Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

15-02-2000

Historische buitenplaats "Vliethoven" opnieuw beschreven

De Rijksdienst Monumentenzorg is op dit moment druk bezig met een verfijningsoperatie, waarbij rijksmonumenten opnieuw worden beschreven in het monumentenregister.

De oude omschrijvingen dateren van enkele tientallen jaren terug, zijn vaak onvolledig en onvoldoende gedetailleerd.

Voor het rijksmonument "Vliethoven" , Zwet 13 in Delfzijl is thans zo'n nieuwe omschrijving gemaakt, die recht doet aan het karakter van de buitenplaats. Hier volgt de omschrijving van de HISTORISCHE BUITENPLAATS VLIETHOVEN.

Het 18e-eeuwse huis Vliethoven ligt op de smalle strook grond tussen het Damsterdiep en de inmiddels bij Vliethoven doodlopende Farmsumerweg, thans Zwet geheten; het ligt op de zuidoever van het diep in een buitenbocht en heeft derhalve fraaie uitzichten over het water in noordwestelijke en -oostelijke richting; ten zuiden van de smalle asfaltweg ligt als overtuin een boomgaard met twee kleine vijvers omringd door singels; de buitenplaats Vliethoven heeft een relatief kleine oppervlakte; het gelijknamige tichelwerk is in het begin van deze eeuw afgebroken, evenals, in de jaren 60, de grote schuur met stallen, die aan het huis vastgebouwd was. Vliethoven is in de 17e of vroeg 18e eeuw gesticht; alleen het huis laat dit nog zien; andere opstallen zijn er niet (meer). De landschappelijke inrichting van de overtuin met enkele slingerpaden is 19e eeuws. Het complex wordt begrensd door het Damsterdiep aan de noordzijde, door een bejaardentehuis aan de oostzijde en door een nieuwe weg aan de zuid- en westkant. De historische buitenplaats Vliethoven omvat de volgende onderdelen: HUIS (1), TUINAANLEG (2), TOEGANGSDAM (3) en SOKKELS (4).

Binnen het complex bevinden zich de volgende elementen, die niet beschermenswaard zijn: de nieuwe houten aanbouw aan de westgevel van het huis, de nieuwe houten schuur bij de zuidwesthoek van het huis, het nieuwe hek op de dam, de nieuwe bruggen naar en in de overtuin en de nieuwe tuininrichtingen ten westen en oosten van het huis.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der onderdelen aangegeven.

Waardering van het complex:

De historische buitenplaats Vliethoven is van algemeen belang vanwege de ouderdom en de goed bewaarde en herkenbare éénheid van huis met overtuin, verder vanwege het feit, dat deze buitenplaats als één der weinige is overgebleven van de vele, die ooit langs het Damsterdiep lagen, een situatie vergelijkbaar met die aan de Utrechtse Vecht.

Omschrijving onderdeel 1:

HUIS, XVIII of ouder, streng symmetrisch bakstenen huis, twee kamers diep, op rechthoekige plattegrond evenwijdig aan het diep; één bouwlaag op hoog onderhuis en onder relatief hoog schilddak met blauwe geglaasde pannen; rondom goot in zware kroonlijst; lood op vorsten en kepers; twee hoekschoorstenen met borden; links en rechts van de centrale voordeur met zijlichten telkens drie achtruitsvensters; idem in achtergevel (zijde Damsterdiep = noord); aan voorgevel stoep met drie treden in hardsteen, aan achtergevel trapje met vijf treden, hardsteen op bakstenen wangen. Boven de voor- en achterdeur een hoge dakkapel met rond fronton en drielichtsvensters; ter weerszijden kleine kapellen onder zadeldakjes.

Inwendig o.m. oorspronkelijke raamluiken, vensterbanken en betimmeringen.

Waardering:

HUIS van algemeen belang

vanwege de ouderdom
vanwege de kloeke en symmetrische architectuur vanwege de grote mate van oorspronkelijkheid van het exterieur vanwege de "strategische" ligging aan het Damsterdiep

Omschrijving onderdeel 2:

TUINAANLEG, in huidige vorm XIX; bestaande uit"

huisplaats
oosttuin
overtuin

ad a.

de huisplaats, XVIII, ligt tussen de voormalige Farmsumerweg en het diep en is aan west-, zuid- en oostzijde omgeven door een sloot (de noordkant grenst dus aan het diep); een dam (zie onder 3) geeft toegang vanaf de weg; het westelijke deel van de huisplaats bestaat uit een door een singel omgeven grasveld -de plek van de verdwenen schuur, op het oostelijke deel staat het huis dat omgeven is (behalve aan de westkant) door in vierkantsverband geplante lage knotlinden (goothoogte), ong. 100 jaar oud; ze staan in een grindverharding.

ad b.

de oosttuin, ligt ten oosten van de huisplaats; hier stond vroeger een deel van het tichelwerk; het terrein ligt thans braak en is om historische redenen en als buffer opgenomen binnen het complex.

ad c.

de in landschappelijke stijl aangelegde overtuin, XIX of ouder, omgeven door een sloot, ligt ten zuiden van de Farmsumerweg en bestaat uit twee achter elkaar liggende grasvelden waarin oude fruitbomen staan; Tussen de twee grasvelden ook een singel en een symmetrische slingervijver, dit stuk singel is geplant op de lage rus, die opgeworpen is bij het graven van de vijver. Vanaf de voordeur van het huis loopt er een niet erg duidelijke as door de overtuin; in deze as liggen achtereenvolgens, vanaf de deur gerekend: de nieuwe toegangsbrug, een sokkel (zie onder 4), een bouwvallige betonbrug (niet beschermenswaard) en een door een beukenhaag omgeven ronde kom in het tweede grasveld. Buiten de sloot loopt aan de zuid- en oostzijde een laan van paardekastanjes, XIX, die niet meer gebruikt wordt.

N.B.: ten wensten van de overtuin ligt een weiland, dat als buffer opgenomen is binnen de grenzen van het complex, evenals het nieuwe bosje ten westen van de huisplaats.

Waardering

TUINAANLEG van algemeen belang

vanwege de ouderdom
vanwege de unieke en gave overtuin: kleine landschappelijke aanleg met rondwandeling,
gecombineerd met de nutsfunctie van de boomgaarden

Omschrijving onderdeel 3:

TOEGANGSDAM, XVIII-XIX; aarden dam opgesloten tussen twee bakstenen keermuren op halfcirkelvormige plattegrond; rollaag van één steen hoog en anderhalf breed.

Waardering

TOEGANGSDAM van algemeen belang

vanwege de ouderdom
vanwege de fraaie vormgeving
als functioneel onderdeel van de buitenplaats

Omschrijving onderdeel 4:

SOKKELS, XVIII; er zijn twee verschillende sokkels:

sokkel nabij de zuidoosthoek van het huis, XVIIIb, robuuste hardstenen vierkante sokkel in L.XIV-stijl op voetplaats met afgeschuinde hoeken; schacht is aan onderzijde voluutvormig uitzwenkend; op de vlakken laagprofiel met inkrullende voluten en schelpmotief.

sokkel in de overtuin, XVIIIc; vierkante zandstenen balustervormige sokkel in L.XV-stijl met florale kwabachtige versieringen.

Waardering

SOKKELS van algemeen belang

vanwege de ouderdom
vanwege de kunst- en cultuurhistorische waarden als wezenlijke elementen in en als verfraaiing van de tuinaanleg

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer A.J. Huisman, telefoon 0596-639913.

Deel: ' Buitenplaats "Vliethoven" Delfzijl opnieuw beschreven '
Lees ook