Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Sub-Sahara Afrika

DAF/ZA

Parlementaire Informatie Dienst

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 11 januari 1999
Kenmerk 618/96
Blad /1
Bijlage(n) *
Betreft Beantwoording vragen van het lid Verhagen

over uitspraken president Mugabe m.b.t. homofilie.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven van de Griffier Uwer Kamer d.d. 18 december 1998, kenmerk 2989904620, heb ik de eer U mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking als bijlage dezes mijn antwoord te doen toekomen op de door het lid Verhagen, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij U ingediende vragen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

_________________________________________________________________

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Verhagen inzake uitspraken van de president van Zimbabwe over homosexuelen.

Vraag 1:

Hebt u kennisgenomen van de nieuwe uiterst denigrerende opmerkingen van president Mugabe van Zimbabwe over homosexuelen ?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

Kunt u aangeven in hoeverre de toezeggingen van Minister Pronk - gedaan na soortgelijke uitspraken van president Mugabe in 1995 - om deze kwestie zowel bilateraal, multilateraal en in het kader van het GBVB aan de orde te stellen, alsmede ondersteuning van groepen die opkomen voor homorechten in ontwikkelingslanden, positieve gevolgen hebben gehad ?

Antwoord:

Zowel het tegengaan van discriminatie op grond van sexuele oriëntatie als ondersteuning van emancipatie van homosexuelen vormen een integraal onderdeel van het mensenrechtenbeleid van de regering. De zorg m.b.t. de positie van homosexuelen in Zimbabwe is door Nederland naar voren gebracht bij de Zimbabwaanse autoriteiten. Daarnaast wordt de GALZ (Gays and Lesbians of Zimbabwe), een belangenorganisatie voor homosexuelen, financieel ondersteund door Hivos.

De aanhoudende internationale aandacht voor deze kwestie in Zimbabwe heeft geleid tot een terughoudender opstelling van de autoriteiten t.a.v. homosexuelen. DeGALZ kan openlijk optreden en neemt deel aan de publieke discussies. Bij wet is homofilie in Zimbabwe echter nog steeds verboden.

Vraag 3:

Bent u bereid deze kwestie opnieuw aan de orde te stellen en president Mugabe erop te wijzen dat deze uitlatingen in strijd zijn met het VN-verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, dat door Zimbabwe is ondertekend ?

Antwoord:

Ja. Ik zal de Nederlandse ambassade ter plaatse instrueren onze zorg m.b.t. deze kwestie op de geëigende wijze over te brengen, bij voorkeur en indien mogelijk in EU-verband.

Deel: ' Buitenlandse Zaken over uitspraken Mugabe over homofilie '
Lees ook