Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Veiligheidsbeleid

Nucleaire Aangelegenheden en Non-Proliferatie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 12 maart 1999
Kenmerk DVB/NN-132/99
Blad /2
Bijlage(n)
Betreft Motie Koenders en Hoekema

Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de brief van de griffier van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van 9 maart jl. geef ik U met het oog op het Algemeen Overleg van 17 maart a.s. hierbij mede namens mijn ambtgenoot van Defensie nadere schriftelijke informatie over de wijze waarop de Regering uitvoering heeft gegeven en zal blijven geven aan de motie-Koenders/Hoekema over de militaire strategie van de NAVO en nucleaire wapenbeheersing van 3 december 1998 (26 200 V nr. 22).

In de Ministeriële Noord-Atlantische Raad (NAR) van 8-9 december 1999 heb ik, mede op grond van de inbreng vanuit Uw Kamer bij gelegenheid van behandeling van de BZ-begroting, de discussie geopend over het nucleaire beleid van het bondgenootschap. Daarbij heb ik naar voren gebracht, dat er op zich voldoende aanleiding was om deze discussie te voeren: de veranderende omstandigheden op veiligheidsgebied sinds de formulering van het huidige Strategisch Concept in 1991, het gegeven dat de NAVO steeds meer buiten het eigen verdragsgebied opereert en het feit dat het publieke debat over kernontwapening, onder meer in Nederland, wederom aan actualiteit wint. Tegelijkertijd heb ik de bondgenoten medegedeeld, dat Nederland in dit stadium geen aanleiding ziet voor een drastische wijziging van de nucleaire paragrafen van het Concept. Kernwapens spelen nog altijd een cruciale rol in de afschrikking van de pluriforme dreigingen van vandaag. Potentiële agressors dienen in maximale onzekerheid te verkeren over de omstandigheden waaronder de NAVO het gebruikt van deze wapens overweegt.

In mijn interventie in de NAR heb ik geopperd dat bezien zou moeten worden hoe de door de kernwapenstaten eenzijdig afgegeven zogenaamde Negatieve Veiligheidsgaranties over het gebruik van kernwapens zich verhouden tot het huidige nucleaire beleid van de NAVO. Bovendien heb ik gewezen op de mogelijkheden voor actualisering van de nucleaire paragrafen. Zo is inmiddels het bondgenootschappelijk arsenaal met meer dan 80% gereduceerd. Tevens zou in het nieuwe Strategisch Concept nogmaals kunnen worden benadrukt hoe ver de omstandigheden verwijderd zijn waaronder het gebruik van kernwapens aan de orde zou zijn en zou kunnen worden gewezen op de vermindering van de paraatstelling van kernwapens.

Hiermee werd een aanzet gegeven tot een discussie over de nucleaire paragrafen in de ambtelijke voorbereidende besluitvormingsorganen binnen de NAVO. Daarin bleek, dat er geen brede steun bestaat voor een fundamentele discussie thans over het nucleaire beleid van de NAVO, inclusief de optie van het eerste gebruik van kernwapens. Wel bleken de door mij in de NAR gedane suggesties op steun te kunnen rekenen. In het huidige ontwerp-Strategisch Concept zijn deze punten dan ook verdisconteerd. Het gaat hier om de aanzienlijke reducties van het NAVO- arsenaal sedert 1991, de vigerende lage "alert status" van deze wapens, en de constatering dat de omstandigheden waaronder inzet aan de orde zou komen "extremely remote" zijn.

Met deze aanpassingen is naar onze mening de discussie niet noodzakelijkerwijs definitief afgerond. Er bestaat een gerede kans dat de discussie over het nucleaire beleid van de NAVO na de Top zal worden voortgezet. De Regering zal daarbij de overwegingen uit onderhavige motie mede in beschouwing blijven houden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Buitenlandse Zaken over motie Koenders en Hoekema '
Lees ook