Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 27 januari 1999
Kenmerk DEU-33/99
Blad 1/1
Bijlage(n) 1
Betreft Bezoeken parlementariërs

Zeer geachte voorzitter,

Naar aanleiding van enige communicatiestoornissen bij bezoeken van parlementariërs in het kader van de OVSE-, NAVO-, Raad van Europa danwel WEU-Assemblee, heb ik een instructie aan de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland doen uitgaan teneinde te bevestigen dat, indien Nederlandse parlementariërs in een 'internationale hoedanigheid' in het buitenland vertoeven, zij uiteraard kunnen rekenen op gepaste dienstverlening zijdens de Ambassades.

Ik reken er graag op dat in het geval van dergelijke bezoeken deze informatie door de desbetreffende parlementariërs, respectievelijk de griffie, ook aan mij wordt toegezonden, zodat ook dzz. de post conform geïnformeerd kan worden. Een bijzonder geval vormt uiteraard de deelname van Leden van Uw Kamer aan waarnemingsmissies in derde landen. Daarover bestaan m.i. goede afspraken, als gevolg waarvan mijn ministerie reeds op de hoogte is, en bijgevolg ook de betrokken ambassades kan inlichten.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Deel: ' Buitenlandse Zaken over bezoek van parlementariërs '
Lees ook