Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Economische Samenwerking

Afdeling Energie, Onderzoek en

Technologie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 15 maart 1999
Kenmerk DES/ET-148/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft beantwoording kamervragen Voorhoeve, Cherribi (beiden

VVD) en Vendrik (GroenLinks)

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d.17 februari 1999, kenmerk 2989907700, waarbij gevoegd waren de door de leden Voorhoeve,

Cherribi en Vendrik overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van

de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, moge ik in overeenstemming met artikel 135 van het Reglement van Orde, te Uwer kennis brengen dat nog niet wordt beschikt over alle voor beantwoording van de vragen benodigde gegevens. Het ligt in mijn bedoeling, mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, U op zo kort mogelijke termijn in het bezit te stellen van mijn antwoord.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Buitenlandse Zaken over Kamervragen Voorhoeveen Cherribi '
Lees ook