Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnehof 4

Den Haag
Directie Azië en Oceanië

Afdeling Oost-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 25 januari 1999
Kenmerk DAO/OA-99-42
Blad /3
Bijlage(n) 1
Betreft Arrestatie Chinese dissidenten

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar uw brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 21 december 1998, kenmerk 2989904730, waarbij gevoegd waren de vragen ingediend door de Leden Van Aardenne - van der Hoeven, Koenders, Ter Veer en Vos overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde der Kamer, heb ik de eer als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

Minister van Buitenlandse Zaken

_________________________________________________________________

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Koenders (PvdA), Ter Veer (D66) en Vos (Groen Links) op onderstaande vragen over China/mensenrechten (ingezonden d.d. 21 december 1998).

Vraag 1:

Bent u op de hoogte van het feit dat begin november een aantal Chinese dissidenten is gearresteerd, onder wie Dr. Wang toen hij na 15 jaar ballingschap naar China terugkeerde ?

Antwoord 1:

De ontwikkelingen rondom de recente arrestaties en veroordelingen van politieke activisten in China worden dezerzijds nauwlettend gevolgd. De Associated Press meldde op 30 december dat Wang Ce (naar wordt aangenomen de Dr. Wang op wie in de vraag wordt gedoeld) is beschuldigd van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Wang Ce zou na een verblijf van jaren in Spanje, vanuit waar hij een alliantie van democratische partijen zou hebben opgezet, in oktober jl. via Macau naar China zijn teruggekeerd. Het AP meldt vervolgens dat de Chinese politie Wang Ce heeft gerarresteerd nadat deze op 2 november jl. in de stad Hangzhou een ontmoeting had gehad met Wang Youcai, een van de oprichters van de China Democratic Party. Na bovenstaand bericht is dezerzijds geen nieuws over Wang Ce ontvangen.

Vraag 2 :

Bent u op de hoogte van het feit dat eind oktober ongeveer 100 Chinese christenen zijn gearresteerd, kort na de ondertekening van het VN-verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten door de Chinese regering?

Antwoord 2:

Mij bereikte het bericht van de NGO "Human Rights in China", dat op 26 oktober en 5 november jl. in de provincie Henan 140 christelijke kergangers zijngearresteerd in de plaatsen Wugang en Nanyang. Human Rights in China meldde vervolgens op 24 november jl. dat nog meer dan
70 leiders van huiskerken vastzaten in Fangcheng Prison en op een niet nader bepaalde locatie in Nanyang. De NGO meldde eveneens dat de Chinese autoriteiten aanzienlijke boetes uitdelen aan diegenen die zich bezighouden met "onofficiële religieuze activiteiten" en dat bovengenoemde kerkelijke leiders over onvoldoende middelelen zouden beschikken om de hun opgelegde boetes te voldoen.

Vraag 3 :

Bent u bereid eventueel in het kader van de EU deze kwestie aan de orde te stellen en de Chinese regering erop te wijzen dat deze arrestaties in strijd zijn met het genoemde verdrag ?

Antwoord 3:

In mijn brief d.d 5 januari jl. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer antwoordde ik reeds dat de Europese Unie naar aanleiding van de recente arrestaties van politieke activisten op 16 en op 23 december jl. démarches heeft uitgevoerd bij de Chinese regering. In dit verband gaf de Europese Unie op 28 december jl. eveneens een verklaring uit, waarin bezorgdheid over de recente arrestaties en veroordelingen werd uitgesproken en werd aangedrongen op ratificatie van het VN Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten.

Meer in het algemeen stelt de Europese Unie de kwesties van vrijheid van meningsuiting en vereniging alsmede van godsdienstvrijheid bij de Chinese autoriteiten aan de orde in het kader van de EU-China mensenrechtendialoog. De volgende ronde van de dialoog is voorzien te Berlijn, 8/9 februari a.s. Nederland is actief betrokken bij de voorbereiding van deze ronde van besprekingen. De recente arrestaties en veroordelingen van politieke activisten zullen bij deze gelegenheid nogmaals bij de Chinese autoriteiten worden opgebracht.

Deel: ' Buitenlandse Zaken over arrestatie Chinese dissidenten '
Lees ook