Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

Bureau Heffingen verleent eerste erkenningen

Assen, 25 september 2001

Persbericht

Bureau Heffingen verleent eerste erkenningen

Vandaag hebben Bureau Heffingen en minister Brinkhorst in nauwe samenwerking de eerste erkenningen verleend in het kader van het stelsel van mestafzetovereenkomsten. Om afzetovereenkomsten te mogen sluiten met mestproducenten, hebben tussenpersonen, exporteurs en mestverwerkers een erkenning nodig. Het gaat om drie tussenpersonen en twee exporteurs.

Erkende bedrijven
De volgende bedrijven hebben een erkenning ontvangen: . Mestac b.a. uit Nuenen als tussenpersoon
. Loon- en grondverzetbedrijf Rauw J en zn BV uit Rhenen als tussenpersoon
. Huiskamp BV uit Winterswijk Huppel als tussenpersoon . Mestac b.a. uit Nuenen als exporteur
. Agro Limburg Bv uit Venlo als exporteur

Bedrijven die zijn erkend, worden vermeld op de internetsite van Bureau Heffingen: www.minlnv.nl/bhf/mestbeleid.

Erkenning
Om afzetovereenkomsten te mogen sluiten met mestproducenten, hebben tussenpersonen, exporteurs en mestverwerkers een erkenning nodig. Deze kunnen ze aanvragen bij Bureau Heffingen. Een commissie van verschillende deskundigen uit de landbouwwereld controleert vervolgens of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. Na advies van deze commissie neemt Bureau Heffingen een beslissing over het al dan niet verlenen van de erkenning. In de erkenning wordt de maximale hoeveelheid kilogrammen stikstof vermeld waarvoor afzetovereenkomsten mogen worden gesloten. Ieder jaar moet opnieuw worden aangetoond, door middel van een afzetplan, dat de afzet van mest is gegarandeerd. De erkenning is geldig totdat een bedrijf aangeeft niet langer erkend te willen zijn of wanneer de erkenning wordt ingetrokken of geschorst.

Nu de eerste erkenningen zijn verleend, kan de sector beginnen met het afsluiten van mestafzetovereenkomsten met de erkende bedrijven. De afgesloten mestafzetovereenkomsten moeten zo snel mogelijk worden opgestuurd naar Bureau Heffingen.

Achtergrond
Op 1 januari 2002 treedt het stelsel van mestafzetovereenkomsten in werking. Vanaf die datum mogen agrariërs alleen nog dieren houden wanneer ze de mestafzet van tevoren kunnen garanderen. Mestafzet kan plaatsvinden op eigen grond of via een mestafzetovereenkomst bij een andere agrariër. Daarnaast is het mogelijk om mestafzetovereenkomsten te sluiten met erkende tussenpersonen, erkende mestverwerkers of erkende exporteurs. Voor meer informatie over het stelsel van mestafzetovereenkomsten en erkenningen:
www.minlnv.nl/bhf/mestbeleid.

Deel: ' Bureau Heffingen verleent eerste erkenningen in landbouw '
Lees ook