European Commission

C/01/323

11880/01 (Presse 323)
(OR. fr)

Buitengewone zitting van de Raad


- VERVOER -

Brussel, 14 september 2001

Voorzitter:
Mevrouw Isabelle DURANT

Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer van België

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België :
Mevrouw Isabelle DURANT Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer
Denemarken :
De heer Claus GRUBE Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Duitsland:
De heer Kurt BODEWIG Minister van Verkeer en Bouw- en Woonbeleid Griekenland :
De heer Yannis CONSTANTIMIDIS Secretaris-generaal bij het ministerie van Vervoer
Spanje :
De heer Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

De heer Adolfo MENENDEZ
Minister van Opbouw

Onderstaatssecretaris, Ministerie van Verkeer
Frankrijk :
De heer Jean-Claude GAYSSOT Minister van Infrastructuur, Verkeer en Huisvesting
Ierland :
Mevrouw Mary O'ROURKE

Minister van Overheidsbedrijven
Italië :
De heer Pietro LUNARDI Minister van Infrastructuurvoorzieningen en van Vervoer
Luxemburg :
De heer Henri GRETHEN Minister van Vervoer
Nederland :
Mevrouw Tineke NETELENBOS Minister van Verkeer en Waterstaat Oostenrijk:
Mevrouw Monika FORSTINGER Minister van Verkeer, Innovatie en Technologie
Portugal :
De heer Eduardo FERRO RODRIGUES

De heer Rui CUNHA
Minister van Infrastructuurvoorzieningen

Toegevoegd Staatssecretaris, tevens bevoegd voor Verkeer Finland :
De heer Olli-Pekka HEINONEN

De heer Juhani KORPELA
Minister van Verkeer en Communicatie

Staatssecretaris van Verkeer en Communicatie
Zweden :
De heer Björn ROSENGREN

Minister van Industrie, Werkgelegenheid en Verkeer

Verenigd Koninkrijk:
De heer Stephen BYERS Minister van Verkeer, Plaatselijke Overheden en de Regio's

* * *
Commissie :
Mevrouw Loyola DE PALACIO Vice-voorzitter

BEVEILIGING VAN HET LUCHTVERVOER - Conclusies van de Raad

De criminele handelingen die op 11 september in New York en Washington hebben plaatsgevonden, maken duidelijk dat het terrorisme één van de grootste bedreigingen vormt voor onze idealen van democratie, vrijheid en vrede, die de essentie van de Europese Unie zijn.

De Raad, in buitengewone zitting bijeen,

- is diep getroffen door de tragische gebeurtenissen in de Verenigde Staten en onderstreept de solidariteit van de Europese vervoersgemeenschap met alle slachtoffers en hun gezinnen;
- benadrukt zijn bereidheid om de samenwerking met de Verenigde Staten en de andere ICAO-leden te versterken als bijdrage aan een betere beveiliging;

- neemt akte van de noodmaatregelen van de verschillende lidstaten om de beveiliging van het luchtvervoer te waarborgen;
- neemt nota van de aankondiging van door de Amerikaanse overheid genomen maatregelen die van toepassing zijn op alle maatschappijen die commerciële vluchten op de Verenigde Staten uitvoeren;
- komt overeen alle in ECAC-document 30 genoemde essentiële maatregelen uit te voeren en is het erover eens dat deze maatregelen in het licht van de recente gebeurtenissen herzien moeten worden;

- verzoekt de Commissie een multidisciplinaire ad hoc groep in te stellen onder co-voorzitterschap van de Commissie en het voorzitterschap van de Raad, die belast zal worden met enerzijds het inventariseren van de coördinatie- en samenwerkingsbehoeften binnen de Europese Unie voor een samenhangende invoering van de beveiligingsmaatregelen, en anderzijds met het overwegen van wetgevingsinitiatieven die een doeltreffende en éénvormige toepassing van die maatregelen waarborgen, zonder afbreuk te doen aan het initiatiefrecht van de Commissie. Voorts zal deze groep nagaan of de communautaire regelgeving strookt met de Amerikaanse bepalingen om te voorkomen dat de Europese
luchtvaartmaatschappijen aan verschillende regelgevingen moeten voldoen. Deze groep wordt geacht de Raad Vervoer op 15 oktober 2001 een eerste verslag voor te leggen;

- besluit een document met de hierbij gevoegde voorstellen toe te zenden aan de vergadering van de ICAO, die op 25 september aanstaande begint, om de samenwerking en de coördinatie op wereldniveau te verbeteren teneinde de preventiemaatregelen aan te scherpen en de controle op de invoering ervan toe te vertrouwen aan de ICAO.

In het kader van de vergadering van de ICAO te verdedigen voorstellen

De lidstaten van de Europese Unie zullen in de vergadering van de ICAO, desgewenst tezamen met de ECAC-staten, een document indienen met onderstaande voorstellen:
herziening van bijlage 17 van het Verdrag van Chicago, zodat in die bijlage de normen en aanbevelingen kunnen worden opgenomen die een antwoord moeten bieden op de nieuwe dreigingen. Op een buitengewone ministervergadering van de ECAC over de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen de gevaren van het terrorisme zouden politieke richtsnoeren terzake kunnen worden bepaald en bekrachtigd;
wereldwijde invoering, onder auspiciën van de ICAO, van een systeem voor de controle van de beveiligingsvoorzieningen van de luchthavens en van de nationale beveiligingssprogramma's voor de burgerluchtvaart die moeten zijn ingegeven door het model dat de ECAC heeft opgesteld;
uitbreiding van de rol en de bevoegheden van de ICAO op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart, door te voorzien in functionele volmachten voor regionale organisaties die van de ICAO afhangen en er nauw mee samenwerken;
aanmoediging van de aanneming, de bekrachtiging en de uitvoering door de ICAO-lidstaten onderling van multilaterale overeenkomsten die bijdragen tot een betere beveiliging, waarin een systeem moet worden ingebouwd voor interne en externe kwaliteitscontrole.

Deel: ' Buitengewone zitting van de EU-Raad over veilig luchtvervoer '
Lees ook