien de huidige economische omstandigheden en maatschappelijk-politieke onzekerheden wordt over de resultaten van 2003 geen uitspraak gedaan.

Herstructureringsmaatregelen 2002

· Verhuuractiviteiten afgebouwd

· Voorbereiding fusie Duitse autoleasebedrijven (realisatie 2003)
· Voorbereiding fusie Nederlandse autoleasebedrijven (realisatie 2003)
· Herfinanciering balans: meer gecommitteerde leningen
Kerncijfers (in mln) 2002 2001

Netto-omzet -18 % 1.038 1.261


Bedrijfsresultaat -22% 27,3 34,8
Resultaat deelnemingen -8% 2,4 2,6
Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen -21% 29,7 37,4
Afschrijving goodwill -0,4 -0,2
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -21% 29,3 37,2
Belastingen -58% -5,2 -12,5
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting -2% 24,1 24,7
Buitengewone resultaten -13,3 8,4
Nettowinst -67% 10,8 33,1

Winst per gewoon aandeel voor afschrijving goodwill -77% 0,47 1,95
Winst per gewoon aandeel excl. buitengewoon resultaat -8% 1,32 1,42

ultimo 2002 ultimo 2001

Balanstotaal 1.389 1.480
Aansprakelijk vermogen 168 168


Solvabiliteit andere activiteiten (normatief) 30% 30%
Autolease- en verhuuractiviteiten 10,2% 9,2%
Totaal Groep 11,3% 10,5%


---Omzet
De geconsolideerde netto-omzet daalde met 18% tot 1.038 mln (2001: 1.261 mln). Deze daling wordt nagenoeg geheel verklaard door het wegvallen van de omzet van de verkochte dealerbedrijven. Van de geconsolideerde omzet werd 47% behaald in het buitenland (2001: 45%).

Op 2 januari 2002 zijn de dealerbedrijven van Athlon juridisch overgedragen aan Stern Groep. De verkoop van de dealerbedrijven in Nederland en het besluit tot sluiting van CC Raule in Duitsland heeft een wijziging gebracht in de geografische omzetverdeling.


Geografische omzetverdeling 2002 % 2001 %
(in mln)Nederland 565 53 736 56
België en Luxemburg 178 17 164 13
Frankrijk 148 14 157 12
Duitsland 164 16 243 19


Totaal omzet 1.055 100 1.300 100
Omzet tussen segmenten 17 39


Totaal netto omzet 1.038 1.261

Winst
Uiteraard heeft het wegvallen van het resultaat van de dealerbedrijven, maar ook lagere resultaten bij autoleasing en verhuur een belangrijk drukkend effect op de winst gehad. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting en afschrijving van goodwill daalde met 21% tot 29,7 mln (2001: 37,4 mln). De belastingdruk daalde sterk van 33,6% tot 18%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een belastingbate van 3,5 mln als gevolg van de afboeking van een vordering op het Duitse verhuurbedrijf. Daarnaast is in België een eenmalig belastingvoordeel ontstaan van 0,7 mln ten gevolge van een tariefswijziging. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en voor afschrijving van goodwill daalde derhalve slechts met 2% tot 24,5 mln (2001: 24,9 mln).

In maart 2002 is voor de sluiting en afstoting van CC Raule een voorziening getroffen van 15 mln. Hiervan was 13,5 mln als buitengewone last aangemerkt en 1,5 mln in het bedrijfsresultaat opgenomen. De afwikkeling verliep voorspoedig waardoor voor CC Raule de buitengewone last op 6,7 mln is uitgekomen. In de buitengewone last is dan ook, naast de kosten voor de afwikkeling van CC Raule, een aantal andere posten begrepen voor in totaal 6,6 mln. Het gaat hierbij om de kosten in verband met de verkoop van de Franse verhuuractiviteiten, de integratie van AT·RENT in Interleasing Nederland en de voorgenomen samenvoeging in 2003 van de autoleasebedrijven in zowel Nederland als Duitsland. De buitengewone lasten bedragen totaal derhalve 13,3 mln. waartegenover in 2001 een buitengewone bate werd behaald van 8,4 mln; het effect alleen al van deze omslag bedraagt 21,7 mln.

De nettowinst nam op grond van het bovenstaande af tot 10,8 mln (2001: 33,1 mln)

Vermogensstructuur versterkt

Vanwege de toegenomen kosten van kredietverlening richt Athlon zich op alternatieve financieringsvormen, zoals commercial paper en securitisatie. De financiële markten zijn in 2002 terughoudender geworden in kredietverstrekking. Dit komt tot uitdrukking zowel in hogere rentevergoedingen als in de eisen die gesteld worden aan de balansstructuur. In verband hiermee zijn in oktober 2002 twee bestaande syndicated loans en een deel van de ongecommiteerde bilaterale leningen omgezet in gecommiteerde syndicaatsleningen van 558 mln, waarvan 372 mln met een looptijd van drie jaar. In hetzelfde kader is een faciliteit voor een achtergestelde lening verkregen van 36 mln, waarvan ultimo 2002 12,5 mln is opgenomen. In het bankensyndicaat participeren tien banken. Tegenover de voordelen van de nieuwe syndicaatslening (o.a. meerjarige, gecommitteerde leningen) staan wel hogere financieringslasten. Dit is het gevolg van hoge kosten van het arrangeren van de lening en hogere renteopslagen op het markttarief in vergelijking met de inmiddels afgeloste syndicaatsleningen. De resultaten voor belasting worden hierdoor negatief beïnvloed. De syndicaatslening vormt de eerste fase van de versterking van de financieringsstructuur van Athlon. De tweede fase betreft het afronden van de securitisatie. Door middel van securitisatie trekt Athlon ook niet bancaire
---kapitaalverschaffers aan, waardoor een verdere spreiding van haar financieringsbronnen plaatsvindt. De plannen voor een securitisatieprogramma met een totale waarde van 320 mln en een gemiddelde looptijd van 5 jaar zijn in een vergevorderd stadium. Nadat dit programma geïntroduceerd is zullen de totale financieringslasten minder stijgen.

Autoleasing en ­verhuur

Toegenomen concurrentie dwingt tot verlaging van de kosten per contract hetgeen ondermeer kan worden bereikt door schaalvergroting en verhoging van de efficiency. In dat kader heeft Athlon besloten per land met één sterke leasemaatschappij onder één naam ­Athlon Lease ­ de markten te bewerken. Tegen deze achtergrond is eind november besloten de Duitse leasebedrijven - Autop Deutschland en AV Leasing - samen te voegen. Inmiddels is bekend gemaakt dat ook de Nederlandse leasebedrijven, Interleasing Nederland en Hiltermann Groep, zullen fuseren. Met deze fusies worden schaalgrootte bereikt en efficiencyvoordelen nagestreefd.

De markt voor verhuur had reeds enige tijd te lijden onder de verslechterende economische omstandigheden. De gebeurtenissen op 11 september 2001 gaven daaraan een extra impuls, hetgeen leidde tot een aanzienlijke uitval van de vraag, sterke onderbezetting van verhuurvloten en een dramatische daling van tarieven. De afname van de vraag ging in een tempo dat niet gevolgd kon worden door het afbouwen van de vloot. Door genoemde marktomstandigheden kwamen vele verhuuraanbieders in de problemen, hetgeen tot uiting kwam in vaak aanzienlijke verliezen en zelfs faillissementen. Ook bij Athlon kon het drastisch terugbrengen van de verhuurvloten geen gelijke tred houden met de steeds verder wegvallende vraag. Met uitzondering van het Belgische verhuurbedrijf, Interleasing Rent, hebben de verhuurbedrijven aanzienlijke verliezen geleden. Tegen geschetste achtergrond is besloten de verhuuractiviteiten af te bouwen en verhuur nog alleen ten behoeve van leaseklanten in te zetten (captive). De vestigingen van CC Raule zijn in de loop van 2002 verkocht dan wel gesloten. Per 1 januari 2003 zijn de Nederlandse verhuuractiviteiten AT·RENT ondergebracht bij Interleasing Nederland. In de tweede helft van 2002 zijn vijf van de negen AT·RENT-vestigingen gesloten. Op 27 december is overeenstemming bereikt over de verkoop per 31 december 2002 van alle Franse verhuuractiviteiten. De nog in eigendom gebleven verhuurauto's (ultimo 2002: 3.600) worden aan de koper verhuurd totdat zij, op basis van terugkoopverklaringen van fabrikanten, gedurende het jaar 2003 worden verkocht.

Autoleasing en -verhuur hebben in het verslagjaar sterk verschillende resultaten geboekt. Gezamenlijk werd een omzetstijging behaald van 0,6% tot 961 mln (2001: 956 mln). Het gemiddelde aantal leasecontracten nam toe met 9,5%. Tegenover een omzetgroei van 15% van de leasebedrijven tot 799 mln stond een daling van de verhuuromzet met 39% tot 162 mln. Met uitzondering van het Belgische verhuurbedrijf waren alle autoverhuurbedrijven van de groep verliesgevend. Ook de resultaten van de leasebedrijven liepen met 14% terug tot 33,1 mln. De daling van het leaseresultaat is voornamelijk het gevolg van hogere verliezen door faillissementen van klanten, lagere resultaten op beëindigde contracten en een afwaardering van de leasevloot in Duitsland.


Ultimo 2002 Aantal leaseauto's % Aantal verhuur auto's* %
Athlon Groep*


Nederland 57.200 (+3%) 1.800 (-46%)
België/Luxemburg 20.500 (+5%) 1.000 (-9%)
Frankrijk 8.800 (+7%) -
Duitsland 18.500 (+5%) 500 (-84%)

Totaal 105.000 (+4%) 3.300 (-75%)
* incl. aandeel Unilease in Nederland en België
Autoleasing
In Nederland wisten de leasebedrijven van Athlon bij een marktgroei van 0,3% het contractenbestand met ruim 3% uit te breiden tot 57.200. Hierdoor werd een hogere omzet en een aan 2002 nagenoeg gelijk resultaat geboekt. Het mindere resultaat van Hiltermann werd gecompenseerd door Interleasing Nederland. De twee jaar oude joint-venture van Interleasing Nederland en Centraal Beheer Achmea, `Wagenplan', is succesvol en heeft positief bijgedragen aan de winst.
In België en Luxemburg werd een groei van het aantal leasecontracten bereikt van 5% tot 20.500 terwijl de markt groeide met 4%. Een belangrijk deel van deze groei werd behaald bij zowel lokale als landelijke overheid.
---Mede dankzij een verdere verhoging van de productiviteit per medewerker behaalden de leasebedrijven in België en Luxemburg in het boekjaar gezamenlijk een beter resultaat dan in 2001. Bij een marktgroei van 6% werd in Frankrijk een groei behaald van 7% waarbij het totaal aantal leasecontracten steeg tot 8.800. Multifleet, de nieuwe joint venture met Natexis-dochter Bail Banque Populaire, verzorgt de backoffice-activiteiten voor de leasebedrijven van de twee partners en ontwikkelt zich naar tevredenheid. In Duitsland behaalden de leasebedrijven AV Leasing en Autop Deutschland, ondanks de negatieve marktomstandigheden, een groei in het aantal contracten van 5% tot 18.500. De lagere resultaten in Duitsland en Frankrijk waren het gevolg van hogere kosten, lagere opbrengsten uit beëindigde contracten en getroffen voorzieningen
De 50%-deelneming Unilease Nederland behaalde een stijging van het contractenvolume van 4% tot 19.500. Unilease Belgium, dochter van Unilease Nederland daalde met 7% tot 3.700 contracten. De Unilease-bedrijven behaalden een lager resultaat dan in 2001 door gedaalde verhuuropbrengsten en lagere resultaten op contractbeëindiging.

Autoverhuur
Het verlies van de verhuurbedrijven van 11,1 mln (2001: - 10,1 mln) is zeer teleurstellend. Interleasing Rent vormde hierop een gunstige uitzondering. De genomen maatregelen leiden inmiddels tot aanzienlijke kostenbesparingen en resultaatverbetering. In totaal is de verhuurvloot teruggebracht van 13.200 auto's ultimo 2001 tot 3.300 ultimo 2002.

Schadeherstel

Het volume van de totale autoschadeherstelmarkt in Nederland is relatief stabiel en beweegt zich rondom 1,2 mld. Tot voor kort viel een groei te constateren van de door leasemaatschappijen en verzekeraars gestuurde schadestroom, het zakelijk segment in de markt waarop CARe zich richt. In de tweede helft van het boekjaar vlakte de marktgroei echter af en bereikte de nullijn. In deze markt behaalden de schadeherstelactiviteiten een omzettoename van 11% tot 93 mln; de winst kwam uit op 6,8 mln (2001: 5,6 mln).

De Nederlandse keten CARe Schadeservice wist het afgelopen boekjaar haar doelstellingen te overtreffen. De omzet steeg met 6% tot 86 mln. Deze omzetgroei was voornamelijk autonoom. De gemiddelde omzet per vestiging steeg van 1,81 mln in 2001 tot 1,96 mln in het afgelopen jaar. Dit werd met name veroorzaakt door een forse toename van het aantal bij CARe aangeboden schades en een beperkte toename van het gemiddelde schadebedrag. Het resultaat voor belasting en afschrijving van goodwill is toegenomen en kwam 25% hoger uit op 6,5 mln (2001: 5,2 mln). De winststijging werd veroorzaakt door een hogere efficiency van de interne organisatie en hogere marges door wederom een hoger aandeel in de omzet van urenverkoop ten opzichte van de onderdelenvervanging.
CARe Schadeservice omvatte eind 2002 47 vestigingen. In het afgelopen jaar zijn door acquisitie vestigingen in Tilburg en in Baarn aan de keten toegevoegd en is de vestiging Almere Buiten geopend. In februari van het lopende boekjaar werden nieuwe vestigingen te Amsterdam en Geleen aan de keten toegevoegd.

Met de vier herstelbedrijven in België werd een omzet behaald van 6,9 mln en een resultaat voor belasting en afschrijving van goodwill van 0,3 mln (2001: 0,4 mln). In 2002 werden de minderheidsbelangen van derden in de drie Belgische schadebedrijven door Athlon overgenomen en werd per 1 juli een vierde schadebedrijf, Autostad Antwerpen, aangekocht. Hierdoor bezit Athlon in België nu vier vestigingen die inmiddels 100% eigendom zijn.


---
Samenvatting resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting en afschrijving goodwill
(in mln)

2002 % van de 2001 % van de
omzet omzet


Autoleasing 33,1 4,1 38,5 5,5
Verhuur - 11,1 - 6,9 - 10,1 - 3,9
Autoschadeherstel 6,8 7,3 5,6 6,7
Dealerbedrijven - - 4,2 1,6
Subtotaal activiteiten 28,8 2,7 38,2 2,9
Holding 0,9 0,1 - 0,8 -


Totaal 29,7 2,8 37,4 2,9

Balans en solvabiliteit
Het balanstotaal ultimo 2002 komt uit op 1.389 mln, een daling van 91 mln ten opzichte van ultimo 2001. Dit is de resultante van de groei van de schadeactiviteiten en de leaseportefeuille en de desinvesteringen door verkoop van dealers en dealerleasebedrijven en afbouw van de verhuurvloot. De in 2000 opgenomen achtergestelde lening van 31,8 mln is in april 2002 afgelost. In het kader van een in 2002 tot stand gekomen syndicated loan van 594 mln is een nieuwe achtergestelde lening opgenomen van 12,5 mln. In maart 2002 is het eigen vermogen met 22,75 mln versterkt door de uitgifte van converteerbare preferente aandelen aan Natexis-dochter Bail Banque Populaire (BBP). Hiermee verkreeg BBP een belang van 6% in Athlon. Voor de vaststelling van de winstbestemming steeg het eigen vermogen met 19 mln tot 155 mln. Hoewel het aansprakelijk vermogen ten opzichte van ultimo 2001 ongewijzigd bleef ( 168 mln), nam wel de kwaliteit daarvan aanzienlijk toe.


Verloop eigen vermogen (in mln)Stand 1 januari 2002 136,0
Emissie converteerbare preferente aandelen 22,6
Nettowinst 2002 10,8
Betaald dividend gewone aandelen 2001 - 10,6
Reservering dividend 2002 cumulatief preferente aandelen - 2,6
Reservering dividend 2002 converteerbare preferente aandelen - 1,2


Stand per 31 december 2002 155,0

Doordat Athlon 30% van het eigen vermogen als vaste norm voor de schadeherstel- en holdingactiviteiten "bestemt", blijft een jaarlijks wisselend percentage over de lease- en verhuur activiteiten. Door groei kan deze ratio fluctueren, maar zij is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Uit onderstaande tabel blijkt dat ultimo 2002 de solvabiliteitsratio voor de financiële activiteiten, zoals die door banken wordt berekend, op basis van het aansprakelijk vermogen na aftrek van geactiveerde goodwill en de voorgenomen dividenduitkering aan houders van gewone aandelen 10,2% was. Ultimo 2001 was dit 9,3%.
---Solvabiliteit ultimo 2002 voor winstverdeling (in mln)
Totaal Groep Autolease- en Andere activiteiten
verhuuractiviteiten


Balanstotaal 1.389 1.310 79
Af: goodwill 3 - 3
1.386 1.310 76


Aansprakelijk vermogen 168 142 26
Af: goodwill 3 - 3
Af: voorgestelde winstdeling 8 8 -
157 134 23


Aansprakelijk vermogen/ 11,3 10,2 30
totaal vermogen (%)Winst per aandeel en dividend
Aan houders van cumulatief preferente aandelen wordt een vast contant dividend uitgekeerd overeenkomend met een rentepercentage van 5,65%, zijnde 0,62. Aan houders van converteerbare preferente aandelen wordt op jaarbasis een vast contant dividend uitgekeerd overeenkomend met een rentepercentage van 6,47%, zijnde 1,13; over 2002 bedraagt het dividend 0,92 omdat deze aandelen eerst op 7 maart 2002 zijn geplaatst. Rekening houdend met deze dividendrechten bedraagt de beschikbare winst voor gewone aandeelhouders 7,0 mln (2001: 30,5 mln). Hiermee komt de winst per gewoon aandeel voor afschrijving goodwill op 0,47 (2001: 1,95).
Gegeven de bijzondere omstandigheden waarin Athlon verkeert, wordt voorgesteld een dividend uit te keren op basis van de winst voor aftrek van buitengewone lasten en exclusief CC Raule. Dit voorstel komt neer op een contant dividend van 0,50 (2001: 0,68) per gewoon aandeel van nominaal 0,25. Bij ongewijzigde aanname van dit voorstel zal 0,8 mln worden onttrokken aan de reserves.

Vooruitzichten

Op basis van de genomen maatregelen die voortvloeien uit de strategische heroriëntatie is Athlon Groep het nieuwe boekjaar gestart met een onderneming met autoleasing (inclusief uitsluitend nog captive verhuur) en autoschadeherstel als kernactiviteiten.
Met de in 2003 voort te zetten activiteiten - derhalve exclusief CC Raule en Autop France Rent - werd in 2002, na een eliminatie van de eenmalige belastingbate van 3,5 mln, een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en voor afschrijving goodwill behaald van 26 mln.

Gezien de huidige economische omstandigheden en maatschappelijke en politieke onzekerheden wordt over de resultaten 2003 geen uitspraak gedaan.

Voor nadere informatie:
Athlon Groep N.V.
mr. J.E. Demper, secretaris Raad van Bestuur
Telefoon: 023 56 15 105 / E-mail: info@athlon.nl

Tot Athlon Groep behoren:
Autoleasing: Autop Deutschland (D), Autop France Lease (F), AV Leasing (D), Hiltermann Lease Service (NL), Interleasing Belgium,
Interleasing Luxembourg, Interleasing Nederland, Multifleet (F, 51%), Unilease (NL/B, 50%), Wagenplan (NL, 50%)
Autoschadeherstel: CARe Schadeservice (NL, 49 vestigingen; B, 4 vestigingen)
Website: www.athlon.nl

Bijlagen: 5


Opbouw van de belangrijkste resultaatscomponenten

Netto-omzet (in mln)

2002 2001 %

Netto-omzet 1.038 1.261 - 18
Af: netto-omzet dealerbedrijven - 240
Netto-omzet excl. dealerbedrijven 1.038 1.021 + 2
Af: netto-omzet CC Raule 22 113
Netto-omzet excl. dealerbedrijven / excl. CC Raule 1.016 908 + 13

Resultaat voor belasting en afschrijving goodwill (in mln)

2002 2001 %

Resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting
en afschrijving goodwill 29,7 37,4 - 21
Af: resultaat dealerbedrijven - 4,2
29,7 33,2 - 11
Bij: verlies CC Raule 1,5 8,1
31,2 41,3 - 24

Resultaat na belasting en voor afschrijving goodwill (in mln)

2002 2001 %

Resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en
voor afschrijving goodwill 24,5 24,9 - 2
Af: resultaat dealerbedrijven - 3,1
24,5 21,8 + 12
Bij: verlies CC Raule 1,5 8,1
26,0 29,9 - 13

---Geconsolideerde resultaten 2002 2001
(in mln)

Omzet - 19 % 1.055 1.300
Omzet tussen kernactiviteiten - 17 -39
Netto-omzet - 18 % 1.038 1.261

Bedrijfsresultaat - 22 % 27,3 34,8
Resultaat deelnemingen - 8 % 2,4 2,6
Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen - 21 % 29,7 37,4
Afschrijving goodwill - 0,4 -0,2
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen - 21 % 29,3 37,2
Belastingen - 58 % - 5,2 -12,5
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting - 2 % 24,1 24,7
Buitengewone baten - 15,7
Buitengewone lasten - 15,9 -6,8
Belastingen 2,6 -0,5
Nettowinst - 67 % 10,8 33,1

Winst per gewoon aandeel voor afschrijving goodwill - 77 % 0,47 1,95
Dividend per gewoon aandeel - 26 % 0,50 0,68
Aantal gewone aandelen ultimo 15.661.580 15.657.080

Medewerkers ult. 1.835 2.623

Geconsolideerde balans ultimo 2002 ultimo 2001
(in mln)

Activa
Auto's voor leasing en verhuur 1.187 1.204
Overige vaste activa 63 59
Vlottende activa 139 217
Balanstotaal 1.389 1.480

Passiva
Eigen vermogen 155 136

Voorzieningen e.d. 19 17
Langlopende schulden 535 462
Kortlopende schulden 680 865
Balanstotaal 1.389 1.480

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit:
Eigen vermogen 155 136
Achtergestelde lening 13 32
168 168

Aansprakelijk vermogen/totaal vermogen
(zoals berekend door banken)

Dealer- en schade activiteiten (normatief) 30% 30%
Autolease- en verhuuractiviteiten 10,2% 9,2%
Totaal Groep 11,3% 10,5%
---Segmentatieoverzicht 2002 naar kernactiviteiten (in mln)

Lease Schade Overig Eliminatie Totaal Afgestoten c.q. Voortgezette
Verhuur gestaakte activiteiten
activiteiten*

Totaal activa volgens
balans 1.352,4 34,5 2,0 - 1.388,9 58,6 1.330,3

Totaal deelnemingen 15,7 - - - 15,7 - 15,7

Totaal verplichtingen
volgens balans 1.234,9 24,1 (25,1) - 1.233,9 53,9 1.180,0

Totaal geïnvesteerd in
materiële en financiële
vaste activa (excl.
acquisities) 7,3 4,2 - - 11,4 0,6 10,8

Totaal afschrijvingen 7,2 3,5 - - 10,7 1,2 9,5

Netto-omzet 959,3 78,5 - - 1.037,8 110,3 927,5

Omzet aan segmenten 1,9 14,7 - (16,6) - - -

Omzet 961,2 93,2 - (16,6) 1.037,8 110,3 927,5

Netto-omzetresultaat 19,6 6,8 (0,4) - 26,0 (6,8) 32,8

Overige
bedrijfsopbrengsten - - 1,3 - 1,3 - 1,3

Bedrijfsresultaat 19,6 6,8 0,9 - 27,3 (6,8) 34,1

Resultaat
deelnemingen 2,4 - - - 2,4 - 2,4

Resultaat voor
afschrijving goodwill
en belastingen 22,0 6,8 0,9 - 29,7 (6,8) 36,5

Afschrijving goodwill - 0,4 - - 0,4 - 0,4

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
voor belastingen 22,0 6,4 0,9 - 29,3 (6,8) 36,1

Belastingen - - - - 5,2 (1,8) 7,0**

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na
belastingen 24,1 (5,0) 29,1

Buitengewoon
resultaat na
belastingen (13,3) (7,6) (5,7)

Nettowinst 10,8 (12,6) 23,4

Verdeling netto-omzet
(%) 92,4 7,6 - - 100,0 10,6 89,4

Bedrijfsresultaat in %
van omzet 2,0 7,3 - - 2,6 (6,2) 3,7

* Hieronder zijn verwerkt CC Raule en de verhuuractiviteiten te Frankrijk
** Inclusief het belastingvoordeel ad 3,5 mln ten gevolge van het afboeken van een vordering op CC Raule.
Dit belastingvoordeel vloeit voort uit het feit dat deze afboeking ten laste van de Nederlandse fiscale
resultaten kan worden gebracht.

---Segmentatieoverzicht 2001 naar kernactiviteiten (in mln)

Lease Dealer Schade Overig Eliminatie Totaal Afgestoten Voort-
Verhuur Dealerlease c.q. gestaakte gezette
activiteiten* activiteiten

Totaal activa volgens
balans 1.386,1 34,7 31,1 28,3 - 1.480,2 87,2 1.393,0

Totaal deelnemingen 12,3 - - - - 12,3 - 12,3

Totaal verplichtingen
volgens balans 1.269,8 30,2 21,8 23,6 - 1.345,4 78,5 1.266,9

Totaal geïnvesteerd in
materiële en financiële
vaste activa (excl.
acquisities) 9,7 2,8 5,1 1,1 - 18,7 3,1 15,6

Totaal afschrijvingen 5,8 1,5 2,9 0,4 - 10,6 1,7 8,9

Netto-omzet 949,9 240,2 70,7 - - 1.260,8 353,3 907,5

Omzet aan segmenten 5,8 19,7 13,2 - (38,7) - - -

Omzet 955,7 259,9 83,9 - (38,7) 1.260,8 353,3 907,5

Netto-omzetresultaat 25,8 4,1 5,6 (2,1) - 33,4 (4,0) 37,4

Overige
bedrijfsopbrengsten - 0,1 - 1,3 - 1,4 0,1 1,3

Bedrijfsresultaat 25,8 4,2 5,6 (0,8) - 34,8 (3,9) 38,7
Resultaat
deelnemingen 2,6 - - - - 2,6 2,6

Resultaat voor
afschrijving goodwill
en belastingen 28,4 4,2 5,6 (0,8) - 37,4 (3,9) 41,3

Afschrijving goodwill - - 0,2 - - 0,2 - 0,2

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
voor belastingen 28,4 4,2 5,4 (0,8) - 37,2 (3,9) 41,1

Belastingen 12,5 1,5 11,0

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na
belastingen 24,7 (5,4) 30,1

Buitengewoon
resultaat na
belastingen 8,4 (6,8) 15,2

Nettowinst 33,1 (12,2) 45,3

Verdeling netto-omzet
(%) 75,3 19,1 5,6 - - 100,0 28,0 72,0

Bedrijfsresultaat in %
van omzet 2,7 1,6 6,7 - - 2,8 (1,1) 4,3

* Hieronder zijn verwerkt CC Raule en de dealer- en dealerleasebedrijven
10Kasstroomoverzicht
(in mln)

2002 2001

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten van afnemers 1.081,4 1.258,8
Betalingen aan leveranciers en werknemers (1.014,5) (1.204,9)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 66,9 53,9

Betaald dividend (13,3) (12,4)
Betaalde winstbelasting (18,7) (12,0)
· Kasstroom uit operationele activiteiten 34,9 29,5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving groepsmaatschappijen (2,4)* (5,3)**
Desinvestering groepsmaatschappijen*** 32,6 -
Investering in materiële vaste activa (11,5) (19,5)
Desinvestering materiële vaste activa 2,3 7,7
Auto's voor leasing en verhuur (per saldo) 16,8 (112,4)
Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen
(1,0) 2,2
· Kasstroom uit investeringsactiviteiten 36,8 (127,3)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit achtergestelde leningen 12,5 -
Ontvangsten uit langlopende schulden 449,8 242,4
Ontvangsten uit verstrekte leningen*** 16,8 -
Aflossingen langlopende schulden (389,1) (190,0)
Toename eigen vermogen door emissie 22,6 -
Toename eigen vermogen door uitoefening opties
0,1 0,3
Mutatie kortlopende schulden (184,4) 45,0
· Kasstroom uit financieringsactiviteiten (71,7) 97,7

Mutatie liquide middelen (0,0) (0,1)

* In 2002 deden zich geen substantiële acquisities voor. Nadere toelichting op de overgenomen activa en
passiva vindt derhalve niet plaats.
** Hieronder zijn mede begrepen de bij de overgenomen ondernemingen op de balans opgenomen materiële
vaste activa 1,9 mln, auto's voor leasing en verhuur 9,4 mln verminderd met bankleningen 13,6 mln.
*** Deze posten vloeien voort uit de verkoop in 2001 van de dealer(lease)bedrijven aan Stern Groep, ten
gevolge waarvan deze bedragen in 2002 ontvangen zijn.

------- --

Deel: ' Buitengewone lasten drukken nettowinst Athlon '
Lees ook