Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
DEU

Midden-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 18 januari 1999
Kenmerk DEU-017/99
Blad /4
Bijlage(n)
Betreft Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

Mede namens de Minister van Defensie heb ik de eer u hierbij over de recente ontwikkelingen in Kosovo te informeren.

De Regering heeft met afschuw en walging kennis genomen van de slachting in Racak op 15 januari jl., waarbij volgens internationale waarnemers 45 ongewapende Kosovo-Albanezen, waaronder vrouwen en een kind, op brute wijze zijn gedood door Servische veiligheidstroepen. De Regering veroordeelt dit barbaarse optreden scherp. Vanwege bovenstaande gebeurtenissen is een eerder verzoek van Joegoslavische zijde om vice-premier Kutlesic te ontvangen van de hand gewezen.

Met het toenemend aantal gewelddadige incidenten lijkt de kans op volledige hervatting van de gewapende strijd tussen partijen met de dag groter te worden. Deze ontwikkeling is uitermate zorgwekkend en mag door de internationale gemeenschap niet getolereerd worden. Eerste ondergetekende is hierover ook benaderd door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, mevrouw Albright. Het is thans van belang dat de internationale gemeenschap de partijen op eensgezinde en krachtige wijze (nogmaals) oproept tot terughoudendheid en wijst op de mogelijke consequenties van hun gedrag. In het bijzonder zal hierbij, met verwijzing naar de gruwelijke slachting in Racak, president Milosevic moeten worden gewezen op de mogelijke gevolgen van voortgezette niet-naleving van de relevante VR-resoluties, waaronder de mogelijkheid van militaire acties door de NAVO.
_________________________________________________________________

Tegelijkertijd zal ook de druk op de Kosovo-Albanese zijde gehandhaafd moeten blijven om zich van provocaties te onthouden en aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. In dit verband worden momenteel pogingen ondernomen om tot één Kosovo-Albanese
onderhandelingsdelegatie te komen.

Reacties internationale gemeenschap

De NAVO-ambassadeurs zijn op 17 januari jl. in spoedzitting bijeengeweest om het bloedbad in Racak te bespreken. Na afloop heeft de Secretaris-Generaal een verklaring uitgegeven, waarin afschuw over de gebeurtenissen wordt uitgesproken. De Joegoslavische autoriteiten worden opgeroepen ervoor zorg te dragen dat de verantwoordelijken voor het bloedbad aan het ICTY worden overgedragen en onmiddellijke en ongehinderde toegang te verlenen aan de Hoofdaanklager van het ICTY, mevrouw Arbour, en aan forensische experts. Eerste ondergetekende heeft terzake ook contact opgenomen met mevrouw Arbour, die voornemens was heden een bezoek te brengen aan Kosovo. Aan de grens met de FRJ is haar echter de toegang geweigerd. Ook de Voorzitters van de OVSE en de EU hebben de slachting in Racak in ferme bewoordingen veroordeeld en de FRJ opgeroepen de relevante VR-resoluties met onmiddellijke ingang volledig na te leven. De voor vandaag geplande plechtige openingszitting van de OVSE met de FRJ m.b.t. de onderhandelingen inzake Artikel V van de Dayton-akkoorden (bevordering regionale stabiliteit) is als gevolg van de onderhavige gebeurtenissen uitgesteld. Verder komt de Veiligheidsraad van de VN heden in een spoedzitting bijeen. De EU-Troika zal een demarche uitvoeren in Belgrado en buitengewoon overleg in EU-kader is voorzien voor 19 dezer. Bovengenoemde verklaringen van NAVO, OVSE en EU zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

VR-resoluties 1199 en 1203 worden door de Serviers geschonden door de bovenmatige presentie van veiligheidstroepen en wapentuig, het niet-ontmantelen van checkpoints en de weigering medewerking te verlenen aan het ICTY. In de verklaring van de Secretaris-Generaal van de NAVO wordt dan ook geëist dat de Joegoslavische autoriteiten de omvang van de militaire troepen en de politie-eenheden in Kosovo in overeenstemming brengen met de afspraken die daarover met de NAVO zijn gemaakt. President Milosevic wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het optreden van zijn veiligheidstroepen in Kosovo. De Noord-Atlantische Raad heeft herbevestigd dat de ACTORDs voor luchtoperaties van kracht blijven. SACEUR en de Voorzitter van het Militair Comité reizen heden naar Belgrado om nogmaals te benadrukken dat de Joegoslavische autoriteiten de afspraken met de NAVO dienen na te komen.

_________________________________________________________________

Kosovo Verification Mission

Reeds verscheidene malen, onder andere bij de bemiddeling ten behoeve van gegijzelde Servische militairen, heeft de KVM bewezen een 'dempende' werking te hebben op de situatie in het veld. De aanwezigheid van de KVM als 'ogen en oren' van de internationale gemeenschap heeft ook bij het jongste incident in Racak zijn nut bewezen. De Regering is dan ook van mening dat juist onder de huidige omstandigheden het belang van snelle en volledige ontplooiing van de KVM toeneemt. Maximale internationale presentie ter plekke is nodig om de naleving door partijen te kunnen verifieren, om partijen ervan te weerhouden opnieuw geweld te gebruiken en om vertrouwen te wekken teneinde een politieke dialoog mogelijk te maken.

Op 15 januari jl. zijn twee missieleden van de KVM beschoten bij Decani. Het betrof een Britse verificateur en een lokale tolk. Beiden zijn licht gewond geraakt aan arm en schouder en zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Pristina. Dit is de eerste keer dat missieleden bij de uitoefening van hun activiteiten gewond zijn. E.e.a. toont nog eens aan hoezeer voldoende aandacht voor de veiligheid van de verificateurs noodzakelijk blijft.

Alle vijf regionale centra van de KVM zijn nu operationeel. De KVM bestaat inmiddels uit ruim 750 man internationaal personeel en een ongeveer even grote lokale staf. Er wordt naar gestreefd dat de internationale component van de missie eind januari uit 1200 personen zal bestaan. Het aantal missieleden zal daarna verder groeien met het oog op de te ondernemen activiteiten inzake verkiezingen en democratisering. Deze laatste activiteiten kunnen echter pas op gang komen als een een politiek akkoord tussen beide partijen gesloten is. Er zijn inmiddels vijf Nederlanders actief in het veld. Drie daarvan zijn geplaatst op het hoofdkwartier in Pristina en twee personen zijn werkzaam op het regionaal kantoor in Gnjilane. Op 15 januari jl. zijn twee personen begonnen met de door de OVSE verzorgde training in Brezovice. Zij zullen rond 20 januari actief in het veld worden ingezet. Een zestal Nederlanders zal op 20 januari a.s. naar Kosovo afreizen en met de training in Brezovice aanvangen. Het streven blijft zo spoedig mogelijk 30 Nederlanders in het veld te hebben.

De Extraction Force (EF) is gestationeerd in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en is operationeel inzetbaar sinds
15 december jl. Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk leveren thans de gevechtseenheden. De Nederlandse bijdrage aan de EF bestaat uit een genie-eenheidvoor de opbouw van infrastructuur en personeel voor het hoofdkwartier van de EF. Voorts levert Nederland een detachement met 3 CH-47D Chinook-helikopters, die op 17 januari aan de EF in Skopje zijn toegevoegd. Daarmee is de EF op volledige sterkte gekomen. De EF bestaat in totaal uit ca. 2400 personen, waarvan ongeveer 180Nederlandse militairen. Zoals bekend zal Nederland volgens het afgesproken rotatieschema in juni a.s. het VK aflossen met een luchtmobiele infanteriecompagnie van ongeveer 200 militairen, uitgerust met pantservoertuigen.

de Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Buitenlandse Zaken over recente ontwikkelingen in Kosovo '
Lees ook